ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rank*, -rank-

rank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rank (n.) ตำแหน่ง Syn. position, status
rank (n.) ยศ Syn. degree, nobility, order
rank (n.) แถว See also: ขบวน Syn. column, line, row
rank (n.) ชนชั้น See also: ตำแหน่งทางสังคม Syn. caste, class, type
rank (vi.) จัดตำแหน่ง See also: จัดลำดับ Syn. classify, evaluate
rank (vi.) จัดแถว See also: จัดขบวน Syn. classify, evaluate
rank (vi.) มียศสูง See also: มีตำแหน่งสูงกว่า Syn. stand high
rank (adj.) ฉาวโฉ่ See also: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ Syn. arrant, utter
rank (adj.) เหม็น See also: เน่า, ฉุน Syn. foul, rancid, rotten
rank (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, luxuriant, overgrown
rank (sl.) น่าเกลียด
rank among (phrv.) เทียบเท่า Syn. rate among
rank and file (idm.) ทหารประจำการ ที่ไม่มียศใหญ่โต See also: สมาชิกในทีมที่ไม่ใช่หัวหน้า
rank and file (n.) พลทหาร
rank as (phrv.) มีตำแหน่งเป็น Syn. rate as
ranked (adj.) ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ Syn. ordered, arranged
ranking (adj.) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับสูงในกองทัพ
rankle (vt.) ทำให้คับแค้นใจ See also: ทำให้เจ็บแสบ Syn. aggravate, embitter
rankle (vi.) คับแค้นใจ See also: เจ็บแสบ Syn. anger, pain
English-Thai: HOPE Dictionary
rank(แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร, Syn. position,standing,class
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
English-Thai: Nontri Dictionary
rank(n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service Syn. ยุกกระบัตร
ยุกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service
สมฐานะ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า, สมเกียรติ
สมหน้า (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมเกียรติ
สมเกียรติ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า
หุ้มแพร (n.) name of a rank of royal pages
จัดชั้น (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดระดับ, จัดเกรด
จัดระดับ (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดชั้น, จัดเกรด
จัดอันดับ (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด
จัดเกรด (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดระดับ, จัดชั้น
ชั้นยศ (n.) rank
บรรดาศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์
ยศ (n.) rank See also: title Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร
ยศถาบรรดาศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. บรรดาศักดิ์
ยศศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์
ลำดับชั้น (n.) rank See also: order Syn. ระดับ, ขั้น, ลำดับขั้น
ศักดิ์ (n.) rank See also: status, prestige Syn. ฐานะ, สถานภาพ
อัตรา (n.) rank See also: position Syn. ตำแหน่ง
อันดับ (n.) rank See also: grade, level Syn. ชั้น
เขียว (adj.) rank See also: stinking, rancid, noisome Syn. เหม็นเขียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll tell you nothing but my name, rank and number.ฉันจะบอกคุณไม่มีอะไร แต่ชื่อของฉันยศและจำนวน
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me!
You told them nothing but name, rank and number?ชื่อของคุณยศและจำนวน?
I don't know my name, rank and number.ฉันไม่ทราบว่าชื่อของฉันยศ และจำนวน ฉันจำได้ว่าจำนวนปืนครั้งแรก ของฉัน
And they rank him out and beat him up whenever they get a chance.เพื่อนๆ ดูถูก และรังแกเขา ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น
Lets us know where we rank in the scheme of things.ทำให้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหน
What we fought for is greater than king or rank or reward!เราเคยสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์
I told you this was no role for a rank amateur!ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่มีบท ให้สำหรับพวกสมัครเล่น !
You rank in top 3,000 nationwide but I'm not even in top 300,000.คุณสอบติดอันดับท๊อป 3,00 ของประเทศ แต่ผมอันดับที่ 300,000 ยังไม่ติดเลย
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้
Hear this. I have conferred a rank upon Gong-gil.ได้ยินไหมว่าข้าเพิ่งแต่งตั้งคองกิลเป็นขุนนาง

rank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
准将[zhǔn jiāng, ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄤ, 准将 / 準將] brigadier; army rank below general
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
名列前茅[míng liè qián máo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄠˊ, 名列前茅] to rank among the best
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
[shān, ㄕㄢ, 羶] rank odor (of sheep or goats)
[shān, ㄕㄢ, 膻] rank odor (of sheep or goats)
兰克[Lán kè, ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 兰克 / 蘭克] Rank (name); Leopold von Ranke (1795-1886), important German historian
[jiē, ㄐㄧㄝ, 阶 / 階] rank or step; stairs
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 上尉] captain (military rank)
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
直率[zhí shuài, ㄓˊ ㄕㄨㄞˋ, 直率] candid; frank
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 掌玺大臣 / 掌璽大臣] chancellor (rank in various European states); grand chancellor
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, 掌玺官 / 掌璽官] chancellor (rank in various European states)
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 冢] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank)
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, 下级 / 下級] low ranking; low level; an underclass
曲柄[qū bǐng, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ, 曲柄] crank handle
曲轴[qū zhóu, ㄑㄩ ㄓㄡˊ, 曲轴 / 曲軸] crankshaft
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, 乳香] frankincense
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, 坦率] frank (discussion); blunt; open
富兰克林[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 富兰克林 / 富蘭克林] Franklin
弗兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 弗兰克 / 弗蘭克] Frank (name)
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
明目张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, 明目张胆 / 明目張膽] frank and unscrupulous
法兰克林[Fǎ lán kè lín, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 法兰克林 / 法蘭克林] Franklin (name); Benjamin Franklin (1706-1790)
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, 法兰克福 / 法蘭克福] Frankfurt (Germany)
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 法兰克福汇报 / 法蘭克福匯報] Frankfurter Allgemeine Zeitung
科学怪人[Kē xué guài rén, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, 科学怪人 / 科學怪人] Frankenstein (novel)
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, 品第] grade (i.e. quality); rank
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 上校] high ranking officer in Chinese army; colonel
将领[jiàng lǐng, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ, 将领 / 將領] high-ranking military officer
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 身份] identity; status; capacity; dignity; position; rank
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 玠] jade tablet indicating rank
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, 侃侃而谈 / 侃侃而談] speak frankly with assurance
[jí, ㄐㄧˊ, 级 / 級] level; grade; rank; step

rank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
五段[ごだん, godan] (n) (1) (e.g. 話す, 読む) (See 一段・いちだん・4) Japanese verb group; (2) fifth rank (in martial arts, etc.)
位を下す[くらいをくだす, kuraiwokudasu] (exp,v5s) to degrade; to lower in rank
位を与える[くらいをあたえる, kuraiwoataeru] (exp,v1) to be appointed to a rank
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
位冠[いかん, ikan] (n) ancient headgear showing rank
位勲[いくん, ikun] (n) rank and order of merit
位記[いき, iki] (n) court rank diploma
位記追贈[いきついそう, ikitsuisou] (n) conferment of posthumous rank
僧位[そうい, soui] (n) priestly rank
兵長[へいちょう, heichou] (n) (See 士長) former rank in the Japanese army and navy, equiv. to private first-class, lance corporal, etc.
切り捨て[きりすて, kirisute] (n) (historical) using people of low rank as sword fodder; omission; rounding down; (P)
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P)
姫君[ひめぎみ, himegimi] (n) (hon) daughter of a person of high rank (i.e. a king, noble, aristocrat, etc.); (P)
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P)
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods)
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer
山形袖章[やまがたそでしょう, yamagatasodeshou] (n) (See 山形紋) chevron (military rank insignia)
平社員;ひら社員[ひらしゃいん, hirashain] (n) rank and file member of staff; ordinary employee; low-grade employee
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period)
新大関[しんおおぜき, shin'oozeki] (n) sumo wrestler newly promoted to ozeki rank
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition)
格が上がる[かくがあがる, kakugaagaru] (exp,v5r) to be promoted to a higher rank
横列[おうれつ, ouretsu] (n) rank (e.g. of soldiers)
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo)
次ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P)
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
爵位[しゃくい, shakui] (n) peerage; court rank
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
番太[ばんた, banta] (n) (vulg) watchman (implies low rank or burakumin status)
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主,禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付番[ふばん, fuban] rank suffix
付番核[ふばんかく, fubankaku] rank stem
次元数[じげんすう, jigensuu] rank
現付番[げんふばん, genfuban] current rank
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
付番群[ふばんぐん, fubangun] ranked group
付番要素[ふばんようそ, fubanyouso] ranked element
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum

rank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]
ใช้บัตรแข็ง[v. exp.] (chai bat kh) EN: pull rank FR:
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
หืน[v.] (heūn) EN: turn rancid ; rank FR: rancir
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:
หุ้มแพร[n.] (humphraē) EN: rank of royal pages FR:
อิสริยยศ[n.] (itsariyayot) EN: high title ; high rank FR: haut rang [m]
เจ้าฟ้าหญิง[n. exp.] (jaofā ying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
จัดอันดับ[v. exp.] (jat andap) EN: rank FR: classer
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange ; rank FR: ordonner ; classer ; sérier
จัดเรียงลำดับ[v. exp.] (jat rīeng l) EN: rank FR:
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jat rīeng l) EN: rank applicants FR:
การทดสอบโดยลำดับที่[n. exp.] (kān thotsøp) EN: rank test FR:
ค่าลำดับชั้น[n. exp.] (khā lamdap ) EN: rank FR: rang [m]
ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์[n. exp.] (khā lamdap ) EN: rank of a matrix FR: rang d'une matrice [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome FR:
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
เครื่องยศ[n. exp.] (khreūang yo) EN: insignia of rank ; rank decoration FR: insigne [m] ; décoration [f]
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank FR: grade [m]
ลำดับชั้น [n. exp.] (lamdap chan) EN: rank ; order FR: ordre [m] ; rang [m]
ลำดับชั้นคุณภาพ[n. exp.] (lamdap chan) EN: rank FR:
ลำดับที่[n. exp.] (lamdap thī) EN: rank FR:
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นเขียว[adj.] (menkhīo) EN: smelly ; rank FR:
เหม็นสาบ[v. exp.] (men sāp) EN: stink ; rank FR:
พัดยศ[n.] (phatyot) EN: fan of rank FR:
พลทหาร (พลฯ)[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; airman ; rating ; Pvt (Am.) FR: soldat [m] ; troupier [m] (vx) ; bidasse [m] (fam.) ; troufion [m] (fam.)
พระองค์เจ้าตั้ง[n.] (phra-ongjāo) EN: grandson of the king (who is given the rank of a son) FR:
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīa) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary FR:
ระดับชั้น[n.] (radap chan) EN: grade ; degree ; level ; class ; rank FR: niveau [m] ; degré [m] ; rang [m] ; classe [f]
แรงค์ = แรงก์[n.] (raēng) EN: rank FR:

rank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rangabzeichen {n}badge of rank
überwuchert; verwildert {adj} | von Unkraut überwuchertrank | rank with weeds
Taxenstand {m}taxi rank
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital)
Aneurysma {n}; krankhafte Erweiterung einer Arterie [med.]aneurysm
Einschränkung {f} | Einschränkungen
Schranke {f} | Schranken
Getränk {n} | Getränke
Schrankunterteil {n} | Schrankkoffer
Schranke {f} [math.] | obere Schranke
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch
Bubenstreich {m}childish prank
übertragbar {adj} (auf) (Krankheit)communicable (to)
Antriebshebel {m}crank arm
Handkurbel {f}crank handle
Kurbelabzieher {m} [techn.]crank puller
Kurbelachse {f} [techn.]crank axle
Kurbelwelle {f} [techn.]crank shaft; crankshaft
Miesepeter {m}crank [Am.]
launenhaft; schrullenhaft {adj} | launenhafter; schrulliger | am launenhaftesten; am schrulligstencranky | crankier | crankiest
Schrank {m} | Schränke
Dermatomykose {f}; Pilzerkrankung der Haut [med.]dermatomycosis
Diabetes {f}; Zuckerkrankheit
Erkrankung {f}; Krankheit
Krankheit {f} | Krankheiten
Staupe {f} (Krankheit) [zool.] | Staupen
Getränk {n}; Trank
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room
Entbehrung {f}; Einschränkung
Exophthalmus {m}; krankhaftes Vortreten des Augapfels [med.]exophthalmos
freimütig; offen; unumwunden {adj} | freimütiger | am freimütigstenfrank | franker | frankest
Franklinnachtschwalbe {f} [ornith.]Franklin's Nightjar
Franke {m}; Fränkin
Pilzkrankheit {f}; Pilzerkrankung
Gastroenterologie {f}; Lehre der Magen-Darmkrankheiten [med.]gastroenterology
Allgemeinheit {f} | ohne Beschränkung der Allgemeinheitgenerality | without loss of generality (WLOG)
Grad {m}rank
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Krankenhaus {n} | Krankenhäuser
Hospitalisierung {f}; Aufnahme in ein Krankenhaus [med.]hospitalization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rank
Back to top