ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rudeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rudeness*, -rudeness-

rudeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rudeness (n.) ความหยาบคาย Syn. vulgarity, incivility, impoliteness
English-Thai: Nontri Dictionary
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the rudeness makes sense.คนหยาบคายก็ทำอะไรดีๆ เป็น
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ
Please excuse me for my rudeness today.ได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของข้าในวันนี้ด้วย
I apologize for the rudeness in regards to Cho Sun.ข้าต้องขออภัยในความหยาบคายของโชซอนด้วย
While I am aware that convention dictates that I should wait for your assessment of our proposal please take my interruption less as rudeness than proof of our profound excitement at the opportunity to meet yourself and your fine company.แม้ผมจะตระหนักดีว่า.. ตามธรรมเนียมแล้ว ผมควรจะรอให้ทางคุณ ประเมินข้อเสนอของเรา.. แต่ได้โปรดอย่าถือว่าการขัดจังหวะของผม เป็นการเสียมารยาท หากแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่า..
Rudeness is epidemic, my Lady.ความหยาบช้าเป็นดั่งเชื้อโรค ต้องกำจัด
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น
This is my house. I will not tolerate rudeness.เจสัน นี่บ้านยาย อย่ามาหยาบคายแถวนี้
You'll have to forgive my son's rudeness.ไม่เป็นไรค่ะ คุณนายล็อควู้ด
In the face of unthinkable rudeness.เมื่อถูกกระทำอย่างหยาบคาย
Will you forgive me for my rudeness?เจ้าให้อภัยกับพฤติกรรม ของข้าได้หรือไม่

rudeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules)
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely

rudeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สุภาพ[n. exp.] (khwām mai s) EN: rudeness ; incivility FR: incivilité [f]
ความหยาบคาย[n.] (khwām yāpkh) EN: rudeness FR: indélicatesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rudeness
Back to top