ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

naturally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *naturally*, -naturally-

naturally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
naturally (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, spontaneously, candidly, easily Ops. awkwardly, clumsily
naturally (adv.) โดยกำเนิด
naturally (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly, of course
English-Thai: Nontri Dictionary
naturally(adv) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,โดยกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเรื่องตามราว (adv.) naturally See also: habitually
ย่อม (aux.) naturally See also: of course, inevitably, habitually Syn. ย่อมจะ
ย่อมจะ (aux.) naturally See also: of course, inevitably, habitually
ล้วนแล้วไปด้วย (adv.) naturally See also: as a matter of course, inevitably Syn. ย่อม, เที้ยร
เทียร (adv.) naturally See also: as a matter of course, inevitably Syn. ล้วนแล้วไปด้วย, ย่อม, เที้ยร
เป็นธรรมชาติ (adv.) naturally See also: spontaneously
โดยธรรมชาติ (adv.) naturally
ตายดี (v.) naturally die Syn. ตายเอง
ตายเอง (v.) naturally die
ผิดธรรมชาติ (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually Syn. ผิดธรรมดา
ผิดธรรมดา (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually
วอก (adj.) unnaturally white
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# It just comes to us naturally #มันเกิดขึ้นกับเรา อย่างที่มันเป็น
Have you tried Leech Off? Leech Off works naturally with hydrochloric acid.ลองลีช ออฟ หรือยัง มันเป็นธรรมชาติด้วยกรดเกลือ
The embryo will break down... and be reabsorbed naturally into your body.และเดี๋ยวก็จะกลืนเข้ากับร่างกายนายเอง
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น
You could conceive naturally a 1000 times and never get such a result.คุณสามารถทำให้เกิดการปฏิสนธิได้เป็นพันครั้ง โดยไม่มีทางได้ผลลัพธ์เช่นนี้เลย
Oh naturally our standard is beyond that of the common citizens.- กฏเราไม่ยุ่งกับคนปกติ
But I'm not a naturally apologetic woman, so it takes me longer... to get my thoughts in order.แต่ฉันไม่ชอบขอโทษใคร จึงคิดนานหน่อย
Once you've made yourself into your character... the lines will come welling up naturally from inside.ก่อนอื่นเธอต้องทำให้ตัวเธอ ให้กลายเป็นคาแร็คเตอร์ของเธอ... บทก็จะพรั่งพรูออกมา อย่างเป็นธรรมชาติจากภายในเอง.
The first Matrix I designed was naturally perfect, a work of art.เมทริกซ์รุ่นแรกที่ผมออกแบนั้นสมบูรณ์ที่สุด เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งทีเดียว
You have a naturally dramatic face, Mr Fisher.คุณมีใบหน้าที่ได้อารมณ์มาก คุณฟิชเชอร์
Ingrown toenail! Naturally we were all devastated.เขาเป็น "เล็บคุด" มันน่ากลัวสุดจะบรรยายเลยใช่มั้ย
What's wrong with that? Sharks are naturally peaceful.แล้วไงวะฮะ พวกฉลามโดยธรรมชาติมันรักสงบนะ

naturally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, 自然] nature; natural; naturally
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
无做作[wú zuò zuo, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 无做作 / 無做作] unaffected (i.e. behaving naturally)

naturally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally
天パー[てんパー, ten pa-] (n) (abbr) (See 天然パーマ・てんねんパーマ) naturally curly hair
天然パーマ[てんねんパーマ, tennen pa-ma] (n) naturally curly hair
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P)
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P)
正に(P);将に;当に[まさに, masani] (adv) (1) (uk) (esp. 正に) exactly; surely; certainly; (2) (esp. 将に) just (about to); on the verge (of doing or happening); (3) (esp. 当に) duly; naturally; (P)
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
独りでに(P);一人でに(iK)[ひとりでに, hitorideni] (adv) by itself; automatically; naturally; (P)
生来[せいらい;しょうらい, seirai ; shourai] (n-adv,n-t) naturally; by nature (birth); congenitally
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope
自ずから(P);自ら[おのずから, onozukara] (adv) naturally; as a matter of course; (P)
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P)
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P)

naturally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammac) EN: naturally FR: naturellement ; par nature
ล้วนแล้วไปด้วย[X] (lūan laēo p) EN: naturally FR:
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ตายดี[v. exp.] (tāi dī) EN: naturally die FR: mourir de mort naturelle
ตายเอง[v. exp.] (tāi ēng) EN: naturally die FR:
ตามธรรมชาติ[adv.] (tām thammac) EN: naturally FR: naturellement ; à l'état naturel
เทียร = เที้ยร[adv.] (thīen) EN: naturally FR:
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe
ย่อมได้[X] (yǿm dāi) EN: generally ; naturally FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ผิดธรรมชาติ[adv.] (phit thamma) EN: unnaturally FR: contre nature
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white ; overly white FR:

naturally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า naturally
Back to top