ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-office-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น office, *office*,

-office- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รพช. (n.) The Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) The Office of the Maritime Promotion Commission See also: OMPC
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) the Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (n.) the Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. รพช.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์"
Take this stuff back to the office and get to work on those signs.เอาของพวกนี่กลับไปที่ออฟฟิศ เเล้วก็เริ่มเขียนป้าย
I went to the Minister's office at ten one morningฉันไปที่ office at ของรัฐมนตรี สิบหนึ่งตอนเช้า
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน
I will be in my office on Thursday, but not Wednesday.และผมจะอยู่ที่ออฟฟิต ในวันพฤหัส ไม่ใช่วันพุธ.
His last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้

-office- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, 任职 / 任職] hold an office or post
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, 供职 / 供職] hold an office or post
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
事务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, 事务所律师 / 事務所律師] office lawyer
小弟[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, 小弟] office boy
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
办公自动化[bàn gōng zì dòng huà, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 办公自动化 / 辦公自動化] office automation
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 椭圆形办公室 / 橢圓形辦公室] Oval office (in the White House)
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 维奇 / 維奇] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names
邮政信箱[yóu zhèng xìn xiāng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 邮政信箱 / 郵政信箱] post office box
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)

-office- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P)
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon
オフィスアメニティ[, ofisuamenitei] (n) office amenity
オフィスアワー[, ofisuawa-] (n) office hours; working day
オフィスオートメーション[, ofisuo-tome-shon] (n) office automation
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite
オフィスパーク[, ofisupa-ku] (n) office park
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
オフィスランドスケープ[, ofisurandosuke-pu] (n) office landscape
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
オフィスワイフ[, ofisuwaifu] (n) office wife
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P)
バックオフィス[, bakkuofisu] (n) {comp} back office
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
事務屋[じむや, jimuya] (n) office worker; clerk
事務用品[じむようひん, jimuyouhin] (n) office supplies; stationery
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office
公文所[くもんじょ, kumonjo] (n) (historical) government office
出先機関[でさききかん, desakikikan] (n) branch office
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] (n) branch office; local office
分署[ぶんしょ, bunsho] (n) substation; branch office
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
区検察庁[くけんさつちょう, kukensatsuchou] (n) a ward's public prosector's office
医院[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P)
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
史料館[しりょうかん, shiryoukan] (n) (See 資料館) archives; record office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
局コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code
局データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office

-office- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samna) EN: office building FR: immeuble de bureaux [m]
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องแนะแนว[n. exp.] (hǿng naenaē) EN: counselling office FR:
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
หอรัษฎากรพิพัฒน์[n. prop.] (Hø Ratsadāk) EN: Auditory Office FR:
หอทะเบียน[n. exp.] (hø thabīen) EN: registrar's office FR:
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen ) EN: land registration office FR:
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าพนักงานธุรการ[n. exp.] (jaophanakng) EN: general service officer ; office clerk FR:
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[n. exp.] (kān khao ra) EN: assumption of office FR:
การไล่ออกจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān lai øk ) EN: dismissal from office FR:
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing n) EN: abandonment of a public office FR:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[org.] (Kān thǿngth) EN: Tourism Authority of Thailand (TAT) FR: Office national du tourisme de Thaïlande (TAT) [m]
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøtthø) EN: removal from office ; impeachment FR:
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: position ; office FR: poste [m]
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: Energy Policy and Planning Office FR:
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
ขนส่งจังหวัด[n. exp.] (khonsong ja) EN: Head of the Provincial Land Transport Office FR:
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
กินตำแหน่ง[v.] (kintamnaeng) EN: occupy a position ; hold the position ; hold the office ; be enthroned a position FR: ocuper une position ; occuper un poste
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state FR: bureau central [m]
กองสารนิเทศ[n. exp.] (køng sārani) EN: Information Office FR:
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
กลไก[n.] (konkai) EN: office ; organ FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรมส่งเสริม[n. exp.] (krom songso) EN: promotion department ; promotion office FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; task ; acts FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
หน้าที่ราชการ[n. exp.] (nāthī rātch) EN: public office FR:
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:

-office- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zulassungsstelle {f}admission office
Anzeigenannahme {f}advertising office
Amtsleitung {f}head of office
Annahmestelle {f}receiving office
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Dienstmarke {f}badge of office
Wettbüro {n}betting office
Fahrkartenschalter {m}booking office
Leitstelle {f}central office
Wechselstube {f}exchange office
Standesamt {n}civil registry office
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office
Zollbehörde {f}customs authorities; customs office
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Regieverwaltung {f}excise office [Br.]
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office
Firmensitz {m}office; principal office
Einwohnermeldeamt {n}registration office
Güterannahme {f}goods office
Hauptpostamt {n}GPO : general post office
Hauptverwaltung {f}head office
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Wohnungsamt {n}housing office
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office
Auskunftsstelle {f}information office
Auskunftsbüro {n}inquiry office
Jugendamt {n}youth welfare office
Fundbüro {n}lost property office
Gepäckannahme {f}luggage office
Bergamt {n}mining office
Amtsverletzung {f}misconduct in office
Amtseid {m}oath of office
Bürogebäude {n}office building; office block
Bürokosten {pl}office expenses; office charges
Büromaterial {n}office supplies; office stationery
Schreibstube {f}orderly office
Patentamt {n}patent office
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Personalbüro {n}personnel office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -office-
Back to top