ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haste*, -haste-

haste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haste (n.) ความรีบเร่ง See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน Syn. quickness, rapidity, swiftness
haste (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hasten (vt.) รีบเร่ง See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด Syn. hurry, rush, speed Ops. crawl, creep
hastening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, quickening
English-Thai: HOPE Dictionary
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
English-Thai: Nontri Dictionary
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรีบ (n.) haste See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness Syn. ความรีบเร่ง, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ความรีบร้อน (n.) haste See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ความรีบเร่ง (n.) haste See also: expedition, hurry, rush, rapidity Syn. ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ความเร่งรีบ (n.) haste See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ความเร่งรีบ (n.) haste See also: expedition, hurry, rush, rapidity Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ตาลีตาลาน (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ร่าน (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. ด่วน, เร่ง
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง
รุกร้น (v.) hasten See also: hurry, rush, dash Syn. รีบเร่ง
รุด (v.) hasten See also: dash, hurry, speed Syn. รีบรุด
เร่ง (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบ
เร่งรีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง, รีบ
ส่งท้าย (v.) hasten the speed on the stern of a boat
หลาบจำ (v.) be chastened Syn. เข็ด
ไม่รีบร้อน (v.) do not hasten See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ
Beagle, in his haste to escape an armed guard, dropped most of the money along with the toy gun.บีเกิลหนียามธนาคาร อาวุธครบมือ ทิ้งเงินเกือบทั้งหมดเรี่ยราด และปืนเด็กเล่น
To everyone, And i'm afraid that in my haste to deal with him,กับทุกคน และผมเกรงว่า การที่ผมเร่งรีบจะรับมือกับเขา
Move with haste now, for when the 60 second timer hits zero the one who has given the most flesh will release their bindings while the gears on your opponent's head will engage,piercing their skullรีบหน่อยแล้วกัน แกมีเวลาแค่ 60 วินาที และเมื่อเวลานั้นมาถึง คนที่สังเวยเลือดเนื้อมากกว่า จะเป็นอิสระ ส่วนผู้แพ้ จะโดนสลักทิ่มเข้าไปถึงสมอง
In our haste to escape, the navicomputer's coordinates were inputted incorrectly.ตอนที่เรากำลังรีบเร่งหลบหนี พิกัดของระบบนำร่อง
But your haste bested you.แต่ความหุนหันพลันแล่นของแก
In my haste to put together a defense...ที่รวมรวบคำให้การอย่างเร่งรีบ
It justifies his haste in dumping her here.เป็นเหตุผลที่เขารีบทิ้งศพเธอที่นี่
Your party better move poste haste.""อย่ามัวซึมเซา รีบหนีไปซะ"
Make haste, make haste, hurry down! Oh, gracious, you are not half dressed!รีบหน่อย รีบหน่อย ลงมาเร็วๆ โอกรุณาด้วย ลูกยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลย
You've no idea what I've endured. And why such haste?รู้มั๊ย มันทรมานขนาดไหน แล้วทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ด้วย
What song, hastened awayเพลงอะไรเนี่ย ร้องออกมาได้ยังไงกัน

haste ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有道德[yǒu dào dé, ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 有道德] chaste
[zhēn, ㄓㄣ, 贞 / 貞] chaste
贤惠[xián huì, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 贤惠 / 賢惠] chaste; virtuous
[cù, ㄘㄨˋ, 促] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
[ráng, ㄖㄤˊ, 勷] haste
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
[zǎn, ㄗㄢˇ, 趱 / 趲] hasten; urge
[zé, ㄗㄜˊ, 迮] haste; to press
[shǐ, ㄕˇ, 驶 / 駛] hasten; proceed to; sail a vessel
[chěng, ㄔㄥˇ, 骋 / 騁] hasten; run; open up; gallop
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, 赶忙 / 趕忙] hurry; hasten; make haste
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, 十万火急 / 十萬火急] most urgent; post-haste; express
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, 松柏] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb
[qū, ㄑㄩ, 趋 / 趨] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge

haste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste
ヘイスト[, heisuto] (n) haste
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
急いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See 急いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste
急いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P)
先を急ぐ[さきをいそぐ, sakiwoisogu] (exp,v5g) to hurry; to hasten
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...
取り急ぐ;取急ぐ[とりいそぐ, toriisogu] (v5g,vi) to hurry; to hasten
堅い女[かたいおんな, kataionna] (n) chaste woman
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P)
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P)
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P)
死に急ぐ[しにいそぐ, shiniisogu] (v5g,vi) to hasten one's death
清らか[きよらか, kiyoraka] (adj-na,n) (See 清い) clean; pure; chaste; (P)
烈婦[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine
節婦[せっぷ, seppu] (n) chaste or faithful wife
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P)
進める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P)
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P)
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste

haste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ[X] (chāpenkān n) EN: haste makes waste FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
หอก[n.] (høk) EN: spear FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
จ้ำ[adv.] (jam) EN: in haste FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ความเร่งรีบ[n.] (khwām rengr) EN: haste FR:
ความรีบเร่ง[n.] (khwām rīp r) EN: haste FR: hâte [f]
ความรีบร้อน[n.] (khwām rīprø) EN: haste FR: hâte [f]
กุลีกุจอ[v.] (kulīkujø) EN: enthuse ; make haste FR:
ผลุนผลัน[adv.] (phlunphlan) EN: in a rush ; in great haste FR: en vitesse
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry FR: se dépêcher
ตะลีตะลาน[adv.] (talītalān) EN: in great haste ; frantically ; flurriedly FR: précipitamment ; brusquement ; avec précipitation ; dare-dare (fam.) ; à la hâte
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) EN: FR: chaste ; innocent
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เข็ด[adj.] (khet) EN: chastened FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børis) EN: sincerity FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
หลาบจำ[adj.] (lāpjam) EN: chastened ; reformed FR:
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: unchaste FR:
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: chastity ; celibacy ; female virginity FR: chasteté [f]
ร่าน[v.] (rān) EN: hurry ; rush ; hasten FR:
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (rengrīp) EN: hasten ; hurry ; rush FR: se dépêcher ; se hâter
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.) ; accélérer
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai tha) EN: hasten to the office FR: s'empresser d'aller au travail
รีบเร่ง[v.] (rīp reng) EN: rush ; hasten ; hurry ; be hasty ; be snap FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phromma) EN: virgin ; chaste maiden FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สร้าวเสียว[v.] (sāosīo) EN: hasten FR:

haste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
keusch {adj} | keuscher | am keuschestenchaste | more chaste | most chaste
Reinheit {f}chasteness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haste
Back to top