ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *line*, -line-

line ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
line (n.) การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
line (n.) ความสนใจในงานหรือกิจกรรม See also: สายงาน, อาชีพ, แวดวง
line (n.) โครงร่าง See also: รูปร่าง Syn. outline
line (n.) โคลงบรรทัดหนึ่ง See also: บาทหนึ่งของโคลง Syn. a verse of poetry
line (n.) จดหมายสั้นๆ See also: ข้อความ Syn. short letter
line (n.) เชือก See also: สายไฟ Syn. rope, cord
line (n.) เชื้อสาย See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล Syn. family
line (n.) แถว See also: คิว, แนว Syn. row
line (n.) ทางรถไฟ Syn. railway track
line (vt.) ทำให้เป็นรอย See also: ทำให้มีริ้วรอย Syn. wrinkle
line (n.) ทิศทางในการเคลื่อนไหว Syn. direction, course
line (n.) ธุรกิจการขนส่ง Syn. transport company
line (n.) แนวทาง See also: นโยบาย, วิถีทาง Syn. procedure, thought, policy
line (n.) รอยย่น See also: ริ้วรอย, รอยตีนกา Syn. furrow, wrinkle
line (vi.) เรียงราย See also: เป็นแถว
line (vt.) ลากเส้น See also: วาดเส้น, เขียนเส้น Syn. draw
line (n.) สายโทรศัพท์ See also: สายโทรเลข
line (n.) สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร Syn. goods, product
line (n.) เส้น See also: สาย
line (n.) เส้นทางคมนาคม See also: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ Syn. route
line (n.) เส้นบรรทัด See also: บรรทัด
line (n.) เส้นแบ่งเขต See also: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน Syn. limit, border
line (n.) เส้นศูนย์สูตร Syn. equater
line (vt.) เติม See also: แต่งเติม Syn. fill, furnish
line (vt.) ปกคลุม Syn. cover
line (vt.) ใส่ซับใน See also: บุ Syn. reinforce
line infantry (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร Syn. foot soldiers, foot regiment
line infantry (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า Syn. infantry soldier, foot soldiers, foot regiment
line out (phrv.) ลากเส้น See also: วาดเส้น
line up (phrv.) เข้าแถว See also: คอยอยู่ในแถว Syn. queue up
line up (phrv.) จัดการ See also: กำหนด
line up (phrv.) จัดเตรียม See also: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา
line up (phrv.) เขียนหรือพิมพ์อยู่ระดับเดียวกัน See also: เขียนหรือพิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
line up (phrv.) เข้าแถว See also: เข้าคิว Syn. queue, row
line up (phrv.) เตรียมการ See also: เตรียม, จัดการ Syn. arrange, prepare, organize
line up (phrv.) เรียง See also: จัดแถว, จัดแนว
line up against (phrv.) เรียงเเถวพิง
line up against (phrv.) คัดค้าน
line up alongside (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ Syn. line up with
line up alongside (phrv.) ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน Syn. line up with
English-Thai: HOPE Dictionary
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2,000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
line-up(ไลนฺ'อัพ) n. การเรียงแถว,การจัดแถว
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear
lineament(ลิน'นะเมินทฺ) n. โฉมหน้า,ลักษณะรูปร่าง,ลักษณะเฉพาะ, See also: lineamentation n. ดูineament, Syn. feature
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
lineate(ลิน'นีเอท) adj. เป็นเส้น,เป็นเส้นตามยาว,เป็นลายเส้น, Syn. striped,lineated
lineated barbetn. นกโพระดก
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman
lineman's loopn. ปมแบบหนึ่ง
linen(ลิน'เนิน) n. ผ้าลินิน,สิ่งทอลินิน
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
linesman(ไลนซ'เมิน) n. =lineman (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต
lineament(n) หน้าตา,เค้าหน้า,โฉมหน้า,รูปร่าง,ส่วน
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว
lineman(n) ผู้กำกับเส้น
linen(n) ผ้าลินิน
liner(n) เรือยนต์โดยสาร,เครื่องบินโดยสาร,สายการบิน,ผ้าซับใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lineบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
line feedป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lineal consanguinityการสืบสายโลหิตโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
linear-รูปแถบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lineateมีเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liner๑. ปลอกสูบ ๒. กาบรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Line (Art)ลายเส้น [TU Subject Heading]
Line feed ป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Line printer เครื่องพิมพ์รายบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Linearเป็นเส้นตรง, เส้นตรง, ลักษณะเป็นเส้น [การแพทย์]
Linear programmingการโปรแกรมเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์]
Linerวัสดุกันซึมชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane Syn. ล้ำทาง
ล้ำทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane
วางเบ็ด (v.) place line and hook for fishing Syn. ตกเบ็ด
อยู่ในเกณฑ์ (v.) be in line for Syn. เข้าขั้น
อัมพฤกษ์ (n.) middle line of the body
เดินรถ (v.) manage a line of motor vehicles See also: operate motor vehicles
เป็นไปตาม (v.) be in line with
กระบวน (n.) line See also: procession, parade, array, cavalcade, caravan Syn. ขบวน
บุ (v.) line See also: pad Syn. รอง
บุ (v.) line See also: put in a lining
พวน 1 (n.) line Syn. แถว, แนว
เส้น (n.) line Syn. สาย, แถว, แนว
ไข่ปลา (n.) line of dots
ทิวไม้ (n.) line of trees See also: row of trees, distant stretch of trees
แนวไม้ (n.) line of trees See also: row of trees
แถวหน้ากระดาน (n.) line of troops See also: line formation
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
รองท้อง (v.) line one´s stomach See also: have a snack to eat
ระบบเส้น (n.) line system in the body
เส้นสาย (n.) line system in the body Syn. ระบบเส้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I tried to call you, but the line was busyฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
We need to focus on this timelineเราจำเป็นต้องเพ่งความสนใจไปที่กำหนดเวลานี้
The deadline is in two days, I have no time to wasteเหลือกำหนดเวลาสุดท้ายในอีกสองวันนี้ ฉันไม่มีเวลาที่จะเสียแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม!
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง
You know, their whole line is just...คุณจะรู้ว่าสายทั้งหมดของพวกเขาเป็นเพียง ...
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน
I must hold him all I can and then give him line when he must have it.ฉันต้องถือเขาทั้งหมดที่ฉัน สามารถทำได้ แล้วให้เขาบรรทัดเมื่อเขา จะต้องมีมัน
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า
He and the Negro had gone one day and night... ... with their elbows on a chalked line on the table.เขาและพวกนิโกรได้หายไป หนึ่งวันและคืนกับข้อศอกของ พวกเขา บนเส้นชอล์กบนโต๊ะ

line ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
沿线[yán xiàn, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 沿线 / 沿線] along the line (e.g. railway); the region near the line
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
国界线[guó jiè xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 国界线 / 國界線] border between countries; line forming the border
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, 因地制宜] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances
防线[fáng xiàn, ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 防线 / 防線] defensive line or perimeter
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 国内线 / 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc)
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, 种系 / 種系] evolutionary line; line of descent
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 火线 / 火線] firing line (battle); live electrical wire
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, 力臂] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force)
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 列] to arrange; to line up; row; file; series
割线[gē xiàn, ㄍㄜ ㄒㄧㄢˋ, 割线 / 割線] line interval; secant
司线员[sī xiàn yuán, ㄙ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 司线员 / 司線員] line judge (tennis etc)
投影线[tóu yǐng xiàn, ㄊㄡˊ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 投影线 / 投影線] line of project; projection line
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, 亚欧大陸桥 / 亞歐大陸橋] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 法线 / 法線] normal line to a surface
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
统属[tǒng shǔ, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 统属 / 統屬] subordination; line of command
切线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 切线 / 切線] tangent line (geometry)
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)
经线[jīng xiàn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, 经线 / 經線] warp; line of longitude; meridian (geography)
夹道欢迎[jiā dào huān yíng, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄢ ˊ, 夹道欢迎 / 夾道歡迎] to line the streets in welcome
纬线[wěi xiàn, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, 纬线 / 緯線] woof; line of latitude; parallel
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
肾上腺素[shèn shàng xiàn sù, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, 肾上腺素 / 腎上腺素] adrenaline
[zè, ㄗㄜˋ, 昃] afternoon; decline
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal

line ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line
アセンブリライン;アッセンブリーライン[, asenburirain ; assenburi-rain] (n) (See 組み立てライン) assembly line
アタックライン[, atakkurain] (n) attack line
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit)
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] (exp,v1) {comp} to enqueue; to queue in line
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
コマンドライン[, komandorain] (n) {comp} command line
コマンドラインインターフェイス[, komandorain'inta-feisu] (n) {comp} command line interface
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] (n) {comp} command line
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument
ショートライナー[, sho-toraina-] (n) line drive to the shortstop (baseball)
スクリメージライン[, sukurime-jirain] (n) scrimmage line; line of scrimmage
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade
どん詰り;どん詰まり[どんづまり, dondumari] (n) (uk) (dead) end; end of the line
ハーフウェーライン;ハーフウエーライン[, ha-fuue-rain ; ha-fuue-rain] (n) halfway line
ピケットライン[, pikettorain] (n) picket line
ファウルライン[, faururain] (n) foul line
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line
ライナー[, raina-] (n,adj-no) liner; line drive (baseball); (P)
ラインアウト[, rain'auto] (n) line out
ラインシャフト[, rainshafuto] (n) line shaft
ラインプリンタ[, rainpurinta] (n) {comp} line printer
ラインプリンター[, rainpurinta-] (n) line printer
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house)
上越本線[じょうえつほんせん, jouetsuhonsen] (n) Joetsu Main Line
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity
並ぶ(P);双ぶ;列ぶ[ならぶ, narabu] (v5b,vi) (1) to line up; to stand in a line; (2) to rival; to match; to equal; (P)
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1,vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P)
中墨[なかずみ, nakazumi] (n) centre line (usu. in buildings, joinery, etc.); center line
中央構造線[ちゅうおうこうぞうせん, chuuoukouzousen] (n) Median Tectonic Line
中道路線[ちゅうどうろせん, chuudourosen] (n) moderate line; middle-of-the-road pollicy line
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city)
予讚本線[よさんほんせん, yosanhonsen] (n) Yosan Main Line (Ehime-Kagawa Railway)
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
信越本線[しんえつほんせん, shin'etsuhonsen] (n) Shinetsu Main Line (Gunma-Nagano-Niigata Railway)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit)
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL)
コマンドライン[こまんどらいん, komandorain] command line
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] command line
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument
サブジェクトライン[さぶじえくとらいん, sabujiekutorain] subject line
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator
ディジタル回線[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] digital line
デバッグ行[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor
ラインセグメント[らいんせぐめんと, rainsegumento] line segment
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed
ラインプリンタ[らいんぷりんた, rainpurinta] line printer
上線[じょうせん, jousen] tilde, over line (~)
並び線[ならびせん, narabisen] alignment line
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth
回線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification
回線終端[かいせんしゅうたん, kaisenshuutan] line termination
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace
回線速度[かいせんそくど, kaisensokudo] line speed
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line
専用線[せんようせん, senyousen] dedicated line
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics
座標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return
注記行[ちゅうきぎょう, chuukigyou] comment line
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage

line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพฤกษ์[n.] (ammaphreuk) EN: middle line of the body FR:
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f] ; ligne [f]
บรรทัดแรก[n. exp.] (banthat raē) EN: first line FR: première ligne [f]
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza FR: strophe [f] ; couplet [m]
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
เชื่อมตรง[X] (cheūam tron) EN: on line FR:
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
ฮอทไลน์[n. exp.] (høt lain) EN: hot line FR: hot line [f] ; lgne téléphonique directe [f] ; ligne directe [f]
หัวแถว[n. exp.] (hūa thaēo) EN: head of a line FR:
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
จัดแถว[v. exp.] (jat thaēo) EN: fall into line ; Right dress! FR:
จุไร[n.] (jurai) EN: hair line FR:
จุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง[n. exp.] (jut baeng k) EN: bisector of a line segment FR:
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai pl) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line FR: points de suspension [mpl]
กึ่งเส้น[n.] (keung sen) EN: half-line ; half line FR: demi-droite [f]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวนรถยนต์[n. exp.] (khabūan rot) EN: line of cars ; motorcade FR: convoi automobile [m]
ไข่ปลา[n.] (khaiplā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis FR:
ขนัด[n.] (khanat) EN: group ; portion ; series ; row ; line FR:
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
เข้าป้าย[v. exp.] (khao pāi) EN: reach the finishing line FR: franchir la ligne d'arrivée
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
คาบเส้น[adj.] (khāpsen) EN: on the borderline ; on the line ; by the skin of one's teeth FR: frontalier
ขึ้นบรรทัดใหม่[v. exp.] (kheun banth) EN: begin a new line FR:
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดคั่น[v.] (khītkhan) EN: delimit ; demarcate ; draw the line FR: délimiter
ขีดคร่อม[v.] (khītkhrǿm) EN: cross a line ; cross a cheque/check (Am.) FR: barrer
ขีดสั้น[n.] (khīt san) EN: short line ; hyphen FR: tiret [m] ; trait d'union [m]
ขีด เส้น[v. exp.] (khīt sen) EN: draw a line ; underline FR: tracer une ligne
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file FR: colonne [f]
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: … ; dashed line FR: … ; points de suspension [mpl]
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
ควบกับ[X] (khūap kap) EN: in line with ; together with FR:
คู่สาย[n.] (khūsāi) EN: telephone line ; line FR:
คู่สายโทรศัพท์[n.] (khūsāithōra) EN: telephone line FR: ligne téléphonique [f]
คู่สัญญาณ[n. exp.] (khū sanyān) EN: telephone line ; line FR:
ความชันของเส้นตรง[n. exp.] (khwām chan ) EN: gradient of a straight line ; slope of a line FR:

line ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkaufsförderung {f}above the line promotion
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line
akustische Verzögerungsstrecke {f}acoustic delay line
aktive Leitung {f}active line
Änderungszeile {f}alteration line
Angelschnur {f}fishing line
Bandabgleich {m}assembly line balancing
Fließbandarbeiter {m}assembly line worker
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength
Saldo {m}bottom line
Grenzlinie {f}boundary (line); demarcation line; line
Bugleine {f}bow line
Nebenbahn {f}branch line
Achslinie {f}centre line
Zeichenmittellinie {f}character reference line
Kimmknick {m}chine line
Pressluftschlauch {m}compressed air line
Stromband {n}conductor line
Dampfzuleitung {f}steam supply line
Datumsgrenze {f}date line
Standleitung {f}dedicated line; leased line
Biegelinie {f}deflection curve; elastic line
Demarkationslinie {f} [pol.]demarcation line
Bemaßungslinie {f}dimension line
Maßlinie {f}dimension line
Editierzeile {f}edit line
Verwerfungslinie {f} [geol.]fault line
Anschlusslinie {f}feeder line
Zielrichter {m}finish line judge
Montagekennlinie {f} (am Reifen)fitting line (on tyre)
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Sturm {m} [sport]forward line
Sturmreihe {f} [sport]forward line
Frosttiefe {f}frost line
Schneckenlinie {f}helical line
Bruchstrich {m}horizontal line
Heißgasleitung {f}hot gas line
Verbindungsbahn {f}junction line
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Kennlinie {f}characteristic; characteristic curve; characteristic line

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า line
Back to top