ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lack*, -lack-

lack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lack (vt.) ขาด See also: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ
lack (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ Syn. scantness, deficiency Ops. abundance, surplus
lack (vi.) ต้องการ Syn. want, require
lack for (phrv.) ต้องการ See also: ขาด, ขาดแคลน Syn. want for
lack in (phrv.) ขาด See also: ขาด(บางสิ่ง)ไป
lack of respect (n.) การขาดความเคารพ See also: การดูหมิ่น, ความหยาบคาย Syn. rudeness, impoliteness
lack of success (n.) ความล้มเหลว
lackadaisical (adj.) หมดอาลัยตายอยาก See also: ซึ่งไม่กระตือรือร้น, เซื่องซึม, ซึ่งไม่ตั้งใจ Syn. idle, unambitious Ops. animated, lively
lackey (n.) คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ See also: ขี้ข้า Syn. footman, liveried manservant
lackey (n.) ผู้ติดตาม See also: ข้าติดตาม Syn. flunky, flunkey, toady
lacking (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ
lackluster (adj.) ที่น่าเบื่อ Syn. boring, lacklustre
lackluster (adj.) ไม่แวววาว See also: ไม่สด, ใส, มัว Syn. dull, lacklustre Ops. bright
lacklustre (adj.) ที่น่าเบื่อ Syn. boring, lackluster
lacklustre (adj.) ไม่แวววาว See also: ไม่สด, ใส, มัว Syn. dull, lackluster Ops. bright
English-Thai: HOPE Dictionary
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
English-Thai: Nontri Dictionary
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดตลาด (v.) be lack of See also: be out of stock, be in short supply Syn. ขาดแคลน Ops. เต็มตลาด
ขัดสน (v.) lack See also: be short, be scanty Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก
ขาดเหลือ (v.) lack See also: be short of Syn. ขาด, ขาดแคลน Ops. เกิน
คงขาด (v.) lack See also: be deficient Syn. ยังขาด
ความขัดสน (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความอัตคัด Ops. ความอุดมสมบูรณ์
ความขาดแคลน (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความขัดสน, ความอัตคัด Ops. ความอุดมสมบูรณ์
ความอัตคัด (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความขัดสน Ops. ความอุดมสมบูรณ์
ความแร้นแค้น (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความยากแค้น, ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย, ความรวย
ยังขาด (v.) lack See also: be deficient
ไร้ (v.) lack See also: be devoid of, be without Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก Ops. มี
ไม่มีความรู้ (v.) lack knowledge/skill See also: be unskilled, be uneducated Ops. มีความรู้
กันดาร (v.) lack of See also: be arid, dry, be barren Syn. แห้งแล้ง Ops. อุดมสมบูรณ์
ขาด (v.) lack of See also: be short of, have a shortage of, be deficient Syn. ขาดแคลน, อัตคัด
ขาดแคลน (v.) lack of See also: be short of, be deficient Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด Ops. สมบูรณ์
มักขะ (n.) lack of gratitude See also: ingratitude, ungratefulness
ขาดเงิน (v.) lack of money See also: be short of money
ขาดอาหาร (v.) lack of nutrition
บริวาร (n.) lackey See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman Syn. ลูกสมุน, ลูกน้อง Ops. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
สมุน (n.) lackey See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง Ops. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
blackberrying (n.) การเก็บผล blackberry
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.
But what I lack is the guts.แต่ที่ฉันขาดคือ ความกล้า
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ
...or rather the lack of it that as much as we all may think that what we saw here today was real God did not, in fact, appear here before us.หรืออาจจะเป็น... ช่องโหว่ของมัน แม้ว่าเราทุกคนจะคิดว่า สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นความจริง
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
It's conceivable, you miserable, vomitous mass, that I'm only lying here because I lack the strength to stand.มันก็เป็นไปได้ที่เจ้ากลัวจนจะอาเจียนออกมาอยู่รอมร่อ ข้านอนอยู่ที่นี่เพียงเพราะว่าข้าไม่มีแรงจะยืน
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก
I just do that for their lack of money.ผมทำเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนปัจจัย
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms:ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ :
They certainly don't lack for courage.แน่นอนพวกเขาไม่ได้ตรวจการขาดเสื้อสำหรับความกล้าหาญ
Only thing we lack is a little overall leadership.มีสิ่งเดียวที่เรายังขาดอยู่ /คือตำแหน่งหัวหน้า

lack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, 空腹高心] ambitious despite lack of ambition
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, 发绀 / 發紺] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
无序[wú xù, ˊ ㄒㄩˋ, 无序 / 無序] lack of order
缺血[quē xuè, ㄑㄩㄝ ㄒㄩㄝˋ, 缺血] lack of blood
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
不乏[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, 不乏] there is no lack of
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, 㺵] black jade; variant of 玖
勒索罪[lè suǒ zuì, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 勒索罪] blackmail
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
布莱克史密斯[Bù lái kè shǐ mì sī, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄙ, 布莱克史密斯 / 布萊克史密斯] Blacksmith (name)
布莱克本[Bù lái kè běn, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 布莱克本 / 布萊克本] Blackburn
暗转[àn zhuǎn, ㄢˋ ㄓㄨㄢˇ, 暗转 / 暗轉] blackout
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, 板擦] blackboard eraser
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, 板擦儿 / 板擦兒] blackboard eraser
榄角[lǎn jiǎo, ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 榄角 / 欖角] black olive (Canarium tramdenum)
洋槐[yáng huái, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 洋槐] black locust tree (Robinia pseudoacacia)
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
黑市[hēi shì, ㄏㄟ ㄕˋ, 黑市] black market
红茶[hóng chá, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, 红茶 / 紅茶] black tea
黑莓[hēi méi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ, 黑莓] blackberry
黑莓子[hēi méi zi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄗ˙, 黑莓子] blackberry
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, 波森莓] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry)
荆棘[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 荆棘 / 荊棘] briar; blackberry vine
乌鸫[wū dōng, ㄉㄨㄥ, 乌鸫 / 烏鶇] blackbird
黑板[hēi bǎn, ㄏㄟ ㄅㄢˇ, 黑板] blackboard
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 涅] blacken; Nirvana (Buddh.); abbr. for 湼槃|涅盘
[dú, ㄉㄨˊ, 黩 / 黷] blacken; constantly; to insult
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
黑信[hēi xìn, ㄏㄟ ㄒㄧㄣˋ, 黑信] blackmail
铁匠[tiě jiang, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄤ˙, 铁匠 / 鐵匠] blacksmith
骨炭[gǔ tàn, ㄍㄨˇ ㄊㄢˋ, 骨炭] bone black; animal charcoal
[zhěn, ㄓㄣˇ, 鬒] bushy black hair
[zhěn, ㄓㄣˇ, 黰] bushy black hair

lack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] (n) {comp} data unavailability; lack of data; shortage of data
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P)
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na,n) vulgarity; lack of refinement
不才[ふさい, fusai] (n) lack of talent; incompetency
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness
不衛生[ふえいせい, fueisei] (adj-na,n) unsanitary condition; lack of hygienic care; inattention to hygiene; unhygienic conditions
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
常識に欠ける[じょうしきにかける, joushikinikakeru] (exp,v1) to lack in common sense
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
気が緩ん[きがゆるん, kigayurun] (n) lack of vigilance
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance)
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake
無境界[むきょうかい, mukyoukai] (n) lack of boundary; borderless (psych.); confluence (psych.)
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
無認可[むにんか, muninka] (adj-na) unapproved; lack of approval
無雪[むせつ, musetsu] (n) (1) (obsc) disappearance of snow (i.e. due to melting); (2) (obsc) lack of snow (i.e. snow not falling)
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
落籍[らくせき, rakuseki] (n,vs) (1) lack of registration (in the census register); (2) (See 身請け) buying a geisha or prostitute her contractual freedom
資金難[しきんなん, shikinnan] (n) shortage of capital; lack of funds; cash flow problem
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box

lack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
กันดาร[v.] (kandān) EN: lack of FR:
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
การขาดแคลน[n.] (kān khātkhl) EN: shortage ; lack FR: pénurie [f] ; manque [m]
การไม่มี[n. prop.] (kān mai mī) EN: lack FR: manque [m]
การนอนไม่พอ[n. exp.] (kān nøn mai) EN: lack of sleep FR: manque de sommeil [m]
เข้ารกเข้าพง[v. (loc.)] (khaorokkhao) EN: err due to lack of knowledge FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดอาหาร[v. exp.] (khāt āhān) EN: lack of nutrition FR:
ขาดจริยธรรม[v. exp.] (khāt jariya) EN: lack of ethnics FR: manquer d'éthique
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient FR: manquer ; faire défaut
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be insecure ; lack security FR:
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be unstable ; lack stability FR:
ขาดความพิจารณา[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack judgement FR:
ขาดความโปร่งใส[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack transparency FR: manquer de transparence
ขาดความสุข[v. exp.] (khāt khwāms) EN: be unhappy ; lack happiness ; want happiness FR: être malheureux
ขาดความเที่ยงตรง [v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack precision FR: manquer de précision
ขาดเหลือ[v.] (khātleūa) EN: lack ; be lacking FR:
ขาดเงิน[v. exp.] (khāt ngoen) EN: lack of money ; be short of money ; be short of cash FR: être à court d'argent
ขาดเงินทุน[v. exp.] (khāt ngoent) EN: lack of capital FR:
ขาดพยานหลักฐาน[X] (khāt phayān) EN: lack of evidence FR:
ขาดประสบการณ์[v. exp.] (khāt prasop) EN: lack experience FR: manquer d'expérience
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply FR:
ความขาดแคลน[n.] (khwām khātk) EN: lack ; shortage FR: manque [m] ; pénurie [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
เมาห์[n.] (mao) EN: delusion ; ignorance ; lack of awareness FR:
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
ภาวะขาดแคลน[n. exp.] (phāwa khātk) EN: shortage ; lack FR: pénurie [f]
เพราะหลักฐานไม่พอ[xp] (phrǿ lakthā) EN: due to lack of evidence ; for want of proof FR:
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
รสจืด[n. exp.] (rot jeūt) EN: lack of flavour FR: manque de goût [m]
ติดลบ[v.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack FR:

lack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amenorrhoe {f}; Ausbleiben der Regelblutung [med.]amenorrhoea; lack of periods
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet
Schwarzstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Black-fronted Tyrannulet
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard
Schwarzkopfpirol {m} [ornith.]Asian Black-headed Oriole
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box
Moosgummi {m}black cellular rubber
Rappe {m}black horse
Schattenwirtschaft {f}black economy; hidden economy
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
Schwarzhändler {m}black marketeer
Schwarzkümmel {m}black cumin
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Trauerralle {f} [ornith.]Blackish Rail
Südamerikanischer Austernfischer {m} [ornith.]Blackish Oystercatcher
Trauernachtschwalbe {f} [ornith.]Blackish Nightjar
Einfarb-Uferwipper {m} [ornith.]Blackish Cinclodes
Sumpfameisenfänger {m} [ornith.]Blackish Antbird
Einfarbtyrann {m} [ornith.]Blackish Pewee
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists
Schmiedekiebitz {m} [ornith.]Blacksmith Plover
schwarzblau {adj}bluish black
Boanomonarch {m} [ornith.]Black-chinned Monarch
Buschschwarzkäppchen {n} [ornith.]Bush Blackcap
Camposammer {f} [ornith.]Black-masked Finch
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe
Kaukasusbirkhuhn {n} [ornith.]Caucasian Black
Charakterlosigkeit {f}lack of character
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Chopistärling {m} [ornith.]Chopi Blackbird
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
Schwarzkappen-Zwergtyrann {m} [ornith.]Black-cpped Pygmy Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lack
Back to top