ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsteady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsteady*, -unsteady-

unsteady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsteady (adj.) ไม่มั่นคง Syn. unstable Ops. stable
English-Thai: HOPE Dictionary
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable
English-Thai: Nontri Dictionary
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsteady flowunsteady flow, การไหลแบบไม่คงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซวดเซ (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ Ops. มั่นคง
เสียหลัก (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, ซวนเซ Ops. มั่นคง
โหยกเหยก (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล, ไม่แน่นอน
ไม่มั่นคง (v.) be unsteady See also: be unstable, be changeable, be variable, be inconstant Ops. มั่นคง
ไม่แน่นอน (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gnaeus was of an unsteady nature.เนอัสมันเป็นพวกเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้ว
Aye. I've just been a bit unsteady since the blast yesterday.อ้อ ฉันเเค่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรง ตั้งเเต่ถูกระเบิดเมื่อวานนี้แล้ว
To allow such unsteady hands to play with knives?ที่ปล่อยให้มือสั่น ๆ นั่นถือมีด
The Lord Marshal. Unsteady.จริงๆแล้ว ลอร์ดมาร์แชล เขาไม่หนักแน่น
So, if she looks unsteady, take her hand.ดังนั้น ถ้าหล่อนดูเหมือนไม่มั่นคง ให้ช่วยเหลือหล่อน
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง
Although my singing might be unsteady, I have morals.ถึงการร้องเพลงของฉันจะไม่ค่อยดี แต่ฉันมีศีลธรรม
Little unsteady, are we? It's okay.เราไม่ค่อยมั่นคงนักสินะ ไม่เป็นไร

unsteady ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suō, ㄙㄨㄛ, 傞] uneven; unsteady (in dancing)
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 佻] frivolous; unsteady; delay
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臲] tottering; unsteady
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, 不稳 / 不穩] unstable; unsteady

unsteady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady
ひょこひょこ[, hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P)
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P)
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of)
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo)
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering

unsteady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
โคลงเคลง[adj.] (khlōngkhlēn) EN: rolling ; unsteady FR:
ไม่มั่นคง[adj.] (mai mankhon) EN: unsteady FR: instable
ไม่เที่ยง[adj.] (mai thīeng) EN: impermanent ; unsteady FR:
ง่อกแง่ก[adj.] (ngǿk-ngaek) EN: shaky ; tottering ; unsteady ; swaying ; wobbly FR:
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: totter ; be unsteady ; stagger FR:
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
โย้เย้[adj.] (yōyē) EN: unsteady ; shaky ; loose ; aslant FR:
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:

unsteady ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; instabil; wechselhaft; ungleichmäßig; unbeständig {adj} | unsicherer; instabiler; wechselhafter; ungleichmäßiger; unbeständiger | am unsichersten; am instabilsten; am wechselhaftesten; am ungleichmäßigsten; am unbeständigsten | unsicher auf den Beinen sein; wacklig auf den Beine seinunsteady | more unsteady | most unsteady | to be unsteady on one's feet
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenunsteady | unsteadier | unsteadiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsteady
Back to top