ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encourage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encourage*, -encourage-

encourage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encourage (vt.) ปลุกใจ See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น Syn. embolden, hearten, inspirit Ops. depress, discourage
encourage (vt.) ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
encourage in (phrv.) ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง See also: สนับสนุนในเรื่อง
encouragement (n.) การให้กำลังใจ See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ Syn. cheer, reassurance, support
English-Thai: HOPE Dictionary
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
English-Thai: Nontri Dictionary
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
กระตุ้นเร้า (v.) encourage See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า
ชุบใจ (v.) encourage See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce Syn. ปลุกใจ, บำรุงใจ
ชูใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ
ทอดสะพาน (v.) encourage Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา
บำรุงใจ (v.) encourage See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ
ปลุกเร้า (v.) encourage See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า
ปลุกใจ (v.) encourage See also: arouse, stir up one´s spirit, embolden Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว
ย้อมใจ (v.) encourage See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ
ให้กำลังใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ
ให้ท่า (v.) encourage See also: flirt, make eyes at, make sheep´s eyes at, chat someone up Syn. ให้ท่าให้ทาง
ให้ท่าให้ทาง (v.) encourage See also: flirt, make eyes at, make sheep´s eyes at, chat someone up
อัดฉีด (v.) encourage someone by giving them money
ทำขวัญ (v.) perform ceremony for encouragement
มีหวัง (v.) be encouraged See also: be confident, be hopeful, be supported
ใจมา (v.) be encouraged See also: be confident, be hopeful, be supported Syn. มีหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't encourage that wink.ฉันไม่ได้ขอแนะนำให้พริบที่
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
No matter how difficult, you should smile and encourage your sister.ไม่ได้บอกว่ามันง่าย เธอต้องยิ้มและ เข้มแข็งเพื่อพี่สาว
He keeps trying to encourage me.เขาดูพยายามทำตัวเข้มแข็ง ต่อหน้าฉัน
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ?
I'd encourage you not to inflame this situation beyond the facts.ฉันขอแนะนำให้คุณ ไม่ให้ลุกเป็นไฟสถานการณ์เช่นนี้ เกินกว่าข้อเท็จจริง
It will cheer on our soldiers there... and encourage all the people of our nation!มันจะเป็นกำลังใจให้ทหารของเราที่โน่น... และจะหนุนใจประชาชนทุกคน ในชาติของเราได้ !
Her subversive and political teachings encourage our Wellesley girls to reject the roles they were born to fill.วิธีสอนให้แข็งข้อของเธอ กระตุ้นสาวเวลส์ลี่ย์... ให้ปฏิเสธบทบาท ที่พวกเขาเกิดมาเพื่อปฏิบัติ
Perhaps a journal would encourage you to reflect.บางทีบันทึกอาจจะช่วยให้คุณ เห็นผลสะท้อนของมัน
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้
It would hardly encourage sisterly affection.มันจะทำให้พี่น้อง หมองใจกันค่ะ

encourage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, 劝善惩恶 / 勸善懲惡] to encourage virtue and punish evil (成语 saw)
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 助长 / 助長] encourage; foster; foment
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
[zhāo, ㄓㄠ, 钊 / 釗] encourage; to cut; to strain
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 奖 / 獎] prize; award; encouragement
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 奖励 / 獎勵] reward (as encouragement)

encourage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity)
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine)
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
鞭打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P)
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P)
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P)
拍車がかかる;拍車が掛かる[はくしゃがかかる, hakushagakakaru] (exp,v5r) (See 拍車を掛ける・はくしゃをかける) to expedite; to encourage; to spur (on)
拍車を掛ける;拍車をかける[はくしゃをかける, hakushawokakeru] (exp,v1) to expedite; to encourage; to spur (on)
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

encourage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage FR:
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ชูใจ[v.] (chūjai) EN: encourage FR: encourager
ชุบใจ[v. exp.] (chup jai) EN: encourage FR:
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
จรรโลงใจ[v. exp.] (janlōng jai) EN: encourage FR: inspirer ; insuffler ; encourager
การผลักดัน[n.] (kān phlakda) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นเร้า[v. exp.] (kratun rao) EN: encourage FR:
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to ; rouse FR: encourager ; enhardir ; animer
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยุส่ง[v.] (yusong) EN: egg s.o. on ; encourage FR:
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody FR: soutenir ; encourager
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
การส่งเสริม[n.] (kān songsoē) EN: promotion ; encouragement ; fostering FR: promotion [f] ; encouragement [m]
กระทุ้งให้ทำ[v. exp.] (krathung ha) EN: FR: encourager (qn) à faire (qch)
มีกำลังใจ[adj.] (mī kamlangj) EN: encouraged FR:
มีหวัง[v.] (mīwang) EN: be encouraged ; there is hope FR:
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)
ยุยงส่งเสริม[v. exp.] (yuyong song) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: encourager

encourage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encourage
Back to top