ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hasten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hasten*, -hasten-

hasten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hasten (vt.) รีบเร่ง See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด Syn. hurry, rush, speed Ops. crawl, creep
hastening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, quickening
English-Thai: HOPE Dictionary
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
English-Thai: Nontri Dictionary
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลีตาลาน (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ร่าน (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. ด่วน, เร่ง
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง
รุกร้น (v.) hasten See also: hurry, rush, dash Syn. รีบเร่ง
รุด (v.) hasten See also: dash, hurry, speed Syn. รีบรุด
เร่ง (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบ
เร่งรีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง, รีบ
ส่งท้าย (v.) hasten the speed on the stern of a boat
หลาบจำ (v.) be chastened Syn. เข็ด
ไม่รีบร้อน (v.) do not hasten See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You do not hasten upYou do not hasten up
We must hasten the awakening of Unit 01.ใช่ เราต้องเร่งการตื่นขึ้นของ 01
To hasten victory.Counter to proper training.
If we hasten that process, it is our moral duty to explore it.ถ้าเรามีทางใดที่จะเร่งกระบวนการนั้น มันก็เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องหาทางทำมันให้ได้
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า
Yeohwa, you must hasten and depart immediately.โยวา เจ้าต้องรีบไปจากนี่
If it doesn't work, it may hasten your demise.ฉีดให้ผม ถ้ามันไม่ได้ผล อาจเร่งให้คุณตายเร็วขึ้น
Well, maybe I can hasten your decision.บางทีฉันอาจเร่งให้ แกตัดสินใจเร็วเกินไป
And I am willing to believe whatever revelations tumble from her lips, if they shall hasten such a day.และข้ายอมเชื่อโองการอันไดก็ตาม ที่ออกมาจากปากของนาง ถ้ามันจะช่วยเร่งให้ถึงวันนั้น
How do we know Ivy didn't try to hasten our mother's death?เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอวี่ไม่ได้พยายามที่จะเร่งรัดการตายของแม่เรา
Let us hasten it with ample libation.ขอให้เราเร่งมัน กับการดื่มสุราที่เพียงพอ
Meet them and hasten arrival.พบกับพวกเขาและเร่งเดินทางมาถึง

hasten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
[cù, ㄘㄨˋ, 促] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote
[zǎn, ㄗㄢˇ, 趱 / 趲] hasten; urge
[shǐ, ㄕˇ, 驶 / 駛] hasten; proceed to; sail a vessel
[chěng, ㄔㄥˇ, 骋 / 騁] hasten; run; open up; gallop
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, 赶忙 / 趕忙] hurry; hasten; make haste
[qū, ㄑㄩ, 趋 / 趨] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge

hasten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先を急ぐ[さきをいそぐ, sakiwoisogu] (exp,v5g) to hurry; to hasten
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...
取り急ぐ;取急ぐ[とりいそぐ, toriisogu] (v5g,vi) to hurry; to hasten
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on
死に急ぐ[しにいそぐ, shiniisogu] (v5g,vi) to hasten one's death
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P)
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P)
進める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P)
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P)

hasten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ร่าน[v.] (rān) EN: hurry ; rush ; hasten FR:
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (rengrīp) EN: hasten ; hurry ; rush FR: se dépêcher ; se hâter
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.) ; accélérer
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai tha) EN: hasten to the office FR: s'empresser d'aller au travail
รีบเร่ง[v.] (rīp reng) EN: rush ; hasten ; hurry ; be hasty ; be snap FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry FR: se dépêcher
สร้าวเสียว[v.] (sāosīo) EN: hasten FR:
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เข็ด[adj.] (khet) EN: chastened FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
หลาบจำ[adj.] (lāpjam) EN: chastened ; reformed FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

hasten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinheit {f}chasteness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hasten
Back to top