ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

office-holder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *office-holder*, -office-holder-

office-holder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
office-holder (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. office-bearer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า office-holder
Back to top