ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry-scurry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry-scurry*, -hurry-scurry-

hurry-scurry ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.

hurry-scurry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry-scurry
Back to top