ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descendant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descendant*, -descendant-

descendant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descendant (adj.) ซึ่งสืบทอดมา See also: ซึ่งสืบสกุล
descendant (n.) ลูกหลาน See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล Syn. family tree, lineage, posterity
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ผู้สืบสกุล Syn. children Ops. ancestry, forefathers
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ดอกผล, ทายาท Syn. children
English-Thai: HOPE Dictionary
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั้นลูก (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง
คนชั้นหลัง (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง
คนชั้นหลาน (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นลูก, คนรุ่นหลัง
นัดดา (n.) descendant See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece Syn. หลาน
ผู้สืบสกุล (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสันดาน (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสายเลือด (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสายเลือด (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายโลหิต
บุตรหลาน (n.) descendant (-ent) See also: lineage Syn. ลูกหลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet the key, we knew was to locate the rarest of bloodlines a direct descendant of Alexander Corvinus Hungarian, a warlord who came to power in the early seasons of the fifth century.นั่นไม่ใช่กุญแจ เรารุ้... ได้ตั้งค่าเสียเลือดที่หายากที่สุด ลูกหลายโดยตรงของอเล็กซานเดอร์ โควินัส
There is a descendant of Corvinus lying there not three feet from you.ยังมีลูกหลานของโควินัสอยู่ที่นี่ ไม่ใช่คุณสามคน
Fear not, my child, absolution will be yours the moment you kill the descendant of Corvinus, this Michael.ไม่ต้องกลัว,ลูกข้า /เจ้าจะได้รับการอภัยโทษ .... ตราบใดที่เจ้าฆ่าลูกหลานของโควินัสนั่น
He is the descendant of Sangye Yeshe.ท่านคือทายาทของ ซานเจ เยซี
Marcus dated the descendant of princess grace.มาร์คัสต้องเคยเดทกับพวกลูกหลานราชิกูล
Surely a proud descendant of royal portraitistsน่าภูมิใจยิ่งนัก ที่มีคนสืบสานการเขียนภาพต่อไป
She's a direct descendant of our seventh mayor.เธอสืบสายตรงมา จากนายกเทศมนตรีที่ 7 ของเรา
Well,is it the fact that you're a direct descendant of John Wilkes Booth?ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า คุณเป็นทายาทสายตรง ของจอห์น วิลก์ส บูธล่ะก็
Be it in a Creator with our descendant or in the Gods of our ancestors.ที่มีลักษณะซับซ้อนและในขณะ ที่เรามองไปที่มันเป็นชิ้นส่วน ชิ้นส่วนก็มีที่เรียบง่าย
And not a descendant of those dark creaturesและต้องมิใช่ลูกหลาน สัตว์ร้ายพวกนั้นแน่
She is the last direct descendant of Alexander Corvinus.เธอเป็นครั้งสุดท้าย ทายาทสายตรงของอเล็กซานเดวิ นุส
But 16 years ago, a Balcoin descendant named John Blackwell tried to corrupt the Chance Harbor circle.แต่เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ทายาทบัลคอย์น ชื่อจอร์น เบล็คเวล พยายามจะทำให้วงเวทย์ของ เเชนส์ ฮาร์เบอร์ ด่างพล่อย

descendant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, 外孙 / 外孫] daughter's son; grandson; descendant via the female line
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, 后裔 / 後裔] descendant
[kūn, ㄎㄨㄣ, 昆] descendant; elder brother
[kūn, ㄎㄨㄣ, 晜] descendant; elder brother
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
[zhòu, ㄓㄡˋ, 胄] descendants
[yì, ㄧˋ, 裔] descendants; frontier
[sūn, ㄙㄨㄣ, 孙 / 孫] grandson; descendant; surname Sun
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants

descendant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] (n) {comp} descendant
天孫[てんそん, tenson] (n) descendant of a god; heavenly grandson
後裔[こうえい, kouei] (n) descendant
皇孫[こうそん, kouson] (n) imperial grandchild or descendant
皇御孫;皇孫;天孫[すめみま, sumemima] (n) (1) (arch) grandchild of Amaterasu (i.e. Ninigi no Mikoto); (2) descendant of Amaterasu; person of imperial lineage; emperor
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity)
直系卑属[ちょっけいひぞく, chokkeihizoku] (n) lineal descendant
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia)
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
卑属;卑屬(oK)[ひぞく, hizoku] (n) lineal descendants (beyond grandchildren)
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] (n) eldest son's descendants
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
後胤[こういん, kouin] (n) descendant; scion
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
[えい;こはな, ei ; kohana] (n) descendant; scion; lineage
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure

descendant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัพล่าง[n. exp.] (bap lāng) EN: descendant node FR:
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
คนชั้นหลาน[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
คนชั้นหลัง[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
คนชั้นลูก[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
ลูกฝรั่ง[n. exp.] (lūk Farang) EN: Thai-born descendant of a Westerner FR:
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession FR: descendant [m] ; héritier [m]
นัดดา[n.] (natdā) EN: descendant ; grandson FR:
พงศธร[n.] (phongsathøn) EN: descendant FR: descendant [m]
ผู้สืบสันดาน[n.] (phūseūpsand) EN: descendant ; scion FR: descendant [m]
ผู้สืบตระกูล[n.] (phūseūptrak) EN: descendant FR: descendant [m]
ราชนิกุล[n.] (rātchanikun) EN: royal descendant ; member of the royal family ; person of royal blood FR: membre de la dynastie royale
ราชสกุล[n.] (rātchasakun) EN: king's family members ; royal descendant ; one descended from the king's lineage FR:
สืบเชื้อสาย[v. exp.] (seūp cheūas) EN: descend from ; be a descendant of ; be a scion of FR:
สืบสกุล[v.] (seūpsakun) EN: carry on the family line ; be as a descendant FR:
สืบสันดาน[v.] (seūpsandān) EN: descend ; be a direct descendant FR: succéder
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3 FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide FR: début de la marée descendante [m]
ลูกจีน[n. exp.] (lūk Jīn) EN: Thai-born descendants of a Chinese immigrant FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descendant
Back to top