ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sameness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sameness*, -sameness-

sameness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sameness (n.) ความเหมือนกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's their sameness.มันเป็นความเหมือนกันของพวกเขา

sameness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sameness
Back to top