ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catamount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catamount*, -catamount-

catamount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catamount (n.) เสือภูเขา Syn. mountain lion, puma
catamount (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar
English-Thai: HOPE Dictionary
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท

catamount ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสือพูม่า[n. exp.] (seūa phūmā) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
สิงโตภูเขา[n. exp.] (singtō phūk) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catamount
Back to top