ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecision*, -indecision-

indecision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecision (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความละล้าละลัง, ความลังเล Syn. hesitation, vacillation Ops. decision
English-Thai: HOPE Dictionary
indecision(อินดีซิส' เชิน) n. การไม่สามารถตัดสินใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลังเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ, ความโลเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ความโลเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From what I understand, indecision is not their style.พวกนั้นไม่ลังเลอยู่แล้ว
So your indecision has nothing to do with Chuck?แล้วการไม่แน่ใจครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชัคใช่ไหม?
♪ I can't stand this indecision#ฉันทนไม่ได้กับความลังเล#
Indecision is a sign of weakness in a leader, and you need to be better than your father in every facet.ความลังเลเป็นสัญญาณความอ่อนแอของผู้นำ และคุณต้องการเป็นคนที่ดีกว่าพ่อคุณในทุกด้าน
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป
In a race between danger and indecision, the difference between life and death... comes down to confidence.ในการแข่งขันระหว่าง ความอันตรายและไม่ตัดสินใจ ความแตกต่างระกว่าง การมีชีวิต และความตาย นำไปสู่ความเชื่่อมัน

indecision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 犹豫不决 / 猶豫不決] hesitancy; indecision; to waver

indecision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
不決断[ふけつだん, fuketsudan] (n) irresolution; indecision; vacillation
因循[いんじゅん, injun] (adj-na,n) indecision; vacillation
躊躇[ちゅうちょ, chuucho] (n,vs) hesitation; indecision; vacillation
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
遅疑逡巡[ちぎしゅんじゅん, chigishunjun] (n,vs) shilly-shally; hesitation; indecision; vacillation

indecision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
การลังเล[n.] (khwām langl) EN: indecision FR:
ความลังเลใจ[n. exp.] (khwām langl) EN: hesitation ; indecision FR: hésitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecision
Back to top