ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grade*, -grade-

grade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade (n.) ชนชั้น See also: นักเรียนในชั้น
grade (n.) ระดับ See also: ระดับคะแนน, เกรด Syn. class, category, rank, standard
grade (vt.) แบ่งระดับ See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง Syn. rate, mark, score
grade (vt.) ทำทางลาด See also: ทำถนน
grade (suf.) เดิน See also: เคลื่อนที่
grade down (phrv.) ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade up
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
grade school (n.) โรงเรียนประถมศึกษา Syn. elementary school
grade up (phrv.) ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade down
grade up (phrv.) ปรับปรุงคุณภาพของ
graded (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ See also: ซึ่งแบ่งเป็นระดับ
grader (n.) ผู้ให้คะแนนในการสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
English-Thai: Nontri Dictionary
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหา (n.) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ชั้น (n.) grade See also: year, form Syn. ชั้นเรียน
เกรด (n.) grade See also: level, standard, rank Syn. ระดับ
เกรด (n.) grade See also: level, rank Syn. ระดับ
เกรด (v.) grade See also: even, level
ประโยค (n.) grade in Buddhist theology See also: class, level
เกรดเฉลี่ย (n.) grade point average See also: GPA
ทางต่างระดับ (n.) grade separation
ชั้นตรี (n.) the third grade See also: third rank of Thai civil services
ชั้นยอด (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอด
ชั้นเลว (adj.) low grade See also: low rate, poor quality, inferior quality, bad kind
ชั้นเลิศ (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นยอด
ดวงตก (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. โชคร้าย Ops. มือขึ้น
ดีเยี่ยม (adj.) of the highness grade See also: of the first water, excellent
ตกอันดับ (v.) be degraded See also: decline
น้ำหนึ่ง (adj.) of the highness grade See also: of the first water, excellent Syn. ดีเยี่ยม
มือตก (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. ดวงตก, โชคร้าย Ops. มือขึ้น
ระดับสูง (adj.) high-grade See also: high-altitude, high-level, top-level Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง Ops. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
What grade are you in?คุณเรียนอยู่ชั้นไหนหรือ?
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ?
Oh great, our careers are over, but we're gonna pass 6th grade scienceเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันหนวกหูมากๆ!
I got a commitment to have this entire block down to grade level.ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน.
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น
This is a grade A bullshit story. Do you know why?This is a grade A bullshit story.
I knew a guy in grade school.ผมรู้จักคน ๆ นึงตอนเรียนประถม
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา
I haven't been fucked like that since grade school. - Euch!(ไทเลอร์กับมาร์ล่าร้องอย่างมีความสุข)
Some kid that you teased in the sixth grade is probably not worth getting all worked up over.เขาขืนใจฉันในงานเต้นรำ เขาถูกส่งไปโรงเรียนดัดนิสัยเพราะเรื่องนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงขู่คุณ แต่เชลลี่ละ? ทำไมถึงเป็นเพื่อนคุณ?
I have an I.Q. of 187... and it's been suggested that Stephen Hawking... stole his Brief History of Time... from my fourth grade paper.มีไอคิว 187 และมีหลักฐานว่า สตีเฟน ฮอว์กกิง ขโมยเรื่อง Brief History of time
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว

grade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, 一等] first class; grade A
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, 三级 / 三級] grade 3; third class; category C
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, 八级工 / 八級工] eight grade worker; top-grade worker
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, 二级 / 二級] grade 2; second class; category B
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, 五级 / 五級] grade 5; fifth class; category E
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, 品第] grade (i.e. quality); rank
品等[pǐn děng, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄥˇ, 品等] grade (quality of product)
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, 四级 / 四級] grade 4; fourth class; category D
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 国家一级保护 / 國家一級保護] Grade One State protected (species)
坡度[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, 坡度] grade (slope)
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
贝尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, 贝尔格莱德 / 貝爾格萊德] Belgrade (capital of Serbia)
摄氏[shè shì, ㄕㄜˋ ㄕˋ, 摄氏 / 攝氏] Celsius; centigrade
摄氏温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 摄氏温标 / 攝氏溫標] Celsius (centigrade) temperature scale
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, 品] conduct; grade; thing; product; good
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, 摄氏度 / 攝氏度] degrees centigrade
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
降级[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 降级 / 降級] degrade
级差[jí chā, ㄐㄧˊ ㄔㄚ, 级差 / 級差] differential (between grades); salary differential
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, 年级 / 年級] grade
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ, 标号 / 標號] grade
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, 低劣] inferior quality; substandard; low-grade
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat
[jí, ㄐㄧˊ, 级 / 級] level; grade; rank; step
[jì, ㄐㄧˋ, 绩 / 績] merit; accomplishment; grade
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 品位] rank; grade; quality
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, 升格] promotion; upgrade
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
超等[chāo děng, ㄔㄠ ㄉㄥˇ, 超等] superior grade
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, 高档 / 高檔] superior quality; high grade
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, 丙等] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade
超级[chāo jí, ㄔㄠ ㄐㄧˊ, 超级 / 超級] transcending; high grade; super-; ultra-
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
杂务[zá wù, ㄗㄚˊ ˋ, 杂务 / 雜務] various jobs; low-grade work

grade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスグレード[, sa-bisugure-do] (n) {comp} service grade
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
初段[しょだん, shodan] (n) lowest grade; first grade
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
単位を落とす[たんいをおとす, tan'iwootosu] (exp,v5s) (1) to fail to earn a credit; (2) fail to make the grade
可の評点[かのひょうてん, kanohyouten] (n) grade C; Passable
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P)
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P)
小学生[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P)
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P)
荒節[あらぶし;あらよ, arabushi ; arayo] (n) (1) common and low grade type of katsuobushi; (2) bamboo rod used during imperial exorcism ceremonies
閻魔帳;えんま帳[えんまちょう, enmachou] (n) teacher's mark or grade book
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
グレーダー[, gure-da-] (n) grader
グレード[, gure-do] (n) grade; (P)
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade
セ氏[セし, se shi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P)
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade
ベオグラード[, beogura-do] (n) Belgrade; (P)
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade
モーターグレーダー[, mo-ta-gure-da-] (n) motor grader
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一級[いっきゅう, ikkyuu] (adj-na,n) one grade; first-class; primary; (P)
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade
上り坂[のぼりざか, noborizaka] (n) (See 下り坂) ascent; upgrade; (P)
上新粉;上糝粉[じょうしんこ, joushinko] (n) top-grade rice flour made from non-glutinous rice
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
上湯[シャンタン, shantan] (n) top-grade Chinese soup stock (chi
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade
等級[とうきゅう, toukyuu] grade
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school

grade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattaw) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate FR: quatrième classe [f]
ชั้นคุณภาพ[n. exp.] (chan khunna) EN: grade FR:
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ข้ามชั้น[v. exp.] (khām chan) EN: skip a class ; skip a grade FR:
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoend) EN: salary bracket ; grade FR:
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank FR: grade [m]
เกรด[v.] (krēt) EN: grade ; level FR:
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA FR:
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology ; monk who has passed Pali grade 3 (parian 3) ; maha FR:
มัธยมบริบูรณ์[n.] (matthayombø) EN: highest grade in high school FR: baccalauréat [m] ; bac [m] (abrév.)
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmmanbensi) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.) FR: essence [f] ; carburant [m]
ผลการเรียนเฉลี่ย[n. exp.] (phon kān rī) EN: Grade Point Average (GPA) FR:
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade ; background FR: classe [f] ; niveau [m]
ประถมศึกษา ...[n. exp.] (prathom seu) EN: elementary schooling grade ... (from 1 to 6) FR: ... année primaire (énième)
ประถมศึกษา 1[n. exp.] (prathom seu) EN: elementary schooling grade 1 FR: première année primaire
ประโยค[n.] (prayōk) EN: grade in Budhist theology FR:
ประโยค[n.] (prayōk) EN: grade ; level ; class FR: grade [m]
ระดับ[n.] (radap) EN: level ; degree ; grade ; class FR: niveau [m] ; degré [m] ; position [f] ; taux [m] ; classe [f] ; catégorie [f] ; rapport [m]
ระดับชั้น[n.] (radap chan) EN: grade ; degree ; level ; class ; rank FR: niveau [m] ; degré [m] ; rang [m] ; classe [f]
ระดับคะแนนเฉลี่ย[n. exp.] (radap khana) EN: Grade Point Average (GPA) FR:
โรงเรียนประถม[n. exp.] (rōngrīen pr) EN: primary school ; elementary school ; grade school FR: école primaire [f]
สามัญศึกษา[n.] (sāmanseuksā) EN: elementary education ; general education ; grade school education FR:
แต้ม[n.] (taēm) EN: score ; point ; grade FR: point [m] ; score [m]
ถึงขั้น[v. exp.] (theung khan) EN: make the grade FR: parvenir à une étape
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé
ตรี[adj. num.] (trī) EN: three ; third ; triple ; third grade FR: trois ; troisième ; du troisième degré ; de 3ème classe ; triple
วรรณะ[n.] (wanna) EN: caste ; grade ; level ; degree ; rank ; class FR: caste [f] ; classe [f]
วรรณ-[pref. (n.)] (wanna-) EN: caste ; grade ; level ; degree ; rank ; class FR: caste [f] ; classe [f]
ยศ[n.] (yot) EN: rank ; title FR: grade [m] ; titre [m] ; rang [m]
ยศทหาร[n. exp.] (yot thahān) EN: FR: grade militaire [m] ; grade de l'armée [m]
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade FR: mettre à jour ; évoluer
เบลเกรด[n. prop.] (Benkrēt = B) EN: Belgrade FR: Belgrade
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade FR:
ชั้นตรี[n. exp.] (chan trī) EN: third-grade FR: troisième niveau [m]

grade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filterklasse {f}filter grade
Härtegrad {m}hardness grade
Unterstufe {f}lower grade
Besoldungsgruppe {f}salary grade
Schwingstärkestufe {f}vibration severity grade
Freiheitsgrad {m} [math.] | Freiheitsgrade
Hitzegrad {m} | Hitzegrade
Steigerungsgrad {m} | Steigerungsgrade
Verwandtschaftsgrad {m} | Verwandtschaftsgrade
Notendurchschnitt {m}grade point average
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel
Edelstahlband {n}high-grade steel strip
hochwertig {adj} | hochwertiger | am hochwertigstenhigh-grade | more high-grade | most high-grade
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
Grundschule {f}primary school; elementary (grade) school [Am.]
retrograd; zeitlich oder örtlich zurückliegend {adj}retrograde
retrograd; rückläufig; rückgängig {adv}retrogradely
Rückwärtsbewegung {f}retrograde motion
Rückschritt {m}retrograde step
rückläufig {adj}retrograde
rückschrittlich {adj}reactionary; retrograde; retrogressive
umgekehrt {adj}retrograde
Unterbau {m} (Straßenbau)subgrade
Steigung {f}upgrade [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grade
Back to top