ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

servile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *servile*, -servile-

servile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
servile (adj.) ซึ่งยอมรับใช้ See also: เหมือนทาส
servilely (adv.) อย่างประจบสอพลอ See also: อย่างประจบประแจง Syn. fawningly
English-Thai: HOPE Dictionary
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish,abject,menial
English-Thai: Nontri Dictionary
servile(adj) เหมือนคนรับใช้,เหมือนทาส,ซึ่งสิ้นคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like the servile people that kiss ass.หนูเกลียดไอ้พวกพนักงานที่พินอบพิเทา และคนที่เป็นผู้นำอย่างกับพระราชาคือคุณตา หนูก็เกลียด

servile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, 奴颜婢膝 / 奴顏婢膝] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
低三下四[dī sān xià sì, ㄉㄧ ㄙㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄙˋ, 低三下四] servile

servile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
令色[れいしょく, reishoku] (n) servile looks
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition)
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility
追従外交[ついしょうがいこう, tsuishougaikou] (n) sycophantic diplomacy; servile diplomacy
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)

servile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.

servile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า servile
Back to top