ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flunky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flunky*, -flunky-

flunky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flunky (n.) คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
flunky (n.) คนประจบสอพลอ Syn. toady, yes-man, sycophant
flunky (n.) ทาสรับใช้ Syn. lackey, flunkey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More like some Corrections flunky threw him to the wolves.อื่น ๆ เช่นบางลูกไล่ราชทัณฑ์ โยนเขาหมาป่า
And my message goes directly to the Dentist, not to some flunky, so no Dentist, no deal, all right?และข้อความของฉันก็ถึงหมอฟันโดยตรง ไม่ใช่ถึงลูกไล่บางคน ถ้าไม่ใช่หมอฟัน ก็ไม่มีข้อตกลง เข้าใจไหม?

flunky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag

flunky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling FR:
สมุนรับใช้[adj.] (samun rapch) EN: flunky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flunky
Back to top