ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nobility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nobility*, -nobility-

nobility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nobility (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy, greatness Ops. smallness
nobility (n.) คนชั้นสูง See also: ผู้ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
English-Thai: Nontri Dictionary
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานันดร (n.) rank of nobility See also: order of precedence, aristocratic Syn. วรรณะ, ยศ, บรรดาศักดิ์, ระดับ, ตำแหน่ง, สถานะ
ฐานันดรศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: title Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์
บรรดาศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: title Syn. ยศ
บรรดาศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: order of precedence, aristocratic Syn. วรรณะ, ยศ, ระดับ, ตำแหน่ง, สถานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, the nobility of the band playing to the very end and all that.ที่วงดนตรีเล่นถึงวาระสุดท้าย
Remember, Philippe, nobility is born in the heart.จำไว้นะ สมบัติผู้ดีอยู่ที่ใจ
He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.
Excuse me, I forgot about the nobility that a company is coming with a fucking vibrator.โทษนะ ฉันลืมดูคุณสมบัติของมัน โอว์มันมีไวเบเตอร์ข้างในด้วย
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ
This nobility business is not the cloth we're cut from.นี่เป็นเรื่องของชนชั้นสูง ไม่ใช่ผ้าที่เราจะตัดได้ลงตัว
Oh, you stand there, all nobility and honor.เจ้ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มีทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี
The Nobility want you out.พวกเราขุนนางชั้นสูงต้องการปลดท่าน
When it comes to Fae nobility there are only three clans that matter.ถ้าเป็นตระกูลชั้นสูง ก็มีแค่ 3 เผ่าที่สำคัญ
Come on, there's nobility in that.Come on, มีความสง่างามในการที่
There is no nobility in poverty.มีไฮโซในความยากจนไม่เป็น

nobility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, 加官进爵 / 加官進爵] promotion to the nobility (成语 saw)
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
土豪[tǔ háo, ㄊㄨˇ ㄏㄠˊ, 土豪] local strong man; local nobility
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)
爵位[jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 爵位] position in the nobility

nobility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron)
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility
パトリキ[, patoriki] (n) (See プレブス) patricians (ancient Roman nobility) (lat
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
直衣[のうし;なおし;ちょくい, noushi ; naoshi ; chokui] (n) everyday robes worn by males of the imperial family, nobility, etc. (from the Heian period onward)
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach

nobility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
สมิง[n.] (saming) EN: minister in the former Kingdom of the Mons ; Mon rank of high nobility FR:
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานันดรศักดิ์[n. exp.] (thānandøn s) EN: rank of nobility FR:
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:
ยศถาบรรดาศักดิ์[n. exp.] (yot tha ban) EN: nobility ; high social position FR:
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]

nobility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelstitel {m}title (of nobility)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nobility
Back to top