ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *position*, -position-

position ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
position (n.) ตำแหน่ง See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง Syn. location, spot, post, place
position (n.) มุมมอง See also: สถานะ Syn. attitude, belief, view
position (n.) การจัดวาง See also: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง Syn. pose
position (n.) การวางตัว See also: ท่าทาง Syn. pose
position (n.) ระดับทางสังคม See also: สถานภาพ, สภาพ Syn. status, condition
position (vt.) จัดวาง See also: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว Syn. locate, put, place
position of (prep.) ที่ Syn. placed at, situated at
position paper (n.) บันทึกช่วยจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง., Syn. location
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
position๑. ท่า, ท่าทาง๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ lie และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Positioning (Advertising)การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำรงตำแหน่ง (v.) take a position of See also: take up, take a post of
ประจำตำแหน่ง (v.) be in the position of Syn. ประจำการ
ฐาน (n.) position See also: status Syn. ตำแหน่งหน้าที่
ระวาง (n.) position See also: place, post Syn. ที่, ตำแหน่ง, ทำเนียบ
โสด (n.) position See also: division, part Syn. ส่วน, แผนก
นักสราช (n.) position of banner bearer
แม่ท่า (n.) position of Thai dance See also: dancer´s basic posture Syn. แม่บท
การคั่น (n.) interposition See also: intervention
การถือเอาว่า (n.) supposition See also: presumption, assumption
การนิพนธ์ (n.) composition See also: writing, creation Syn. การเขียน, การประพันธ์ Ops. การอ่าน
การประพันธ์ (n.) composition See also: writing, creation Syn. การเขียน Ops. การอ่าน
การสมมติ (n.) supposition See also: presumption, assumption Syn. การถือเอาว่า
การแต่งประโยค (n.) composition See also: construction
กินตำแหน่ง (v.) hold the position See also: be enthroned a position
คั่วตำแหน่ง (v.) assume the position
คำบุพบท (n.) preposition
ชิงดี (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงดีชิงเด่น (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ท่านอนคว่ำ (n.) prone position See also: lying on face downward Ops. ท่านอนหงาย
บุพบท (n.) preposition Syn. คำเชื่อม, บุรพบท
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
It's about time you took over my positionมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His position will be inferior.ตำแหน่งของเขาจะต่ำกว่าทันที
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
Now I find you in exactly the position that suits me.ตอนนี้ฉันก็ได้พบแก ในสภาพที่สะดวกมาก
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
And a man in my position can't afford to be made to look ridiculous!และคนที่อยู่ในตำแหน่งของฉันไม่สามารถที่จะทำเพื่อดูไร้สาระ!
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?
And I'm in no position to argue with him.ผมไม่มีทางเถียงอะไรกับเขาได้
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร
You'll cause a lot of trouble. Our position is--คุณจะสร้างปัญหาใหญ่นะ เราเป็น
We are in a position of advantage.ขณะที่เรากำลังได้เปรียบ

position ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
主管[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 主管] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible
对局[duì jú, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩˊ, 对局 / 對局] opposing sides (in chess etc); position (of opposing forces)
位置效应[wèi zhì xiào yìng, ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 位置效应 / 位置效應] position effect
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
名次[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, 名次] position in a ranking of names
爵位[jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 爵位] position in the nobility
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
辈分[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, 辈分 / 輩分] seniority in the family or clan; position in the family hierarchy
闲职[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, 闲职 / 閑職] sinecure; position with practically no obligations
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
性质命题[xìng zhì mìng tí, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 性质命题 / 性質命題] categorical proposition (logic)
直言命题[zhí yán mìng tí, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 直言命题 / 直言命題] categorical proposition (logic)
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 中前卫 / 中前衛] center forward (soccer position)
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
作文[zuò wén, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ, 作文] composition
成份[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ, 成份] composition; ingredients; element; makeup; component
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, 败落 / 敗落] decline (in wealth and position)
分解作用[fēn jiě zuò yòng, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 分解作用] decomposition
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth
意向[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 意向] disposition
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
体性[tǐ xìng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 体性 / 體性] disposition
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, 朝阳 / 朝陽] exposed to the sun; (a position) facing the sun
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 柔情侠骨 / 柔情俠骨] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw)
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 全球定位系统 / 全球定位系統] global positioning system (GPS)
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.

position ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアルポジション[, akuchuarupojishon] (n) actual position
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
オーバーオールポジション[, o-ba-o-rupojishon] (n) overall position
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
けた位置;桁位置[けたいち, ketaichi] (n) {comp} digit position
スコアリングポジション[, sukoaringupojishon] (n) scoring position
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment
リーダーシップ的地位[リーダーシップてきちい, ri-da-shippu tekichii] (n) leadership position
ワインドアップポジション[, waindoappupojishon] (n) windup position
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
位置天文学[いちてんもんがく, ichitenmongaku] (n) position astronomy
侮蔑語[ぶべつご, bubetsugo] (n) degrading language (language used to lower the position of the listener)
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position
儲け役;儲役[もうけやく, moukeyaku] (n) lucrative position
内閣大学士[ないかくだいがくし, naikakudaigakushi] (n) (See 大学士) position at the imperial court in ancient China; grand secretariat
冷や飯を食う[ひやめしをくう, hiyameshiwokuu] (exp,v5u) (1) to depend on somebody for food and lodging; (2) to be treated coldly; to be kept in a low position
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
分不相応[ぶんふそうおう, bunfusouou] (adj-na) (See 身分不相応) beyond one's means or position
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
半跏思惟像[はんかしいぞう, hankashiizou] (n) (See 弥勒菩薩) Buddhist statue of a figure sitting contemplatively in the half-lotus position (often of Maitreya)
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground)
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position
地歩[ちほ, chiho] (n) one's stand; foothold; position
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods)
寝違える[ねちがえる, nechigaeru] (v1,vi) to sleep in an awkward position and wake with a crick in one's neck
小身微禄[しょうしんびろく, shoushinbiroku] (n,adj-no) (in) a humble position with a small stipend
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
擁護論[ようごろん, yougoron] (n) championship; defense (e.g. of a position in debate); apologetics
支配的地位[しはいてきちい, shihaitekichii] (n) driver's seat; dominant position
栄位[えいい, eii] (n) exalted position
Japanese-English: COMDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position
ドライブ位置[ドライブいち, doraibu ichi] drive position
ビット位置[びっといち, bittoichi] bit position
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator
ホームポジション[ほーむぽじしょん, ho-mupojishon] home position
ホーム位置[ホームいち, ho-mu ichi] home position
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string)
回転位置感知[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] rotational position sensing, RPS (abbr.)
回転位置検出[かいてんいちけんしゅつ, kaiten'ichikenshutsu] rotational position sensing, RPS (abbr.)
回転位置検出機構[かいてんいちけんしゅつきこう, kaiten'ichikenshutsukikou] RPS, Rotational Position Sensing
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position
現位置[げんいち, gen'ichi] current position
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line
組終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)
合成[ごうせい, gousei] character composition
移項[いこう, ikou] transposition (vs)
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] request decomposition
転置[てんち, tenchi] transposition (vs) (e.g. a matrix)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition

position ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) EN: FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutth) EN: FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ ...[n. exp.] (andap thī …) EN: … place FR: … (énième) position [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī n) EN: first place FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī s) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 2[n. exp.] (andap thī s) EN: second place FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อัตรา[n.] (attrā) EN: position FR: poste [m]
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position FR: position stratégique [f]
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (damrong tam) EN: take a position of ; take up ; take a post of FR: occuper un poste ; occuper des fonctions
ไฟจอดรถ[n. exp.] (fai jøt rot) EN: parking lights FR: feu de position [m]
หนุมานขย่มตอ[n. exp.] (hanumān kha) EN: "woman on top" position for sexual intercourse FR:
จรดกรรไกร[v. exp.] (jarot kankr) EN: position the scissors (before cutting a lock of hair) FR:
จีบ[n.] (jīp) EN: jeep hand position FR:
จีบนิ้ว[X] (jīpniu) EN: jeep hand position FR:
จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง[n. exp.] (jut thī møn) EN: vantage point FR: position avantageuse [f]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
จุดยุทธศาสตร์[n. exp.] (jutyutthasā) EN: stronghold ; strategic point ; strategic position FR:
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāt) EN: determine a position ; determine a stance FR: arrêter une position
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power ; abuse of one's position FR: abus de pouvoir [m]
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: position ; office FR: poste [m]
เข้าประจำที่[v. exp.] (khāo prajam) EN: take one's place ; take one's position ; take one's station FR:
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: return to normal position (womb) FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยับตัว[v. exp.] (khayap tūa) EN: shift one's position ; change one's position FR: changer de place
เขยิบฐานะ[v.] (khayoēpthān) EN: advance ; move up ; improve one's position FR:
ขึ้นหิ้ง[v.] (kheunhing) EN: promote to an out-of-power position FR:
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift ; transfer ; remove FR: déplacer ; bouger ; parcourir
คั่วตำแหน่ง[v. exp.] (khūa tamnae) EN: assume the position FR:
คุดคู้[adj.] (khutkhū) EN: curled up ; in fetal position FR:
ความเป็นรัฐมนตรี[n. exp.] (khwām pen r) EN: ministerial position FR:
กินตำแหน่ง[v.] (kintamnaeng) EN: occupy a position ; hold the position ; hold the office ; be enthroned a position FR: ocuper une position ; occuper un poste
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:

position ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tastenposition {f}button position
Mittelstellung {f}center position
Gleichgewichtslage {f}equilibrium position
Sonderstellung {f}exceptional position
Igelstellung {f}hedgehog position
Missionarsstellung {f}missionary position
Mehrplatzsystem {n}multi position system
Ruhelage {f}neutral position; immobile position
Fehlstellung {f}out of position
Kommastellung {f}point position
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Positionsbestimmung {f}positioning; position determination
Bauchlage {f}prone position
Drehgeber {m}rotary position transducer
Stand {m}standing position
Anfangslage {f}start position
Endlage {f}stop position
Bandlaufregler {m}strip position controller
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Anzeigenplatzierung {f}advertisement positioning
Rangliste {f}position table
Planung {f}; Disposition
beigefügt {adv}appositionally
Bitadresse {f}; Bitposition
Cholesky-Zerlegung {f} [math.]Cholesky decomposition
Bodenbeschaffenheit {f}composition of the ground
Pauschalzahlung {f}composition payment
Aufdampfung {f}vapor deposition
Zerfallsprodukt {n}decomposition product
Zerlegungsverfahren {n} [math.]decomposition method
Auftragschweißen {n}deposition welding
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Dramaturgie {f}dramaturgy; dramatic composition
Einspruchsgrund {m}ground for opposition
Dreieckszerlegung {f} [math.]triangular decomposition
Erbanlage {f}hereditary disposition
Widerwille {m} (gegen)indisposition (to; towards)
Lagemessung {f}position measurement
Lageplan {m}position plan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า position
Back to top