ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

studio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *studio*, -studio-

studio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
studio (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. broadcasting room, radio station
studio (n.) ห้องชุดขนาดเล็ก Syn. apartment, room
studio (n.) โรงถ่ายทำภาพยนตร์ See also: บริษัทภาพยนตร์ Syn. movie studio
studio (n.) ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น Syn. atelier, workshop
studio (n.) โรงเรียนสอนเต้นรำ Syn. dance school
studio couch (n.) โซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและพับเป็นเตียงได้
studious (adj.) ขยันเรียน See also: พากเพียร, อุตสาหะ Syn. bookish, industrious, diligent Ops. lazy
studious (adj.) รอบคอบ See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ Syn. attentive, thoughtful
English-Thai: HOPE Dictionary
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
English-Thai: Nontri Dictionary
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Studios and dark roomsห้องถ่ายภาพและห้องมืด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สตูดิโอ (n.) studio
โรงถ่าย (n.) movie studio
โรงถ่ายภาพยนตร์ (n.) movie studio Syn. โรงถ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is our Studio commissary where some Hollywood stars...นี่เป็นโรงอาหารของโรงถ่าย ดาราหลายคน...
You could set up a studio and work there.ไปตั้งสตูดิโอทำงานที่นั่น
Dentsu and Studio Ghibli presentTokuma โชนิปปอนเครือข่ายโทรทัศน์ Dentsu และสตูดิโอ Ghibli ปัจจุบัน
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli
A Studio Ghibli Filmสตูดิโอจิบลิ ภาพยนตร์
I was out in the studio and I ...ผมอยู่ในห้องวาด แล้ว...
From Sea haven, enclosed in the largest studio ever constructed. -นำเสนอท่านจากเกาะซีเฮฟเว่น ในสตูดิโอขนาดใหญ่โตที่สุด
Produced by Studio Ghibliผลิตโดย Studio Ghibli
It is with regret that Ginei Studios, Ltd... announces its studio facility is obsolete and will be closed.น่าเศร้าสำหรับ จิเนอิ สตูดิโอ ... ประกาศว่า เครืองไม้เครื่องมือของสตูดิโอ พ้นสมัยไปแล้วและจะต้องถูกปิดลง.
Was that when... the studio discovered you?เมื่อไหร่ที่... สตูดิโอค้นพบคุณเข้าครับ ?
After that studio accident... why did you go into hiding?หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุที่สตูดิโอ... ทำไมคุณต้องซ่อนตัวด้วยครับ ?
This isn't studio shit. This is real.นี้ไม่ได้ที่สตูดิโออึ นี้เป็นจริง

studio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画室[huà shì, ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, 画室 / 畫室] artist's studio; atelier
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
工作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, 工作室] studio; workshop
笃学[dǔ xué, ㄉㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, 笃学 / 篤學] studious; diligent in study
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, 聊斋志异 / 聊齋志異] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄

studio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートスタジオ[, a-tosutajio] (n) art studio
アトリエ[, atorie] (n) studio (fre
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits
サテライトスタジオ[, sateraitosutajio] (n) satellite studio
スタディオ[, sutadeio] (n) studio
テレビスタジオ[, terebisutajio] (n) television studio; TV studio
ヌードスタジオ[, nu-dosutajio] (n) nude studio
フォトスタジオ[, fotosutajio] (n) photo studio
レコーディングスタジオ[, reko-deingusutajio] (n) recording studio
スタジオ[, sutajio] (n) studio; (P)
写真屋[しゃしんや, shashinya] (n) (1) photo studio; photographer; (2) camera shop; photography supplies shop; (3) photo processing shop; photo finishing shop
勉強家[べんきょうか, benkyouka] (n) diligent student; studious person
勉強熱心[べんきょうねっしん, benkyounesshin] (adj-na) hardworking; studious
工房[こうぼう, koubou] (n) workshop; studio; (P)
画房[がぼう, gabou] (n) (See 工房) artist's studio; workshop; studio; atelier
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol)

studio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟลต [= แฝล็ต][n.] (flaet) EN: apartment ; flat FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.) ; studio [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīen) EN: recording room ; studio FR: studio d'enregistrement [m]
ห้องสตูดิโอ[n. exp.] (hǿng satūdi) EN: studio FR: studio [m]
ห้องศิลปะ[n. exp.] (hǿng sinlap) EN: art studio ; art room FR:
ห้องส่ง[n. exp.] (hǿng song) EN: studio FR: studio [m]
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
คอนโดจิ๋ว[n. exp.] (khøndō jiu) EN: microapartment ; micro-apartment ; apodment ; microflat FR: mini studio [m]
สตูดิโอ[n.] (satūdiō) EN: studio FR: studio [m]
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious FR: être curieux ; vouloir savoir

studio ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmatelier {n}film studio
Fitnessstudio {n}fitness studio
Tonstudio {n} | im Tonstudiorecording studio | at the recording studios
Senderaum {m}; Studio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า studio
Back to top