ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firm*, -firm-

firm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firm (adj.) แข็ง See also: ไม่นิ่ม Syn. hard, solid, rigid Ops. soft, yielding
firm (vt.) ทำให้แข็งแรง See also: ทำให้แข็ง
firm (adj.) หนักแน่น See also: แน่น, ไม่สั่น Syn. steady Ops. loose
firm (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, settled, unalterable Ops. unsettled
firm (adj.) มั่นคง See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง Syn. immovable, secure, stable
firm (adv.) อย่างมั่นคง See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น Syn. firmly
firm (adj.) เด็ดขาด See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง Syn. adamant, inflexible, definite Ops. irresolute
firm (adj.) ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น) Syn. solid, steady
firm (vi.) แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น) See also: ปรับตัวขึ้น Syn. recover
firm (n.) บริษัท See also: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ Syn. company, enterprise, partnership
firm up (phrv.) แข็งมากขึ้น See also: แห้งมากขึ้น
firm up (phrv.) ยืนยัน (ข้อมูล)
firmament (n.) ท้องฟ้า See also: สวรรค์, นภากาศ, เวหา Syn. sky, heaven
firmament (n.) คนที่เป็นสุดยอดในสาขาหรือวงการนั้นๆ
firmity (n.) ความแข็งแรง Syn. strength Ops. weakness, frailness
firmly (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
firmness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness, steadfastness
English-Thai: HOPE Dictionary
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
English-Thai: Nontri Dictionary
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
firmสถานธุรกิจ, บริษัทห้างร้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
firmwareเฟิร์มแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firmแข็ง,แข็งมาก,แน่น,แน่นตึง [การแพทย์]
Firmwareซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงสี (n.) firm See also: company, family, gathering Syn. บริษัท, หุ้นส่วน, กองกลาง
นั่นหนา (adj.) firm See also: strong, steady Syn. แน่น, แน่นหนา
บริษัท (n.) firm See also: company, family, gathering Syn. หุ้นส่วน, กองกลาง
ปึก (adj.) firm See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง Ops. อ่อน
หนั่น (adj.) firm See also: strong, steady Syn. แน่น, แน่นหนา, นั่นหนา
แน่วแน่ (adj.) firm See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (adj.) firm See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering
เป็นปึกแผ่น (adv.) firmly See also: strongly Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร
แน่นแฟ้น (adv.) firmly See also: securely, stably Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น Ops. สั่นคลอน
แน่วแน่ (adv.) firmly See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (adv.) firmly See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly
ความหนักแน่น (n.) firmness See also: steadiness, stability, fortitute Syn. ความมั่นคง Ops. ความรวนเร
ความเหนียวแน่น (n.) firmness See also: constancy Syn. ความแน่นแฟ้น
ความแน่นแฟ้น (n.) firmness See also: constancy
ธีรภาพ (n.) firmness See also: stability, solidity, constancy, steadiness, steadfast, firm, stable Syn. ความมั่นคง, ความแน่นหนา
กระง่อนกระแง่น (adv.) infirmly See also: shakily, feebly Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น Ops. แน่น, มั่นคง
คำยืนยัน (n.) confirmation See also: insistence, corroboration, affirmation
จับหลัก (v.) be firmly fixed See also: be rigid, be stationary Syn. อยู่กับที่, นิ่ง
ตั้งหลัก (v.) stand firm See also: gain a firm foothold, pause for breath
ตั้งหลัก (v.) stand firm See also: gain a firm foothold, pause for breath
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not at all. I'm a firm believer in that myself.ไม่เลย ผมกลับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม?
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์.
Supple, pouting breasts, firm thighs.อรชร, อกอวบอั๋น, ต้นขาแน่นเปรี๊ยะ
And we do have the firm offer from Illustra.และเราก็ได้ให้การยืนยันการเสนอราคาจากอิลลัสทราแล้ว
Except that I work in his firm and he pays himself seven times more than he pays me.เว้นแต่ว่าฉันทำงานในบริษัทของเขา แล้วเขาก็จ่ายเงินให้ตัวเอง... มากกว่าที่เขาจ่ายให้ฉันเจ็ดเท่า
Well, the firm decided it was unacceptable.ทางบริษัทตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
A few hours later, a little 12-year-old girl comes into my office... armed to the teeth, with the firm intention of sending me to the morgue.สองสามชั่วโมงต่อมา เด็กผู้หญิง อายุ12-13 มาที่ที่ทำงานของฉัน... มีอาวุธและคิดจะมาฆ่าฉัน
And lately I'd been working for a firm here in the city.แล้วไม่นานนี้เองผมก็ได้ทำงานให้กับ บริษัทแห่งนึงในเมืองนี้
So which member of the firm is going to Hong Kong?งั้นสมาชิกบริษัทเราคนไหนจะไปฮ่องกง?
But I'm a firm believer in doing something for your own reasons... and not someone else's.แต่ฉันก็เชื่อเรื่องที่คนเราควรทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ใช่เพื่อคนอื่น
Callahan's firm is defending a murder trial.สำนักงานของคัลลาแฮนรับคดีฆาตกรรม

firm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, 信仰] firm belief; conviction
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, 堅毅 / 坚毅] firm and persistent; unswerving determination
坚实[jiān shí, ㄐㄧㄢ ㄕˊ, 坚实 / 堅實] firm and substantial; solid
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, 坚挺 / 堅挺] firm and upright; strong (of currency)
周家[zhōu jiā, ㄓㄡ ㄐㄧㄚ, 周家] the Zhou family (household, firm etc); Jow-Ga Kung Fu - Martial Art
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, 坚韧不拔 / 堅韌不拔] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, 可决票 / 可決票] affirmative vote
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 肯定句] affirmative sentence
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, 赞成票 / 贊成票] approval; affirmative vote
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确] authenticated; solid; firm
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 劼] careful; diligent; firm
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
厂商[chǎng shāng, ㄔㄤˇ ㄕㄤ, 厂商 / 廠商] company; firm
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚信礼 / 堅信禮] confirmation (Christian ceremony)
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, 坚振 / 堅振] confirmation (Christian ceremony)
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚振礼 / 堅振禮] confirmation (Christian ceremony)
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, 确认 / 確認] confirm; verify
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, 积贼 / 積賊] confirmed thief
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ, 证实礼 / 證實禮] confirmation
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration
假肯定句[jiǎ kěn dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 假肯定句] false affirmative
刚强[gāng qiáng, ㄍㄤ ㄑㄧㄤˊ, 刚强 / 剛強] firm; unyielding
固件[gù jiàn, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 固件] firmware
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, 坚固 / 堅固] firm; firmly; hard; stable
坚固性[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚固性 / 堅固性] firmness
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, 坚定 / 堅定] firm; steady; staunch; resolute
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, 苍天 / 蒼天] firmament
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 霄] firmament; heaven
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation
牢牢[láo láo, ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ, 牢牢] firmly

firm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
分店[ぶんてん, bunten] (n) branch store; branch of a firm
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P)
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
堅牢堅固[けんろうけんご, kenroukengo] (n,adj-na) firm and solid; stout and durable
堅調[けんちょう, kenchou] (adj-na,n) bullish; firm (market); (P)
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs)
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
泰然[たいぜん, taizen] (adj-t,adv-to) calm; composed; self-possessed; firm
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure
確り者[しっかりもの, shikkarimono] (n) person of firm character; person of stability
確約[かくやく, kakuyaku] (n,vs) firm promise; definite promise; (P)
締まった体格[しまったたいかく, shimattataikaku] (n) firm build; well-knit frame
論戦を張る[ろんせんをはる, ronsenwoharu] (exp,v5r) (obsc) (unorthodox version of 論陣を張る) (See 論陣を張る) to take a firm stand; to argue about
論陣を張る[ろんじんをはる, ronjinwoharu] (exp,v5r) to take a firm stand; to argue about
[てい, tei] (n) (1) firm adherence to one's principles; (2) chastity (of a woman)
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P)
ガシッ[, gashitsu] (adv-to) firmly
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P)
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P)
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more
サラ金[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン金融) consumer financing firm; loan shark
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファームウェア[ふぁーむうえあ, fa-muuea] firmware
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

firm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอเมริกัน[n. exp.] (børisat Amē) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทฝรั่งเศส[n. exp.] (børisat Far) EN: French company ; French firm FR: société française [f] ; entreprise française [f]
บริษัทจีน[n. exp.] (børisat Jīn) EN: Chinese company ; Chinese firm FR: société chinoise [f] ; entreprise chinoise [f]
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์[n. exp.] (børisat jot) EN: SET-listed company; SET-listed firm FR: société cotée en bourse [f]
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khū) EN: competing firm ; rival firm ; competitor FR: société rivale [f] ; concurrent [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company ; arm FR: filiale [f]
บริษัทสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (børisat Sah) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thī) EN: consultancy firm FR: société de conseil [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūa) EN: agency ; firm ; company FR: firme [f] ; compagnie [f]
บริษัทญี่ปุ่น[n. exp.] (børisat Yīp) EN: Japanese company ; japanese firm ; Jap firm FR: société japonaise [f] ; entreprise japonaise [f]
บริษัทเยอรมัน[n. exp.] (børisat Yoē) EN: German company ; German firm FR: société allemande [f] ; entreprise allemande [f]
บริษัทยุโรป[n. exp.] (børisat Yur) EN: European company ; European firm FR: société européenne [f] ; entreprise européenne [f]
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
กำแน่น[v. exp.] (kam naen) EN: keep a firm hold on FR:
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm ; at the fixed price ; fixed price ; final price FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm FR: constant ; stable
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool FR: compagnie [f] ; cartel [m]
โกโรโกเต[adj.] (kōrōkōtē) EN: not firm FR:
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
กระต่ายขาเดียว[loc.] (kratāikhādī) EN: standing firm to one’s beliefs FR:
กระต่ายสามขา[loc.] (kratāisāmkh) EN: standing firm to one’s beliefs FR:
กวดขัน[adj.] (kūatkhan) EN: tight ; very strict and firm FR:
มั่น[v.] (man) EN: tight ; secure ; firm FR: consolider
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable ; garanti

firm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Architektengruppe {f}architectural firm
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft {f}audit firm
Fuhrunternehmen {n}haulage contracting firm
Konkurrenzgeschäft {n}rival firm
Anwaltskanzlei {f}law firm
Ablehnung {f}disaffirmation
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms)
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Anrufbestätigung {f}call confirmation
Firmenschild {n} | Firmenschilder
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure
Mitarbeiterzeitung {f}; Firmenzeitung
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild
Unternehmensangelegenheiten {pl}; Firmenangelegenheiten
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments
Inkassobüro {n}; Inkassofirma
Arbeitgeber {m}; Firma
Schwindelgefühl {n} | Schwindelfirmen
Firmeninhaber {m} | Firmeninhaber
Auftragnehmer {m}firm accepting the order
Firmware {f} (Software in Festwertspeichern) [comp.]firmware
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
Nachwuchs {m} (Firma)junior staff; trainees
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order
Stammhaus {n}parent firm; parent house
Fahrbahnstabilität {f}path firmness
Schwesterfirma {f} | Schwesterfirmen
Sternenzelt {n}starry firmament
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firm
Back to top