ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sting*, -sting-

sting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sting (vi.) ต่อย See also: ตำ, แทง, กัด Syn. bite, prick, stab
sting (vt.) ต่อย See also: ตำ, แทง, กัด Syn. bite, prick, stab
sting (vi.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ Syn. hurt, irritate
sting (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ Syn. hurt, irritate
sting (n.) แผลถูกแมลงกัดต่อย See also: แผลถูกต่อย Syn. wound
sting (n.) ความเจ็บปวด See also: ความปวดแสบ Syn. pain, tingle
sting for (phrv.) คิดราคา (คำสแลง)
sting into (phrv.) ทำให้เคือง See also: ทำให้รำคาญ Syn. goad into, provoke into
stinger (n.) สิ่งที่แทงใจดำ See also: สิ่งที่เสียดแทง
stinger (n.) เหล็กในของสัตว์ Syn. sting
stinger (n.) ค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นดีและเมนทอล Syn. cocktail
stinger (n.) วิสกื้ผสมโซดาและน้ำแข็ง Syn. whiskey drink
stinginess (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. meaness Ops. lavishness
stinging (adj.) รุนแรง (กลิ่นหรือรส) See also: ฉุน, แสบจมูก Syn. bitter, sharp
stinging (adj.) มีหนามมาก See also: เต็มไปด้วยหนาม Syn. barbed, spiny
stinging nettle (n.) ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ
stingray (n.) ปลากระเบน Syn. ray
stingy (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. mean, parsimonious, ungenerous
stingy (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง Syn. inadequate
English-Thai: HOPE Dictionary
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
stingily(สทิน'จิลี) adv. อย่างขี้เหนียว
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
English-Thai: Nontri Dictionary
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อย (v.) sting Syn. กัด
ตำ (v.) sting See also: stab, prick, pierce Syn. ทิ่ม, แทง
ทิ่มตำใจ (v.) sting See also: hurt one´s feeling, upset, distress Syn. ทิ่มแทงใจ
ทิ่มแทงใจ (v.) sting See also: hurt one´s feeling, upset, distress
ยัก (v.) sting
เหล็กใน (n.) sting
แสบ (v.) sting See also: be stung Syn. เจ็บแสบ
แสบ (v.) sting See also: feel (a sharp) pain, be sore, smart Syn. ปวดแสบปวดร้อน, เจ็บ
ความคะนอง (n.) stinginess See also: meanness Syn. ความคึกคะนอง
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: greediness, miserliness, niggardliness
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. มาตสรรย์
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. มาตสรรย์
ความเหนียวแน่น (n.) stinginess See also: greediness, miserliness, niggardliness Syn. ความตระหนี่
มัตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์
มัตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์
มาตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่
มาตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่
กระดูก (adj.) stingy See also: niggardly, miserly, penuriously Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว
กระดูกขัดมัน (adj.) stingy See also: niggardly, miserly, penuriously Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว
ขี้งก (adj.) stingy See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
I really appreciate, you're trusting me so muchฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
What are you wasting your time there for?พวกนายไปเสียเวลาที่นั่นทำไม
You're wasting my timeเธอกำลังทำให้ฉันเสียเวลาอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't move, or it'll sting youอย่าขยับ มันจะต่อยนาย
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์
Float like a Cadillac, sting like a Beemer.ลอยเหมือนดิลแลค, ต่อยเช่น บีเมอ
Well, it's not gonna sting if you hold still.ดี มันจะไม่เจ็บถ้าเธออยู่นิ่งๆ
This may sting a little.นี่อาจจะต่อยเพียงเล็กน้อย
That's why it doesn't sting even though it's hot.ทำให้ไม่แสบ ถึงมันจะร้อย
Does Sting do this?สติงเขาทำแบบนี้ด้วยรึเปล่า?
* I've got an edge I feel its sting ** I've got an edge I feel its sting *
Oh. How did a bee sting your tongue?แล้วผึ้งมันไปต่อยลิ้นคุณได้ยังไง
This might sting a little at first.มันอาจเจ็บนิดหน่อยนะ
I was on a sting operation.ฉันได้ปฏิบัติงาน ที่แสนเจ็บปวดมาก

sting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, 叮] sting (of mosquito, bee etc); to ask
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, 刺儿话 / 刺兒話] biting words; stinging words
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广播室 / 廣播室] broadcasting room
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, 铁公鸡 / 鐵公雞] cheapskate; stingy person
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 划清 / 劃清] clear dividing line; to distinguish clearly
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, 现有 / 現有] currently existing; currently available
除霜[chú shuāng, ㄔㄨˊ ㄕㄨㄤ, 除霜] defrosting
露水[lù shuǐ, ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ, 露水] dew; fig. short-lasting; ephemeral
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 屯] difficult; stingy
[kōu, ㄎㄡ, 抠 / 摳] dig out (with finger); stingy
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, 可憎] disgusting
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辨] distinguish; recognize

sting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
ウエスティングハウス[, uesuteinguhausu] (n) Westinghouse
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
キャスチング[, kyasuchingu] (n) casting
キャスチングリール[, kyasuchinguri-ru] (n) casting reel
キャスティング[, kyasuteingu] (n) casting; (P)
キャスティングボート;キャスチングボート[, kyasuteingubo-to ; kyasuchingubo-to] (n) casting vote
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
サーフキャスティング[, sa-fukyasuteingu] (n) surf casting
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing
入れ子[いれし, ireshi] nesting
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
既設[きせつ, kisetsu] established, existing
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
要求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user
要求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting

sting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดต่อย[v. exp.] (kat tǿi) EN: bite ; sting FR: piquer
เหล็กใน[n.] (leknai) EN: sting FR: dard [m] ; aiguillon [m]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātj) EN: sting and wound FR:
ถูกผึ้งต่อย[n. exp.] (thūk pheung) EN: bee sting FR: piqûre d'abeille
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: sting ; bite FR: piquer
ยอก[v.] (yøk) EN: pierce ; sting ; prick FR:
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:
บัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (banchī tont) EN: absorption costing FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
บีบีซี[org.] (Bī-Bī-Sī) EN: BBC (British Broadcasting Corporation) FR: BBC ([f]
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy FR: vivre chichement
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
ชันโรง[n.] (channarōng) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive FR:
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright FR:
ด้านต้นทุน[X] (dān tonthun) EN: cost ; costing FR:
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāso) EN: it sounds interesting FR: ça semble intéressant
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of FR: voir ; distinguer
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: sensational ; interesting ; fascinating FR:
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious ; humdrum ; uninteresting FR: monotone ; lassant ; répétitif ; barbant (fam.)
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกความแตกต่าง[v. exp.] (jamnaēk khw) EN: distinguish FR: distinguer
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
จีรัง[adj.] (jīrang) EN: lasting ; enduring FR:
เจออะไรที่น่าสนใจ[v. exp.] (joē arai th) EN: find something interesting FR: trouver quelque chose d'intéressant

sting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
Vollkostenrechnung {f}absorption costing
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Betragskontierung {f}amount posting
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines
Rückstandsbuchung {f}backlog posting
Besetzung {f} (einer Rolle)casting
Sendeplan {m}broadcasting schedule
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc
energiegeladen {adj}bursting with energy
Stahlguss {m}cast steel; steel casting
Gießform {f}casting mould
Gießharz {m}casting resin
Gießmasse {f}casting slip
Gussgrube {f}casting pit
Schleuderguss {m}centrifugal casting
Ausschilderung {f}sign-posting
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
vornehm; distinguiert {adj} | vornehmer | am vornehmstendistinguished | more distinguished | most distinguished
Ruhezustand {m}dormant state; resting state
Farbeindringprüfung {f}dye penetrant testing
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
ekelhaft {adv}disgustingly
Entrosten {n}derusting
Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence
Dauerprüfung {f}fatigue testing
Schwingprüfmaschine {f}fatigue testing machine
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
Glasurplatte {f} (für Kuchen)frosting sheet
Schmaus {m}good spread [coll.]; feast; feasting
Schwerkraftguss {m}gravity casting
Hub {m}hoisting
Hubgeschwindkeit {f}hoisting speed; lifting speed
Hubklasse {f}hoisting class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sting
Back to top