ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scramble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scramble*, -scramble-

scramble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scramble (vi.) ปีน See also: ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย Syn. clamber, push, struggle
scramble (vi.) แย่งชิง See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble (vi.) ทำอย่างรีบเร่ง See also: กระทำอย่างรีบร้อน
scramble (vt.) รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน See also: ผสม Syn. blend, combine, mix
scramble (vt.) กวน (ไข่) See also: คน (ไข่) Syn. stir, jumble
scramble (vt.) ส่งสัญญาณรบกวน
scramble (vi.) นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble (n.) การปีน See also: การปีนป่าย, การไต่, การตะกาย, การตะเกียกตะกาย Syn. climb, trek
scramble (n.) การแย่งชิง See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง Syn. competition, confusion
scramble (n.) การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
scramble (n.) การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble for (phrv.) แย่งกันคว้า See also: แย่งกันจับ
scrambled egg (n.) ไข่คน, ไข่กวน
scrambler (n.) เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
English-Thai: HOPE Dictionary
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
English-Thai: Nontri Dictionary
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scramble๑. กวนสัญญาณ๒. การกวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scramblerไม้พาดเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียกตะกาย (v.) scramble See also: clamber, climb Syn. ตะกาย, ปีนป่าย
ทาบรัศมี (v.) scramble for superiority See also: vie for superiority
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's no good. Their comlinks are on a different scramble set.ไม่ได้แฮะ พวกเขาอยู่คนละย่านความถี่
Stubby, scramble secret code set 1477.เจ้าอ้วน ตั้งรหัสสัญญาณรบกวน รหัส 1477
I need you to scramble multiple teams to a weigh station on Highway 236, exit 29.ผมอยากให้คุณเตรียมทีมหลาย ๆ ทีม มาที่ด่านชั่งน้ำหนักบนทางด่วน 236, ทางออก 29
It's just that the security device would scramble all types of radio wave triggers.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทุกชนิด ไปรบกวนจากการเหนี่ยวนำ ของคลื่นวิทยุ
Let's go. Scramble aircraft!ไปกันได้แล้ว ออกเครื่องบิน สกัดกั้น
Then they could effectively scramble the optic nerve.แล้วพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนความถี่ให้เข้ากับประสาทการมองเห็น
We need to scramble Tactical Support. Address?เราต้องการหน่วยบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ ที่อยู่ล่ะ
Black holes, according to Hawking, don't scramble information.นั่นคือปี 1981 และจากเวลาไปข้างหน้านั้น ผมได้รับการติดยาเสพติด
This is a DCIS Major, do not shoot that aircraft down. Scramble fighters and force them to land.ไม่ต้องทำลายเครื่องก็ได้ค่ะ แค่บังคับให้เขาร่อนลง
She's holed up in her penthouse apartment while her lawyers scramble to work out a deal.เธอได้เก็บตัวอยู่แต่ใน อพาร์ตเมนต์ ระหว่างรอให้ทนาย \ หาทางสู้ความ
It's still a Denver scramble up here.มันยังมีไข่กวนเละๆอยู่ในหัว
I should scramble you with onions!ฉันควรจะช่วงชิงแก กับหัวหอม!

scramble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 炒蛋] scrambled eggs
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, 炒鸡蛋 / 炒雞蛋] scrambled eggs
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 番茄炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西红柿炒蛋 / 西紅柿炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋

scramble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
奪い合う[うばいあう, ubaiau] (v5u) to scramble for; to struggle for
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler
スクランブル[, sukuranburu] (n,vs) scramble; (P)
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs)

scramble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: scramble ; clamber ; climb FR:
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: ravir ; usurper
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg FR:
ไข่กวน[n. exp.] (khai kūan) EN: scrambled eggs FR: oeuf brouillé [m]
กวน[adj.] (kūan) EN: scrambled FR:
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs FR:

scramble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scramble
Back to top