ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tyrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tyrant*, -tyrant-

tyrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tyrant (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, absolute ruler, dictator
English-Thai: HOPE Dictionary
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรราช (n.) tyrant
ทรราช (n.) tyrant See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน.
"that even a tyrant state like the U.S..."อเมริกาก็เป็นเผด็การเหมือนกัน
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา
They want a tyrant who will police their behavior and chart their movement on the social ladder.พวกเขาต้องการคนที่มาเป็นตำรวจแล้วควบคุมเรางั้นเหรอ และก็ทำทำเนียบไว้บนผนัง
You know what a tyrant she can be.ลูกก็รู้ว่าเธอดื้อด้านขนาดไหน
Does the old tyrant always talk to you like that?ตกลง คุณคิดว่าคุณซูโบ ฆ่าสารวัตรกรีนงั้นเหรอครับ
The tyrant took your progeny, the blonde took our salvation.ทรราชย์ได้จับตัวทายาทของเจ้าไปแล้ว ผู้ที่มีผมบลอนด์จะช่วยให้พวกเราพ้นภัย
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...

tyrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, 商纣王 / 商紂王] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant
僭主[jiàn zhǔ, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 僭主] tyrant; usurper
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, 暴君] tyrant; despot

tyrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僭主[せんしゅ, senshu] (n) usurper; tyrant
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant

tyrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thø) EN: overthrow a tyrant FR: renverser un tyran
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss FR:
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]

tyrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant
Stelzentyrann {m} [ornith.]Cattle Tyrant
Schmalschwingentyrann {m} [ornith.]Cinereous Tyrant
Graunackentyrann {m} [ornith.]Cinereous Ground Tyrant
Schwarzkappen-Zwergtyrann {m} [ornith.]Black-cpped Pygmy Tyrant
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Fahltyrann {m} [ornith.]Drab Water Tyrant
Ohrfleck-Zwergtyrann {m} [ornith.]Eared Pygmy Tyrant
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant
Helmtyrann {m} [ornith.]Helmeted Pygmy Tyrant
Isabellwangentyrann {m} [ornith.]Pale-eyed Pygmy Tyrant
Kerbschwanztyrann {m} [ornith.]Shear-tailed Tyrant
Wassertyrann {m} [ornith.]Masked Water Tyrant
Elstertyrann {m} [ornith.]Pied Water Tyrant
Punatyrann {m} [ornith.]Puna Ground Tyrant
Ribeirotyrann {m} [ornith.]Brown-breasted Pygmy Tyrant
Orinokotyrann {m} [ornith.]Riverside Tyrant
Weißaugen-Borstentyrann {m} [ornith.]Southern Bristle Tyrant
Brillentyrann {m} [ornith.]Spectacled Tyrant
Weißflügel-Borstentyrann {m} [ornith.]Spectacled Bristle Tyrant
Meisentachuri {m} [ornith.]Tufted Tit Tyrant
Braunbrust-Spateltyrann {m} [ornith.]Buff-throated Tody Tyrant
Ohrstreif-Borstentyrann {m} [ornith.]Variegated Bristle Tyrant
Kurzschopf-Mohrentyrann {m} [ornith.]Velvety Balck Tyrant
Bangstyrann {m} [ornith.]Santa Marta Bush-Tyrant
Rußtyrann {m} [ornith.]Smoky Bush-Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tyrant
Back to top