ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

norm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *norm*, -norm-

norm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
norm (n.) มาตรฐาน See also: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง Syn. average, norm, middle
normal (n.) ภาวะปกติ
normal (adj.) ปกติ See also: ธรรมดา, ประจำ Syn. customary, habitual, regular
normal school (n.) วิทยาลัยครู
normalcy (n.) สภาวะปกติ Syn. normality
normalisation (n.) การทำให้เป็นมาตรฐาน
normalise (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
normalise (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalize
normalise (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน Syn. standardise
normality (n.) ความปกติ Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity
normalization (n.) การทำให้เป็นมาตรฐาน
normalize (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
normalize (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalise
normalize (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน Syn. standardise
normally (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกติ Syn. commonly, usuall
Norman (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอังกฤษในศตวรรษที่ 11 และ 12
Normanresque (adj.) เกี่ยวกับนอรเวย์
normative (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ Syn. prescriptive
English-Thai: HOPE Dictionary
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
norman(นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน
English-Thai: Nontri Dictionary
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalcyภาวะปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalityสภาพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalize; normaliseทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normally aspirated engineเครื่องยนต์ธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normaltyสภาพปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normativeเชิงปทัฏฐาน, เชิงปทัสถาน, เชิงบรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎเกณฑ (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ์ ระเบียบ, แบบแผน
บรรทัดฐาน (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. ปทัสถาน, กฎเกณฑ, ์ ระเบียบ, แบบแผน
ปทัฏฐาน (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, กฎเกณฑ, ์ ระเบียบ, แบบแผน
ปทัสถาน (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, กฎเกณฑ, ์ ระเบียบ, แบบแผน
์ ระเบียบ (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, กฎเกณฑ, แบบแผน
ปกติธรรมดา (adj.) normal See also: usual, common, ordinary, regular Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ Ops. ผิดปกติ
เป็นปกติ (adj.) normal See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general Syn. ปกติ
ปกติวิสัย (n.) normality See also: nature, common, regularity Syn. ธรรมดา, ปกติ, สามัญ Ops. ผิดวิสัย
ตามปกติ (adv.) normally See also: usually, generally, ordinarily Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม
ธรรมดา (adv.) normally See also: usually, ordinarily, naturally, customary Syn. ปกติ
บ่อยๆ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. ปกติ, ธรรมดา
เป็นธรรมดา (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นปกติ
เป็นปกติ (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ
โดยปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ความผิดธรรมดา (n.) abnormality Syn. ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลก (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลกประหลาด (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
It seems like we're back to normalดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...so Norm could go out and clear the vent for the generator.นอร์มออกไปข้างนอก เอาของที่อุดท่อเครื่องปั่นไปออก
Me and Norm are here to drive these remotely controlled bodies called avatars.ฉันและนอร์มอยู่ที่นี่ เพื่อควบคุมร่างเหล่านี้ที่เรียกว่า อวตาร
Hey. Dr. Norm Spellman.เฮ้ นี่นอร์ม สเปลแมน
Grace, I'd like you to meet Norm Spellman and Jake Sully.เกรซ นี่ นอร์ม สเปลแมน และ เจค ซัลลี่
Just keep your mouth shut and let Norm do the talking. I have 5 congruencies. Phase-lock 90%.พยายามปิดปากไว้ ฉันจะเป็นคนพูดเอง เชื่อมต่อเรียบร้อย
Please specify linguistic norm for cognitive functions.นักบินโปรดระบุภาษาที่ต้องการใช้สื่อสารกับระบบ
Did I do anything out of the norm or behave strangely?ฉันทำอะไรผิดไปหรือแปลกไปรึเปล่า
When I was in junior high, it was probably the first and last deviation from the norm in my life.ตอนฉันอยู่มัธยม มันเป็นครั้งแรกและ ครั้งสุดท้ายที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติของฉัน
Isn't that against the norm a little bit?จะเป็นการลำบากท่านหรือไม่
Now I see why shady norm wanted us to stay on the road.นี่คงเป็นเหตุผลที่แชดดี้ นอร์ม อยากให้เราเดินไปตามถนน
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา
Of course, of course. It is quite normal.ของหลักสูตรของหลักสูตร มัน เป็นเรื่องปกติมาก

norm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
病脉[bìng mài, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, 病脉 / 病脈] abnormal pulse
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, 博大] enormous; broad; extensive
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 巨大压力 / 巨大壓力] enormous pressure; tremendous pressure
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, 异常 / 異常] exceptional; abnormal; an anomaly
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 基因染色体异常 / 基因染色體異常] genetic chromosome abnormality
巨型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 巨型] giant; enormous
大大[dà dà, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ, 大大] greatly; enormously
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, 巨大] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous
[páng, ㄆㄤˊ, 庞 / 龐] huge; enormous; tremendous; surname Pang
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 庞大 / 龐大] huge; enormous; tremendous
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level
[mó, ㄇㄛˊ, 模] imitate; model; norm; pattern
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, 极大 / 極大] maximum; enormous
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, 变态 / 變態] metamorphosis; abnormal; anomalous
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等师范学校 / 中等師範學校] normal (i.e. pedagogical) middle school
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
病态[bìng tài, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, 病态 / 病態] morbid or abnormal state
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 师范大学 / 師範大學] Normal University; teacher-training college
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 常轨 / 常軌] normal practice
[yí, ㄧˊ, 彝] normal nature of man; rule
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 指标 / 指標] norm; index; target
[kǎi, ㄎㄞˇ, 楷] norm; model; (writing)
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)

norm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーム[, no-mu] (n) (1) gnome; (2) norm
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed)
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific
ノルマル[, norumaru] (n) normal (e.g. normal hexane) (ger
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion
ノルマン征服[ノルマンせいふく, noruman seifuku] (n) Norman Conquest
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
フツメン[, futsumen] (n) (sl) (See イケめん,普通) normal, average looking guy
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P)
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
世間離れ[せけんばなれ, sekenbanare] (n,vs) (See 世離れる) becoming unworldly; being free from worldliness; not keeping up with social norms
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
乗法標準形[じょうほうひょうじゅんけい, jouhouhyoujunkei] (n) {math} conjunctive normal form; CNF
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
元鞘[もとさや, motosaya] (n) returning to normal after all is said and done
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P)
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood
士庶[ししょ, shisho] (n) (1) samurai and commoners; (2) normal people (as opposed to people of a high social standing)
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変態心理学[へんたいしんりがく, hentaishinrigaku] (n) abnormal psychology
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal
小面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
正常[せいじょう, seijou] normal (an), regular
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.)
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] vertex normal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm

norm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
บรรทัดฐานทางสังคม[n. exp.] (banthatthān) EN: social norm FR: norme sociale [f]
อิงกลุ่ม[X] (ing klum) EN: norm referenced FR:
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ค่าประจำ[n. exp.] (khā prajam) EN: norm FR:
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
นอร์ม[n.] (nøm) EN: norm FR: norme [f]
ปทัสถาน[v.] (pathatthān) EN: norm FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ธรรมนิยาม[n.] (thammaniyām) EN: the certainty of nature and of nature' s laws ; order of the norm ; law of the Dhamma ; certainty of causes and effects ; orderliness of causes and effects ; general law of cause and effect FR:
ถึงระดับมาตรฐาน[v. exp.] (theung rada) EN: be up to the standard ; reach the norm FR: répondre au standard ; atteindre la norme
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[X] (ākān sāmsip) EN: perfectly normal ; completely normal FR:
อนุพันธ์แนวฉาก[n. exp.] (anuphan naē) EN: normal derivative FR:
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng th) EN: FR: parler d'une voix normale
อปกติ[adj.] (apakati = a) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อปรกติ[adj.] (aprokkati) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อะร้าอร่าม[adj.] (arā-arām) EN: opulent ; enormous FR:
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thamma) EN: normal FR: normal ; ordinaire
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
ฉฬภิญญา[n.] (chalapinyā) EN: the sixfold supernormal knowledge ; the six psychic powers FR:
เชิงตั้งฉากปรกติ[adj.] (choēng tang) EN: orthonormal FR:
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal FR: perpendiculaire ; normal
เด็กอปรกติ[n. exp.] (dek aprokka) EN: abnormal child FR:
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
ดูปกติ[v. exp.] (dū pakati =) EN: FR: sembler normal
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉากปรกติ[n. exp.] (fangchan ch) EN: orthonormal functions FR: fonctions orthonormales [fpl]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิ-[pref.] (itthi-) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
จิตวิทยาอปกติ[n. exp.] (jittawittha) EN: abnormal psychology  FR:
จิตวิทยาอปรกติ[n. exp.] (jittawittha) EN: abnormal psychology  FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
กำหนดมาตรฐาน[v. exp.] (kamnot mātt) EN: FR: fixer une norme

norm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frobenius-Norm {f} [math.]Frobenius norm
zugeordnete Matrixnorm {f} (einer V-Norm) [math.]matrix norm sub ordinate to the v. n.
Operatornorm {f} [math.]operator norm
Spektralnorm {f} [math.]spectral norm
abartig; abnormal {adj}abnormal
Abnormität {f} | Abnormitäten
abnorm {adv}abnormally
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Abweichung {f}; Abnormalität
Normalform {f}canonical form; normal form
enorm {adj} | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous
Vereinheitlichung {f} | Vereinheitlichung von Normenharmonization | harmonization of standards
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard
Ausgangsstellung {f}; Normalstellung
riesig; ungeheuer; enorm; gewaltig {adj} | riesiger; ungeheurer; enormer; gewaltiger | am riesigsten; am ungeheuersten; am enormsten; am gewaltigstenhuge | huger | hugest
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
Norm {f} [math.]norm
Norm {f} | Normen
Normalbedingung {f} | Normalbedingungen
Normalbereich {m}normal region
Normalbeschleunigung {f}normal acceleration
Normalbetrieb {m}normal operation
Normale {f} [math.] | Normalen
Normalfall {m}normal case
Normalgleichung {f} [math.]normal equation
Normalisierung {f}normalization
Normalität {f}normalcy
Normalität {f} | Normalitäten
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal
Regel {f}norma
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis
Seminorm {f} [math.]seminorm
Raum {m} [math.] | normierter Raum [math.]space | normed space
Normalzeit {f} | Normalzeiten
subnormal {adj}subnormal
subnormal {adv}subnormally
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า norm
Back to top