ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contribution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contribution*, -contribution-

contribution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contribution (n.) การบริจาค
contribution (n.) สิ่งที่บริจาค Syn. donation, present, gift
English-Thai: HOPE Dictionary
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please leave a contribution in the little box.ช่วยกรุณาบริจาคใส่กล่องนี่เลย
I feel we could make a definite contribution here.ผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างงานบริจาคได้ชัดเจน
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
My one tangible contribution to the trek.เป็นความช่วยเหลืออย่างเดียวของผม ในการผจญภัยครั้งนี้
No, no, not at all. It's just that, you know, you've always talked about making a contribution and...ไม่ ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องแค่นั้นเอง
This special night will be a tribute to your lifetime screenwriting achievement and contribution to the profession."มันจะมีชื่อว่า 'ค่ำคืนกับอาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์' "คืนพิเศษนี้จะเป็นการสดุดี ให้แด่ความสำเร็จตลอดชีวิต" "ในการเขียนบทของคุณ และการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ"
Spread the word, contribution limits not enforced on the president's birth...ช่วยบอกด้วยว่า อย่าขอบริจาคเงินสนับสนุน ในวันเกิดประธานาธิบดี...
One worthwhile contribution to medical history,หนึ่งเรื่องที่ทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์วงการเเพทย์
Children are a family's only asset as long as every extra pair of hands is a necessary contribution to its subsistence.สมบัติที่ครอบครัวมีอยู่คือเด็กๆเท่านั้น ตราบเท่าที่มีมือพิเศษทุกๆคู่ เป็นสิ่งจำเป็นในการยังชีพ
He's withdrawing his entire contribution from the foundation.เขากำลังจะถอนการบริจาคทั้งหมด จากกองทุน
Now, I will name three scientists, then you will put them in order of the size of their contribution to their respective fields.ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 คน แล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับ การทำคุณประโยชน์
To make this game even more compelling, you must consider only the contribution of the man to the field, not the validity of the field itself.เพื่อทำให้เกมนี้เร้าใจยิ่งขึ้น นายต้องคำนึงแค่คุณประโยชน์ ต่อสาขา

contribution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, 功劳 / 功勞] contribution; meritorious; credit
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, 功绩 / 功績] feat; contribution; merits and achievements
功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, 功过 / 功過] merits and demerits; contributions and errors
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, 捐助] offer; contribution; donation
理论贡献[lǐ lùn gòng xiàn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 理论贡献 / 理論貢獻] theoretical contribution

contribution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントリビューション[, kontoribyu-shon] (n) contribution
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution
一役[ひとやく, hitoyaku] (n) role (which someone or something plays in a given situation); part; contribution (to a given situation)
分担金[ぶんたんきん, buntankin] (n) share of expenses; contribution
分担額[ぶんたんがく, buntangaku] (n) amount allotted; contribution
寄稿[きこう, kikou] (n,vs) contribution (e.g. to newspaper)
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution
確定拠出年金[かくていきょしゅつねんきん, kakuteikyoshutsunenkin] (n) defined contribution pension plan
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P)
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need
国連分担金[こくれんぶんたんきん, kokurenbuntankin] (n) financial contributions to the UN made by member-nations
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P)
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.)
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P)
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P)
確定拠出型年金[かくていきょしゅつがたねんきん, kakuteikyoshutsugatanenkin] (n) defined-contribution pension
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat

contribution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
กำไรผันแปร[n. exp.] (kamrai phan) EN: contribution margin FR:
การช่วยเหลือ[n.] (kān chūayle) EN: supporting ; contribution FR: contribution [f]
เงินบริจาค[n. exp.] (ngoen børij) EN: donation ; gift ; contribution ; financial donation ; monetary gift ; monetary contribution FR: donation [f] ; don [m]
เงินสมทบ[n. exp.] (ngoen somth) EN: contributions ; grant-in-aid FR: contribution [f]
เงินสมทบลูกจ้าง[n. exp.] (ngoen somth) EN: employee's contribution FR:
ผลงาน[n. exp.] (phon ngān) EN: record ; achievement ; results ; work product ; works ; œuvre ; contribution FR: œuvre [f] ; contribution [f]
ส่วนร่วมใน[X] (suanrūam na) EN: contribution to FR:
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]
เงินสมทบประกันสังคม[n. exp.] (ngoen somth) EN: social security contributions FR:
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat ; take up a collection ; sollicit contributions FR: quêter ; collecter
สำนักงานสรรพากร[n. exp.] (samnakngān ) EN: taxman FR: bureau des contributions [m]
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]

contribution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Versicherungsbeitrag {m}insurance contribution
Sozialabgabenquote {f}social security contribution ratio
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contribution
Back to top