ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

office

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *office*, -office-

office ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
office (n.) สำนักงาน See also: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน Syn. bureau
office (n.) หน่วยงานของรัฐ
office (n.) ตำแหน่ง Syn. post, position
office (n.) หน้าที่ See also: ภาระหน้าที่ Syn. work, duty
office block (n.) อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท Syn. office building
office boy (n.) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ Syn. errand runner
office building (n.) อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท
office girl (n.) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ Syn. errand runner
office holder (n.) ผู้ดำรงตำแหน่ง Syn. official
office hours (n.) ชั่วโมงทำงาน
office worker (n.) พนักงานออฟฟิศ Syn. clerk, file clerk
office-bearer (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล See also: ข้าราชการ Syn. office-holder
office-holder (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. office-bearer
officer (n.) นายทหาร
officer (n.) พนักงาน See also: เจ้าหน้าที่ Syn. official, agent, representative
officer (n.) นายตำรวจ See also: เจ้าพนักงานตำรวจ Syn. police
English-Thai: HOPE Dictionary
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
English-Thai: Nontri Dictionary
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Office Automation การสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รพช. (n.) The Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) The Office of the Maritime Promotion Commission See also: OMPC
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) the Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (n.) the Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. รพช.
ตำแหน่ง (n.) office See also: post, rank, position
ที่ทำการ (n.) office Syn. ที่ทำงาน, สำนักงาน, ที่ว่าการ
ที่ทำงาน (n.) office Syn. หน่วยงาน, สำนักงาน, ที่ประกอบการ, ที่ทำการ
ที่ประกอบการ (n.) office Syn. ที่ทำการ
ที่ประกอบการ (n.) office Syn. หน่วยงาน, สำนักงาน, ที่ทำการ
สถานที่ทำงาน (n.) office Syn. ที่ทำงาน
สนง. (n.) office Syn. สำนักงาน
สำนักงาน (n.) office Syn. ที่ทำการ, ที่ประกอบการ
สำนักงาน (n.) office See also: bureau Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ
ห้องทำงาน (n.) office See also: studio
ออฟฟิศ (n.) office Syn. สำนักงาน, ที่ทำงาน, ที่ทำการ
อาคารสำนักงาน (n.) office building
โต๊ะทำงาน (n.) office desk See also: desk
เครื่องใช้สำนักงาน (n.) office equipment See also: office supplies, office materials
เวลาทำการ (n.) office hours
เวลาทำงาน (n.) office hours See also: working hours
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
Let's go up to my office, so we can sort this outพวกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์"
Take this stuff back to the office and get to work on those signs.เอาของพวกนี่กลับไปที่ออฟฟิศ เเล้วก็เริ่มเขียนป้าย
I went to the Minister's office at ten one morningฉันไปที่ office at ของรัฐมนตรี สิบหนึ่งตอนเช้า
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน
I will be in my office on Thursday, but not Wednesday.และผมจะอยู่ที่ออฟฟิต ในวันพฤหัส ไม่ใช่วันพุธ.
His last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้

office ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, 任职 / 任職] hold an office or post
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, 供职 / 供職] hold an office or post
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
事务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, 事务所律师 / 事務所律師] office lawyer
小弟[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, 小弟] office boy
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
办公自动化[bàn gōng zì dòng huà, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 办公自动化 / 辦公自動化] office automation
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 椭圆形办公室 / 橢圓形辦公室] Oval office (in the White House)
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 维奇 / 維奇] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names
邮政信箱[yóu zhèng xìn xiāng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 邮政信箱 / 郵政信箱] post office box
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, 行署] administrative office
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, 执政 / 執政] be in power; be in office
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ, 在野] be out of (political) office; out of power
票房[piào fáng, ㄆㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 票房] box office
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, 事务所 / 事務所] business office
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, 首席执行官 / 首席執行官] CEO, Chief Executive Officer
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 司令] commanding officer
警官[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, 警官] constable; police officer
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, 连任 / 連任] continue in (a political) office; serve for another term of office
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, 罢官 / 罷官] dismiss from office
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, 签派室 / 簽派室] dispatch office
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, 编辑室 / 編輯室] editorial office
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, 外交部] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State
外办[wài bàn, ㄨㄞˋ ㄅㄢˋ, 外办 / 外辦] foreign affairs office
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ˋ ㄩㄢˊ, 公务员 / 公務員] functionary; office-bearer
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 公署] government office
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)

office ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P)
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon
オフィスアメニティ[, ofisuamenitei] (n) office amenity
オフィスアワー[, ofisuawa-] (n) office hours; working day
オフィスオートメーション[, ofisuo-tome-shon] (n) office automation
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite
オフィスパーク[, ofisupa-ku] (n) office park
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
オフィスランドスケープ[, ofisurandosuke-pu] (n) office landscape
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
オフィスワイフ[, ofisuwaifu] (n) office wife
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P)
バックオフィス[, bakkuofisu] (n) {comp} back office
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
事務屋[じむや, jimuya] (n) office worker; clerk
事務用品[じむようひん, jimuyouhin] (n) office supplies; stationery
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office
公文所[くもんじょ, kumonjo] (n) (historical) government office
出先機関[でさききかん, desakikikan] (n) branch office
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] (n) branch office; local office
分署[ぶんしょ, bunsho] (n) substation; branch office
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
区検察庁[くけんさつちょう, kukensatsuchou] (n) a ward's public prosector's office
医院[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P)
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
史料館[しりょうかん, shiryoukan] (n) (See 資料館) archives; record office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
局コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code
局データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office

office ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samna) EN: office building FR: immeuble de bureaux [m]
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องแนะแนว[n. exp.] (hǿng naenaē) EN: counselling office FR:
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
หอรัษฎากรพิพัฒน์[n. prop.] (Hø Ratsadāk) EN: Auditory Office FR:
หอทะเบียน[n. exp.] (hø thabīen) EN: registrar's office FR:
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen ) EN: land registration office FR:
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าพนักงานธุรการ[n. exp.] (jaophanakng) EN: general service officer ; office clerk FR:
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[n. exp.] (kān khao ra) EN: assumption of office FR:
การไล่ออกจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān lai øk ) EN: dismissal from office FR:
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing n) EN: abandonment of a public office FR:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[org.] (Kān thǿngth) EN: Tourism Authority of Thailand (TAT) FR: Office national du tourisme de Thaïlande (TAT) [m]
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøtthø) EN: removal from office ; impeachment FR:
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: position ; office FR: poste [m]
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: Energy Policy and Planning Office FR:
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
ขนส่งจังหวัด[n. exp.] (khonsong ja) EN: Head of the Provincial Land Transport Office FR:
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
กินตำแหน่ง[v.] (kintamnaeng) EN: occupy a position ; hold the position ; hold the office ; be enthroned a position FR: ocuper une position ; occuper un poste
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state FR: bureau central [m]
กองสารนิเทศ[n. exp.] (køng sārani) EN: Information Office FR:
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
กลไก[n.] (konkai) EN: office ; organ FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรมส่งเสริม[n. exp.] (krom songso) EN: promotion department ; promotion office FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; task ; acts FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
หน้าที่ราชการ[n. exp.] (nāthī rātch) EN: public office FR:
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:

office ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zulassungsstelle {f}admission office
Anzeigenannahme {f}advertising office
Amtsleitung {f}head of office
Annahmestelle {f}receiving office
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Dienstmarke {f}badge of office
Wettbüro {n}betting office
Fahrkartenschalter {m}booking office
Leitstelle {f}central office
Wechselstube {f}exchange office
Standesamt {n}civil registry office
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office
Zollbehörde {f}customs authorities; customs office
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Regieverwaltung {f}excise office [Br.]
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office
Firmensitz {m}office; principal office
Einwohnermeldeamt {n}registration office
Güterannahme {f}goods office
Hauptpostamt {n}GPO : general post office
Hauptverwaltung {f}head office
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Wohnungsamt {n}housing office
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office
Auskunftsstelle {f}information office
Auskunftsbüro {n}inquiry office
Jugendamt {n}youth welfare office
Fundbüro {n}lost property office
Gepäckannahme {f}luggage office
Bergamt {n}mining office
Amtsverletzung {f}misconduct in office
Amtseid {m}oath of office
Bürogebäude {n}office building; office block
Bürokosten {pl}office expenses; office charges
Büromaterial {n}office supplies; office stationery
Schreibstube {f}orderly office
Patentamt {n}patent office
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Personalbüro {n}personnel office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า office
Back to top