ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

row

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *row*, -row-

row ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
row (n.) แถว See also: แผง, ทิว, แนว Syn. column, line
row (n.) ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง
row (vi.) พาย See also: กรรเชียง, แจว Syn. paddle
row (vt.) พาย See also: กรรเชียง, แจว Syn. paddle
row (vi.) แข่งเรือ
row (n.) การทะเลาะวิวาท Syn. dispute, quarrel
row (n.) เสียงเอะอะโวยวาย See also: เสียงทะเลาะตึงตัง Syn. commotion, racket
row (vi.) ทะเลาะวิวาท Syn. argue, dispute, quarrel
row house (n.) บ้านทาวน์เฮาส์ See also: บ้านที่ถูกสร้างให้ด้านข้างติดกัน
row of lamps (n.) ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที
row of mountains (n.) ทิวเขา See also: แนวเขา, เทือกเขา
row with (idm.) ทะเลาะกับ See also: โต้เถียงกับ Syn. argue with
rowboat (n.) เรือพาย Syn. vessel, dinghy
rowdily (adv.) อย่างเอะอะโวยวาย
rowdiness (n.) การเอะอะโวยวาย See also: ความเอะอะโวยวาย Syn. disorder, roughhouse
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
rowdyish (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย Syn. rude
rowdyism (n.) ความเอะอะโวยวาย
rowel (n.) กงจักร See also: ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ
rower (n.) คนพายเรือ Syn. oarsman
rower (n.) คนพายเรือ See also: คนกรรเชียงเรือ
rowing (n.) วิธีการพายเรือ See also: การตีกรรเชียง
rowlock (n.) เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง
English-Thai: HOPE Dictionary
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
rowboat(โร'โบท) n. เรือพายขนาดเล็ก
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
English-Thai: Nontri Dictionary
row(n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ
rowboat(n) เรือพาย,เรือแจว
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
rowel(n) กงจักร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Row housesบ้านแถว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
ติดแห้ง (v.) to be stuck in the low tide area, cannot row the boat
กรรเชียง (v.) row See also: paddle Syn. ตีกรรเชียง
ขนัด (n.) row See also: line, series, portion, range, group, queue Syn. แถว, แนว
คอน (v.) row See also: paddle, oar
ดอม (n.) row See also: line, belt Syn. ราว, แถว, แนว
ตับ (clas.) row See also: line Syn. แผง
ถ่องแถว (n.) row Syn. แนว, แถว Ops. สะเปะสะปะ
ทิว (n.) row See also: line Syn. แถว, แนว
ทิวแถว (n.) row See also: line, range Syn. แถว, แนว
พาย (v.) row See also: paddle, scull, propel Syn. แจว
มาลา (n.) row See also: order Syn. สาย, แถว
มาลา (n.) row See also: order Syn. สาย, แถว
แจว (v.) row See also: scull
แจวเรือ (v.) row See also: scull
แนว (n.) row See also: column, line, range Syn. แถว
เรือพาย (n.) row boat See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar
ห้องแถว (n.) row house Syn. เรือนแถว, ตึกแถว
เรือนแถว (n.) row house Syn. ตึกแถว
นางเรียง (n.) row of posts See also: posts of stockade
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
The room is not crowdedห้องนี้ไม่แออัด
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
I want you to finish this by tomorrowฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
I have a word to say to you tomorrowฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kneel down, just like in high school. One row kneeling, one row standing.คุกเข่าเหมือนในรูปโรงเรียนมัธยม เเถวหน้าคุกเข่า เเถวหลังยืน
Row, row, row your boatRow, row, row your boat
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
Time for me to go row with the other slaves.กลับไปพายเรือร่วมกับทาสทั้งหลาย
In fact, I put in these new-type davits... which can take an extra row of boats inside this one.ที่จริงในแบบของผมมีเสาห้อยเรือ เป็นพิเศษอีกแถวนึงข้างในแถวนี้
They had to row away for the suction... but now they'll be coming back.เมื่อกี๊เขาต้องหนีแรงดูดของน้ำ แต่ตอนนี้กลับมารับเราแล้ว
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secoอาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา
Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนจิ๊กซอว์เพื่อนเราคนนี้/Nเขาจองที่นั่งแถวหน้าเพื่อดูเกมของเขาเองด้วย
Looks like our guy likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนว่าเขาจองที่นั่งแถวหน้า ไว้รอดูผลงานจากเกมของเขาด้วย
Three in a row this time.สามคดีในเวลาเดียวกัน
This guy was in the back row of business class the whole flight.ไอ้หมอนี่นั่งแถวหลังของชั้นบิสสิเนสมาตลอด
I row over, search the ship until I find your bloody key.ฉันจะพายไป .. ค้นให้ทั่วเรือ จนกว่าจะเจอกุญแจบ้านั่น

row ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
[yì, ㄧˋ, 佾] row of dancers at sacrifices
划船[huá chuán, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨㄢˊ, 划船] row boat
[pǎi, ㄆㄞˇ, 排] row of logs or boards
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 痛] ache; pain; sorrow
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, 大人] adult; grownup
眉间轮[méi jiān lún, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 眉间轮 / 眉間輪] ājñā or ajna, the brow or third eye chakra 查克拉, residing in the forehead
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
年均增长率[nián jūn zēng zhǎng lǜ, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 年均增长率 / 年均增長率] annual rate of growth
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
[bīng, ㄅㄧㄥ, 掤] arrow-quiver
[shǐ, ㄕˇ, 矢] arrow; dart
[zēng, ㄗㄥ, 矰] arrow with a streamer
[guā, ㄍㄨㄚ, 筈] arrow end
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 箭] arrow
箭头[jiàn tóu, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 箭头 / 箭頭] arrow
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
[zōu, ㄗㄡ, 菆] arrow; weeds
[zú, ㄗㄨˊ, 镞 / 鏃] arrowhead; sharp
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, 菜牛] beef cattle (grown for meat)
行间[háng jiān, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, 行间 / 行間] between rows
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, 借入方] borrower; debit side (of a balance sheet)
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, 借方] borrower; debit side (of a balance sheet)
借书[jiè shū, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ, 借书 / 借書] borrow books
假借义[jiǎ jiè yì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, 假借义 / 假借義] borrowed meaning
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, 承租方] borrower; leaser; the hiring side of a contract
[shì, ㄕˋ, 贳 / 貰] borrow; buy on credit; rent out
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, 二氧化铀 / 二氧化鈾] brown oxidier; uranium dioxide
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
布劳恩[Bù láo ēn, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄣ, 布劳恩 / 布勞恩] Browne (person name)
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
布朗大学[Bù lǎng dà xué, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 布朗大学 / 布朗大學] Brown University, Providence, Rhode Island
布朗运动[bù lǎng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 布朗运动 / 布朗運動] Brownian motion
棕熊[zōng xióng, ㄗㄨㄥ ㄒㄩㄥˊ, 棕熊] brown bear
棕矮星[zōng ǎi xīng, ㄗㄨㄥ ㄞˇ ㄒㄧㄥ, 棕矮星] brown dwarf star
棕色[zōng sè, ㄗㄨㄥ ㄙㄜˋ, 棕色] brown (the color)
棕头鸥[zōng tóu ōu, ㄗㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄡ, 棕头鸥 / 棕頭鷗] brown-headed gull (Larus brunnicephalus)

row ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row
い段[いだん, idan] (n) {ling} (See 五十音) 'i' row
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
スキッドロー[, sukiddoro-] (n) skid row
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
ヌ行[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary
ハ行[ハぎょう, ha gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "hu or fu"; "ha" column or row of the kana syllabary
バ行[バぎょう, ba gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "bu"; "ba" column or row of the kana syllabary
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row
五目並べ[ごもくならべ, gomokunarabe] (n) gobang (game played on go board involving lining up stones); gomoku; Five in a Row
区点[くてん, kuten] (n) Japanese character set row and column index ('separator' encoding)
引き返し編み[ひきかえしあみ, hikikaeshiami] (n) short rows (in knitting); short row shaping; knitting in short rows
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row
歯並び[はならび, hanarabi] (n) row of teeth; set of teeth; dentition
歯並み[はなみ, hanami] (n) row of teeth; set of teeth; dentition
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv,n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[, aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow
アイブローシェープ[, aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
アロー[, aro-] (n) arrow; (P)
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860)
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row
列ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch
区オクテット[くオクテット, ku okutetto] row octet
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband
バロース[ばろーす, baro-su] browse
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
下位語[かいご, kaigo] narrower term
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device
借り[かり, kari] borrow
借り数[かりすう, karisuu] borrow digit
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew
矢印[やじるし, yajirushi] arrow
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow

row ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านห้องแถว[n. exp.] (bān hǿngtha) EN: row house FR: maison de rangée [f] (Belg.)
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house ; tenement apartments FR: maison de rangée [f] (Belg.)
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull FR: ramer
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row FR: ramer
การดำเนินการตามแถว[n. exp.] (kān damnoēn) EN: row operations FR:
การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary row operation FR:
กันดอง[n.] (kandøng) EN: row FR:
การแปลงตามแถว[n. exp.] (kān plaēng ) EN: row transformation FR:
การทะเลาะวิวาท[n. exp.] (kān thalǿ w) EN: row FR: différend [m]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขนัด[n.] (khanat) EN: group ; portion ; series ; row ; line FR:
คันสวน[n. exp.] (khan sūan) EN: garden row FR:
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file FR: colonne [f]
คอน[v.] (khøn) EN: row FR:
กินแถว[v.] (kinthaēo) EN: right down the line ; take off opponent's whole row of chesses FR:
ล้งเล้ง[v. exp.] (long leng) EN: talk loudly (like a Chinese) ; make a racket ; kick up a row FR:
ไม้ตายขาน[n. exp.] (māi tāikhān) EN: row of dead wood-tree FR:
เมทริกซ์ขั้นบันไดแบบแถว[n. exp.] (methrik kha) EN: row echelon matrix FR:
เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปตามแถว[n. exp.] (methrik kha) EN: reduced row echelon form of a matrix FR:
เมทริกซ์แถว[n. exp.] (methrik tha) EN: row matrix FR:
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวไม้[n. exp.] (naēo māi) EN: line of trees ; row of trees FR: rangée d'arbres [f]
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: row ; horizontal FR: ligne [f] ; ligne horizontale [f] ; horizontale [f]
เนื้อดิบ[n. exp.] (neūa dip) EN: row meat FR: viande crue [f] ; viande fraîche [f]
ปริภูมิแถวของเมทริกซ์[n. exp.] (pariphūm th) EN: row space of a matrix FR:
เป็นแถวเป็นแนว[adv.] (pen thaēo p) EN: in a row ; in a line FR: en ligne
พาย[n.] (phāi) EN: row ; paddle FR:
ปลายแถว[n. exp.] (plāi thaēo) EN: the last in a row ; end of a queue FR:
ราว[n.] (rāo) EN: row ; line ; strip (of) FR:
เรือนแถว[n. exp.] (reūoen thaē) EN: row house FR:
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
สมาชิกตามแถว[n. exp.] (samāchik tā) EN: row element FR:
เศรณี[n.] (sēnī) EN: column ; row FR: rangée [f]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ตึงตัง[n.] (teungtang) EN: bang ; row FR:
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:
แถว[n.] (thaēo) EN: line ; row ; column ; string ; file ; rank ; formation FR: ligne [f] ; file [f] ; rangée [f] ; rang [m] ; colonne [f]
แถวหลัง[n. exp.] (thaēo lang) EN: back row FR:

row ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion
Abwärtspfeil {m}down arrow
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet
Rostbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Rufous-browed Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Maßpfeil {m}arrow head
Pfeilstrecker {m}arrow straightener
Pfeiltaste {f}arrow key
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.]
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Bachmanammer {f} [ornith.]Bachman's Sparrow
Banggaikrähe {f} [ornith.]Banggai Crow
Gleitschleifen {n}; Trowalisieren
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
Silberparadiesschnäpper {m} [ornith.]Rowley's Flycatcher
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Botteriammer {f} [ornith.]Botteri's Sparrow
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil
Packpapier {n}brown paper
Braunwürger {m} [ornith.]Brown Shrike (Lanius cristatus)
Streifenkiwi {m} [ornith.]Brown Kiwi
Kastanientinamu {m} [ornith.]Brown Tinamou
Braunpelikan {m} [ornith.]Brown Pelican
Weißbauchtölpel {m} [ornith.]Brown Booby
Einfarb-Schlangenadler {m} [ornith.]Brown Snake Eagle
Habichtfalke {m} [ornith.]Brown Falcon
Braunwachtel {f} [ornith.]Brown Quail
Brauner Ohrfasan {m} [ornith.]Brown Eared-Pheasant
Einfarb-Stelzenralle {f} [ornith.]Brown Mesite
Steifschwingentyrann {m} [ornith.]Brownish Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า row
Back to top