ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mix*, -mix-

mix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mix (vi.) ผสม See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง Syn. blend, fuse, merge
mix (vt.) ผสม See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง Syn. blend, fuse, merge
mix (vt.) ทำให้รวมตัวกัน Syn. unite, join, link Ops. separate
mix (vi.) พบปะผู้คน See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม Syn. get along Ops. avoid, ignore
mix (n.) ของผสม See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง Syn. mixture, ingredient
mix (n.) การผสมกัน See also: การรวมกัน, การปนกัน Syn. combination, mixture Ops. separation
mix in (phrv.) ผสมใน See also: รวมกับ
mix in (phrv.) เข้ากับคนอื่นได้ดี
mix up (phrv.) ผสม See also: รวม, ปน
mix up (phrv.) ทำให้สับสน See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ Syn. jumble up, muddle up
mix up in (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
mix up with (phrv.) คบหากับ See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
mix with (phrv.) ทำให้รวมกับ Syn. mingle with
mix with (phrv.) พูดคุยกับคนจำนวนมาก Syn. mingle with
mix-up (n.) สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด) Syn. muddle, mess, tangle
mixed (adj.) ที่ผสมกัน See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน Syn. assorted, various Ops. unvaried
mixed bag (idm.) คนหรือสิ่งของคละเคล้ากัน See also: คนหรือสิ่งของปะปนกัน
mixed bag (n.) กลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีหลากหลาย
mixed blessing (n.) สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
mixed doubles (n.) การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
mixed economy (n.) ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming (n.) การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
mixed grill (n.) อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง
mixed language (n.) ภาษาครีโอล See also: ภาษาที่พัฒนามาจากภาษาสองภาษา Syn. creolized language
mixed marraige (n.) การแต่งงานของคนต่างเชื้อชาติหรือศาสนากัน
mixed metaphor (n.) การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน
mixed up (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. disarranged out of order Ops. orderly, arranged
mixed-ability (adj.) สำหรับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถหลากหลาย
mixed-up (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
mixer (n.) เครื่องผสม See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น Syn. juicer, blender, shaker
mixing bowl (n.) ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร
mixture ( n.) การผสม See also: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย Syn. commixture, blend, fusion, variety Ops. sameness, homogeneity
mixture ( n.) ส่วนผสม See also: ของผสม, สารผสม Syn. concoction, compound
English-Thai: HOPE Dictionary
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน,ความยุงเหยิง
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed metaphorอุปลักษณ์ประสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixtureสารผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixผสม [การแพทย์]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Mixtureไอดี สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คละเคล้า (v.) mix See also: blend, mingle Syn. ปะปน, ผสม
คละเคล้ากัน (v.) mix See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble Syn. ปะปน
คลุก (v.) mix See also: blend, stir Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า
คลุกเคล้า (v.) mix See also: blend, mingle Syn. ผสม, คลุก, เคล้า
ปน (v.) mix See also: adulterate, mingle, be mixed, blend Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า
ปนกัน (v.) mix See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound Syn. ผสม, รวมกัน
ประสม (v.) mix See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน
ปะปนกัน (v.) mix See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน
ผสม (v.) mix See also: blend, mingle, compound, combine Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม
ยำ (v.) mix See also: blend, mingle Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม
ระคน (v.) mix See also: blend, mingle Syn. ปน, ผสม Ops. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก
เคล้า (v.) mix See also: mingle, blend, combine Syn. คลุก, คน Ops. แยก
เคล้าคละ (v.) mix See also: blend, mingle Syn. ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม
เจือ (v.) mix See also: mingle, blend, add, adulterate Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก
เจือปน (v.) mix See also: blend, mingle, add Syn. ปน, แทรก, ระคน
แกมกัน (v.) mix See also: adulterate, mingle, be mixed, blend Syn. ประสม, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า
แทรก (v.) mix See also: mingle, blend, add, adulterate Syn. ผสม, ปน, ระคน
แทรก (v.) mix See also: blend, mingle, add Syn. ปน, ระคน
แทรกตัว (v.) mix See also: intermingle, mingle, blend, combine Syn. ปะปน
ปนเป (v.) mix together See also: mingle, be intermingled Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน
The more you mix it, the bigger it gets.ยิ่งคุณผสมมากเท่า- ไหร่ก็ยิ่งใหญ่เท่าไร
Want me to mix on for you, too?ต้องการให้ฉันไปผส- มกับคุณด้วยหรือไม่?
I started using Sandy's place to mix the stuff.ผมใช้ห้องแซนดี้เป็นโรงผลิต
I had to drive over to Sandy's, mix the stuff, then get back to the gravy.ผมต้องขับไปหาแซนดี้ เพื่อแพ็คของ แล้วค่อยกลับมาทำอาหารต่อ
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน
You're an ass. You mix everything up.นายมันขยะ นายทำทุกอย่างสับสน
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ
Can you believe, in our little mix you're the good roommate?เชื่อหรือไม่เชื่อ เวลานี้ คุณเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ดีที่สุด
Did you know if you mix gasoline and frozen orange juice, you can make napalm?มัน--ดังติ๊กๆเหรอ? ที่จริงคนโยนไม่ได้ห่วงว่ามันจะต๊กๆหรอก เพราะระเบิดเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องติ๊กแล้ว

mix ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 和] mix together; to blend
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, 混入] mix with; adulterate with
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, 厮混 / 廝混] to hang out together with (derog.); to mix with
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, 波尔多液 / 波爾多液] Bordeaux mixture
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
止咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, 止咳糖浆 / 止咳糖漿] cough suppresant syrup; cough mixture
[hú, ㄏㄨˊ, 搰] dig; mix
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
[chàn, ㄔㄢˋ, 儳] irregular; mixed
[bīn, ㄅㄧㄣ, 缤 / 繽] helter-skelter; mixed colors; in confusion
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, 散打] mixed martial arts
[yáo, ㄧㄠˊ, 肴 / 殽] meat dishes; mixed viands
[yáo, ㄧㄠˊ, 肴] meat dishes; mixed viands
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, 什菜] mixed vegetables
大杂烩[dà zá huì, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, 大杂烩 / 大雜燴] mix-up; mish-mash; pot-pourri
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 悲喜交集] mixed feelings of grief and joy
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, 混交] mixed (growth of wood)
混交林[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, 混交林] mixed forest
混合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 混合失语症 / 混合失語症] mixed aphasia
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 混合感染] mixed infection
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 混氧燃料] mixed-oxide fuel (MOX)
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 混纺 / 混紡] mixed fabric; blended fabric
混编[hùn biān, ㄏㄨㄣˋ ㄅㄧㄢ, 混编 / 混編] mixed
混合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ˋ, 混合物] mixture
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, 人车混行 / 人車混行] pedestrian-vehicle mixed use
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 粹] pure; unmixed; essence
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 纯 / 純] pure; simple; unmixed; genuine
纯净[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 纯净 / 純净] pure; clean; unmixed
潤饼[rùn bǐng, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧㄥˇ, 潤饼 / 潤餅] soft mixed vegetable and meat roll-up
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 混合毒剂 / 混合毒劑] tactical mixture of chemical agents
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)

mix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish)
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P)
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc.
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink)
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture
マイミク[, maimiku] (n) (abbr) (See マイミクシィ) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing

mix ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรสม[v.] (bansom) EN: mix FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: add ; mix FR:
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed FR: assortir ; mélanger
คละเคล้า[v.] (khlakhlao) EN: mix ; blend ; mingle FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; mingle together ; blend ; combine FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle ; commingle FR: mélanger ; homogénéiser
คลุกเคล้า[v.] (khlukkhlao) EN: blend in ; mix FR:
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle FR: remuer ; mélanger
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together FR: combiner
เกลื้อ[v.] (kleūa) EN: mix FR:
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend ; associate with FR:
กลั้วเกลี้ย[v.] (klūaklīa) EN: mix with FR:
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด[n. exp.] (konlayut su) EN: marketing mix strategy FR:
กระสุงกระสิง[v.] (krasungkras) EN: associate with ; mix with ; socialize FR:
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; stir up ; whip FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle FR: mêler
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble FR:
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผสมให้เข้ากัน[v. exp.] (phasom hai ) EN: mix together FR: bien mélanger
ผสมผสาน[v.] (phasomphasā) EN: integrate ; combine ; blend ; mix FR: composer ; harmoniser ; mêler
ผสมผเส[v.] (phasomphasē) EN: put together ; mix up together with FR:
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound FR: mêler ; confondre
ปนกัน[v. exp.] (pon kan) EN: mix FR: mélanger
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled FR: mêler ; entremêler
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมประสาน[v.] (prasomprasā) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge FR:
ประสมสี[v. exp.] (prasom sī) EN: mix colours FR: mélanger les couleurs
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle FR: mélanger ; mêler
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine FR:
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; alter ; mix up ; switch ; rearrange FR: permuter ; échanger
ส่วนประสมทางการตลาด[n. exp.] (suan prasom) EN: marketing mix FR:
ยำ[v.] (yam) EN: mix ; blend FR: mélanger

mix ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix
Multikulti {n}multicultural mix
Mischbatterie {f}bath mixer
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable
Hardwarekombination {f} [comp.]mixed hardware
Spezi {f} (Getränkemix aus Limonade und Cola)lemonade and cola
Mischkatalysator {m}mixed catalyst
Mixbecher {m} | Mixbecher
Mischluft {f}mixed air
Mischpopulation {f}mixed population
Mischströmung {f}mixed airflow
Softwarekombination {f} [comp.]mixed software
Systemkombination {f}mixed ware
Verfasserschaft {f} mit unterschiedlichen Funktionenmixed responsibility
gemischt {adj} | gemischter | am gemischtestenmixed | more mixed | most mixed
gemischte Zahl {f}mixed numbers
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor
Gasmischung {f}mixture of gases
Mischverhältnis {n}mixture ratio
Teemischung {f}mixture of teas
Öl {n} | ohne Öl | Öl ablassenoil | unoiled | to discharge oil; to discharge oily mixture
Rassenmischung {f}racial mixture
Fettheit {f} (eines Gemisches)richness (of mixture)
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mix
Back to top