ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habitual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habitual*, -habitual-

habitual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habitual (adj.) ที่เป็นนิสัย See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล Syn. chronic, inveterate Ops. inconsistent, inconstant
habitual drunkard (n.) คนเมา (คำโบราณ) See also: คนขี้เมา Syn. drunkard
habitually (adv.) อย่างเป็นประจำ See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ Syn. chronically, regularly Ops. occasionally, sporadically
English-Thai: HOPE Dictionary
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย,เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary
English-Thai: Nontri Dictionary
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเลงสุรา (n.) habitual drinker See also: heavy/hard drinker Syn. นักเลงเหล้า
นักเลงเหล้า (n.) habitual drinker See also: heavy/hard drinker
ติดเป็นนิสัย (v.) habitually
นิจ (adv.) habitually See also: regularly, constantly Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ Ops. นานนานครั้ง
เป็นนิสัย (adv.) habitually See also: regularly, usually, constantly, always Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา Ops. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที
กลายเป็นนิสัย (v.) be habitual See also: be accustomed, be customary Syn. เคยชิน
เคยปาก (v.) speak habitually of See also: be accustomed to say
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง
Can I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?ผมควรจะเชื่อความคิดของผม หรือว่าควรมองให้ลึกลงไป - ดูเหมือนแขกเราเป็นนักปรัชญา
It's habitual dislocation. It can come back out any time.มันหลุดบ่อยๆ แล้วบางทีมันอาจจะหลุดอีก
Your witness is a habitual criminal who's just trying to beat his latest drug rap.พยานที่ช่วยให้คนร้ายพ้นผิด คนที่อยากมีชื่อดังกว่าพ่อค้ายาล่าสุดของเขา
I contracted it through years of habitual smoking.ผมเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้ว จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่
Since I'm always straight, looking down is habitual to me now...คุณก็มองลงมาที่ผมสิ ถ้ามือคุณมีเหงื่อ
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ
Power sockets, habitually used the ones on the left.ปลั๊กไฟทางด้านซ้ายก็ถูกใช้มากกว่า
If you do it enough it will become habitual.ถ้าเธอทำจนชิน ก็จะกลายเป็นนิสัย

habitual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, 往常] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative

habitual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時もの[いつもの, itsumono] (n) (uk) usual; habitual
常飲[じょういん, jouin] (n,vs) regular drinking; habitual drinking
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker
愛用[あいよう, aiyou] (n,adj-no,vs) favorite; favourite; habitual use; (P)
愛飲[あいいん, aiin] (n,vs) usual drink; habitual drinking
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) habitual drinker
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems
愛飲者[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv,n-t) normally; habitually; (P)
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P)

habitual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
จอมขโมย[n. exp.] (jøm khamōi) EN: habitual thief FR:
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit FR:
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen ni) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary FR:
นักเลงสุรา[n. exp.] (naklēng sur) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker FR:
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitual ; regular FR: habituel ; régulier
นิตย-[pref.] (nittaya-) EN: habitual ; regular FR: habituel ; régulier
เป็นอาจิณ[adj.] (pen ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
เป็นประเพณี[adj.] (pen praphēn) EN: habitual ; traditional FR: traditional
เป็นธรรมเนียม[adj.] (pen thamnīe) EN: habitual FR:
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; moeurs [fpl] ; pratique [f]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นนิสัย[adv.] (pen nisai) EN: habitually ; given to FR:
เป็นนิจศีล[adv.] (pen nitjasī) EN: routinely ; regularly ; habitually FR:
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
อย่างเป็นประเพณี[adv.] (yāng pen pr) EN: habitually FR:
อย่างเป็นธรรมเนียม[adv.] (yāng pen th) EN: habitually FR:
อย่างสม่ำเสมอ[adv.] (yāng samams) EN: regularly ; habitually FR: régulièrement ; avec une régularité absolue
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

habitual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habitual
Back to top