ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footman*, -footman-

footman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
footman (n.) คนรับใช้ชาย Syn. male servant
English-Thai: Nontri Dictionary
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I have seen the eternal Footman holdmycoat,and snicker,และข้าได้เห็นทหารเดินเท้าชั่วนิรันดร์ ถือเสื้อโค้ทและยิ้มเยาะ
It was only on account of a fistfight with a footman... that he was discovered!มันเนื่องจากว่าเค้าใช้หมัดและก็เตะ.. นั่นเป็นสิ่งที่เค้าได้ค้นพบ!

footman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)

footman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットマン[, futtoman] (n) footman
中間;仲間[ちゅうげん, chuugen] (n,adj-no) samurai's attendant; footman
奴僕[ぬぼく;どぼく, nuboku ; doboku] (n) (arch) manservant; footman
奴凧[やっこだこ, yakkodako] (n) kite shaped like a footman
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies

footman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอธเสือขาวลายดำ[n. exp.] (møt seūa kh) EN: Banded Footman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footman
Back to top