ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proposal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proposal*, -proposal-

proposal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proposal (n.) การเสนอ Syn. overture, nomination
proposal (n.) ข้อเสนอ See also: แนวทาง Syn. scheme, program, project, outline
proposal (n.) คำขอแต่งงาน Syn. offer, overture, proposition
English-Thai: HOPE Dictionary
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,
English-Thai: Nontri Dictionary
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proposal writing for grantsการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเสนอ (n.) proposal See also: offer, proposition, suggestion Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
คำเสนอ (n.) proposal See also: suggestion, offer
ประพจน์ (n.) proposal See also: proposition, announcement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์
My proposal for utilizing solarpower, rejected.ข้อเสนอเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิเสธ
I was assured the proposal would be ready this afternoon.เห็นเขารับรองว่า ข้อเสนอเสร็จทันบ่ายนี้แน่
I don't think I have explained my proposal fully.ผมบรรยายยังไม่จบเลย.
The World's Best Proposal Everคำขอแต่งงานที่ดีที่สุดในโลก
We've established my proposal is sound in principle. Now we're haggling over price.ตอนเราตกลงกัน นายไม่ได้บอกจำนวนนี่นา แล้วตอนนี้จะมากำหนดค่าตัว..
Thanks for pulling that proposal together so fast.-Well, it is Seattle.
It's a proposal for a museum.มันเป็นพลอปเพอโซ่ของพิพิธภัณฑ์
Do your marriage proposal just like this!สำหรับเธอการขอแต่งงานมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
The time to decide on this proposal is now.ถึงเวลาที่จะตัดสินใจ ถึงข้อเสนอนี้แล้ว
More of a proposal to put to ye.บังเอิญว่าเจ้ามีเรือกับลุกเรือว่างอยู่
His daughter just got rid of yet another marriage proposal today!วันนี้ลูกสาวเขาถูกบังคับ ให้แต่งงานกับคนอื่น!

proposal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草案[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, 草案] draft (legislation, proposal etc)
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 动议 / 動議] motion; proposal
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创议 / 創議] proposal; propose
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, 拟议 / 擬議] proposal; recommendation; to draft
议案[yì àn, ㄧˋ ㄢˋ, 议案 / 議案] proposal; motion
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
白皮书[bái pí shū, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, 白皮书 / 白皮書] white paper (e.g. containing proposals for new legislation); white book
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting

proposal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
改正案[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal
改革案[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal
献言;建言[けんげん, kengen] (n,vs) right to speak; offering one's opinion to one's superior; proposal
該案[がいあん, gaian] (n) the said proposal
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
プロポーザル[, puropo-zaru] (n) proposal; (P)
プロポーズ[, puropo-zu] (n,vs) (marriage) proposal; (P)
建議[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P)
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
提唱[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P)
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship
申し入れ(P);申入[もうしいれ, moushiire] (n) proposal; offer; report; proposition; notice; (P)
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P)
発言[はつげん, hatsugen] (n,vs) utterance; speech; proposal; (P)
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P)

proposal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer ; tender FR: offre [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
กล่าวโอม[v.] (klāo-ōm) EN: make a marriage proposal FR: demander la main de
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
ปฏิเสธข้อเสนอ[v. exp.] (patisēt khø) EN: reject a proposal FR: rejeter une proposition
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā k) EN: consider a proposal FR: étudier une proposition
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design FR: plan [m] ; tracé [m] ; dessin [m]
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement ; statement FR: proposition [f]
ร่างงบประมาณ[n. exp.] (rāng ngoppr) EN: budget proposal FR:
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR: demander en mariage ; demander la main de
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsan) EN: withdraw a proposal FR: retirer une proposition
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsan) EN: make a proposal FR: faire une proposition ; formuler une proposition

proposal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativvorschlag {m}alternative proposal
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal
Ausschreibung {f}call for proposal
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP
Heiratsantrag {m}proposal of marriage
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off
Angebotsabgabe {f}proposal submittal
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions
Angebotsbudget {n}proposal budget
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation
Angebotsentwurf {m}proposal write-up
Angebotserstellung {f}proposal preparation
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval
Angebotsstrategie {f}proposal strategy
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager
Angebotswesen {n}proposal system
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule
Anschreiben {n} (beim Angebot)proposal submittal letter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proposal
Back to top