ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underling*, -underling-

underling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underling (n.) ลูกน้อง Syn. subordinate, menial, flunky, lackey, hireling
English-Thai: HOPE Dictionary
underling(อัน'เดอะลิง) n. ตัวรอง,ลูกมือ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. inferior,menial
English-Thai: Nontri Dictionary
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายแถว (n.) underling See also: menial, flunky, lackey, hireling Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doesn't this mean SooRo has joined as a SHinGuiGwan's underling and collecting the tree sap?แปลว่าซูรูเป็นลูกน้องของชินกุยกัน และหายางไม้อยู่หรือ
It was a follower, an underling bent on revenge.ไม่ใช่เขาหรอก อาจจะเป็นสาวก หรือลูกน้อง
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด
You have great underlingsเธอมีลูกน้องดี ๆ ทั้งนั้น
The prisoners are tortured at Abu Ghraib, and only the underlings go to jail.นักโทษหลายคนถูกทรมาน ที่ อาบู เกรบ มีแต่พวกลูกน้องที่ถูกส่งเข้าคุก
Did GPS send it's underlings to beg for help? !เก็นจิ เป็นความหวังเดียวของซูซูรัน!
If these two in the booths are underlings, they would look to the pack leader to choose the target.พวกเค้าคงกำลังมองไปที่จ่าูฝูงที่เป็นผู้นำเลือกเป้าหมาย
As a friend and peer, not as an underling.แบบเพื่อนและเทียบเท่ากัน ไม่ใช่แบบลูกน้อง
With an underling, so now we wait.กับลูกน้อง ดังนั้นเราต้องรอ
Mere hours ago the Green Hornet and a group of his criminal underlings launched a horrendous attack on this building that claimed the life of District Attorney Frank Scanlon.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน... กรีนฮอร์เนต และแก๊งของเขาได้เปิดฉาก... โจมตีใส่อาคารแห่งนี้...
I have 20 underlings.ฉันมีลูกน้องอยู่ 20 คน
Why can't you just get one of your underlings to help you out?ทำไมเธอไม่ให้ เพื่อนซี้ของเธอช่วยล่ะ

underling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下属[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, 下属 / 下屬] subordinate; underling

underling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling
従卒[じゅうそつ, juusotsu] (n) (military) orderly; underling
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn

underling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling FR:
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underling
Back to top