ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

customary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *customary*, -customary-

customary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
customary (adj.) เป็นธรรมเนียม
customary (adj.) เป็นปรกติวิสัย Syn. usual, habitual
English-Thai: HOPE Dictionary
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น
It is customary for the sorceress to be present at these meetings.ตามประเพณีเเล้ว ผู้พยากรณ์ต้องอยู่ในที่ประชุมด้วย
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence.ครั้นอายุได้เจ็ดขวบ ตามมณเฑียรบาลแห่งสปาร์ทา เด็กชายจะถูกพรากไปจากมารดา และถูกผลักไสเข้าสู่โลกที่อำมหิต
After being married, it's customary for the Royal couple to attend State Functions together.หลังจากแต่งงานแล้ว เป็นประเพณีของราชวงศ์ ที่แต่งงานแล้วที่จะต้องให้ความสำคัญกับฐานะทางสังคมด้วยกัน
You had left the refreshment stand in order to indulge in your customary preemptive pre-show urination.นายออกจากเคาน์เตอร์ขายของว่าง เพื่อไปปฏิบัติตามประเพณี ฉี่ก่อนหนังฉาย
Since my customary farewell would appear awfully self serving...หากกล่าวลาแบบที่กล่าวประจำก็คงเหมือนอวยพรให้ตัวเอง
Then again, I will waive my customary retainer in exchange for a small favour.คิดอีกที ผมไม่เก็บค่าที่ปรึกษาเป็นเงินแต่ขอเป็น..
It's customary for the player on the right-hand lane to bowl first.มันเป็นมารยาท ที่ผู้ที่อยู่ทางขวามือ ของผู้เล่นโยนก่อน
Do you know it's customary to leave one message, and the caller will get back to you?คุณรู้มั้ยว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องทิ้งข้อความไว้แค่1อัน ก่อนที่คนนั้นจะโทรกลับหาคุณ
During the holidays, we call customary patterns of behavior tradition.ในช่วงวันหยุด เราเรียกกิจวัตรรูปแบบนี้ว่าเป็น กฎธรรมเนียมประเพณีของพฤติกรรม
It is customary to accompany a proposal with gifts, but I was surprised, and, alas, I'm unprepared.ตามธรรมเนียมต้องประกอบด้วย คำขอแต่งงานกับของขวัญ แต่ อืม ข้าไม่คาดคิดมาก่อน และ ขออภัยข้าไม่ได้เตรียมมา
Now, is it -- is it customary to wear a blanket?มันเป็นธรรมเนียมที่ต้องสวมผ้าห่มเหรอ

customary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 习惯性 / 習慣性] customary
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 惯常 / 慣常] usual; customary

customary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
慣例的[かんれいてき, kanreiteki] (adj-na) typical; customary
慣用[かんよう, kanyou] (n,vs,adj-no) common; customary
慣用読み[かんようよみ, kanyouyomi] (n) reading of a word or kanji using its customary pronunciation (which is not necessarily correct)
慣習国際法[かんしゅうこくさいほう, kanshuukokusaihou] (n) customary international law
慣習法[かんしゅうほう, kanshuuhou] (n) (1) common law; (2) customary law (in international law)
慣行[かんこう, kankou] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event; (P)
習わし;慣わし[ならわし, narawashi] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale

customary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen ni) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary FR:
กฎหมายจารีตประเพณี[n. exp.] (kotmāi jārī) EN: customary law ; common law FR: droit coutumier [m]
เป็นอาจิณ[adj.] (pen ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
พิธีรีตอง[n.] (phithīrītøn) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss FR: cérémonie [f]
ประโรหิต[n.] (prarōhit) EN: brahmin advisor to the king on customary law FR:
ปุโรหิต[n.] (purōhit) EN: brahmin advisor to the king on customary law FR:
ระบอบ[n.] (rabøp) EN: regime ; order ; system ; mode ; form ; custom ; customary way FR: régime [m] ; système [m] ; mode [m]
ธรรมเนียมประเพณี[n.] (thamnīempra) EN: custom ; tradition ; convention ; customary practice FR: coutume [f] ; tradition [f]
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing FR:
วัตร[n.] (wat) EN: observance of precepts ; observance ; customary practice ; routine FR:

customary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า customary
Back to top