ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quicken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quicken*, -quicken-

quicken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quicken (vt.) กระตุ้น See also: เร้า Syn. hurry, hasten, accelerate, stir, rouse
quicken (vt.) ฟื้นฟู
quicken (vi.) ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น Syn. animate, revive, enliven
quicken (vi.) (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
quicken up (phrv.) ขยับสูงขึ้น See also: เคลื่อนไปเร็วขึ้น Syn. speed up
quicken with (phrv.) เร่งเร้า See also: เร่งให้เร็ว
quickener (n.) ผู้กระตุ้น
quickening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, hastening
English-Thai: HOPE Dictionary
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.
English-Thai: Nontri Dictionary
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He quicken my soul, he bringeth me in the path...ให้ความแข็งแกร่ง และนำทางแก่ข้า
Does your heart quicken when you see new merchandise in neatly stacked piles?หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นรึไม่เวลาคุณเห็นสินค้าชิ้นใหม่ เรียงเป็นตั้งๆบนชั้น
I want to grow and to prosper, to quicken and be wise.ข้าต้องการที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ มีความเร็วและความฉลาด ฟังข้าด้วยพระองค์
Started putting the monastery's books on Quickenเริ่มจากการศึกษาจาก หนังสือในวัดอย่างรวดเร็ว
IT HAD BEEN RENTED OUT BY A BACHELORETTE PARTY IN JERSEY. THE HEART QUICKENS.ก็มีคนเช่าไปงานเลี้ยงสละโสดที่รัฐเจอร์ซี หัวใจเริ่มเต้นแรงละ
The quickening EVA Unit 08 and its pilot.เอวา 08 และนักบินที่ตื่นขึ้น
And what quickens your pulse?แล้วสิ่งใดเล่าทำให้ชีพจรเจ้าเต้นรัว
Nothing quickens your blood quite like couture.ไม่มีอะไร ทำให้เลือดคุณสูบฉีดไอ้เท่าแฟชั่น
Kate's heart quickened.หัวใจของเคทก็เต้นถี่
I said "fate." "Fate's heart quickened."ผมพุดว่า 'เฟด' หัวใจของเฟดเต้นแรง
Oh, I love this part... the kick of adrenaline, the quickening of the heart, those last few drops of anticipation.ผมชอบช่วงเวลานี้ อะดรีนาลีนวิ่งพล่าน เข้าไปสูบฉีดหัวใจ

quicken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, 腜] quickening of the fetus

quicken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイッケン[, kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package)
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P)
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)

quicken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ถี่[v.] (thī) EN: quicken FR:

quicken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quicken
Back to top