ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scratch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scratch*, -scratch-

scratch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scratch (vi.) ครูดออก See also: ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
scratch (vt.) เกา
scratch (vi.) ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
scratch (vt.) ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch (vi.) ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch (n.) รอยข่วน See also: รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด
scratch about (phrv.) คุ้ยเขี่ย See also: ตะกุย
scratch away (phrv.) ขูดทิ้ง See also: ถูออก
scratch from (phrv.) คัดชื่อออก See also: ตัดออก (จากการแข่งขัน)
scratch out (phrv.) ข่วน See also: ขีด Syn. cross out
scratch out (phrv.) ประทังชีวิต See also: พยุงไว้ Syn. eke out
scratch pad (n.) สมุดฉีก
scratch paper (n.) กระดาษจดบันทึกเล็กๆ น้อยๆ See also: สมุดฉีก
scratch together (phrv.) สะสม (เงิน) See also: รวบรวมกำลัง Syn. rustle up, scare up
scratch up (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก, ข่วนออก
scratch up (phrv.) คุ้ยเขี่ย See also: คุ้ย, ตะกุย
scratch up (phrv.) พยายามเก็บรวบรวม Syn. rustle up, scare up
scratching (adj.) ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง See also: เสียดสี Syn. abrasive, gritty
scratchy (adj.) ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง See also: เสียดสี Syn. abrasive, gritty, scratching
English-Thai: HOPE Dictionary
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratch papern. เศษกระดาษสำหรับจดบัน-ทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สมุดฉีก
scratch racen. การแข่งขันชนิดไม่มีต่อ
scratchbackn. ไม้เกาหลัง
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราวหมายถึง เรจิสเตอร์เอนกประสงค์ชุดหนึ่งหรือตำแหน่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บคำสั่ง (instruction) หรือผลลัพธ์ที่เกิดในขณะนั้นจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ข้อมูลในหน่วยความจำชุดนี้จะเข้าถึง (access) ได้เร็วกว่าในหน่วยความจำหลักมากมีความหมายเหมือน cache memoryดู register ประกอบ
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scratchลบชื่อออก (เพื่อใส่ผู้อื่นแทน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีด (v.) scratch See also: scrape Syn. ขีด, ข่วน
ข่วน (v.) scratch Syn. ขีด, ขูด
ข่วน (v.) scratch See also: claw, scrape, dig up, dig with fingers, paws or claws, paw with hooves Syn. คุ้ย Ops. กลม
ข่วน (v.) scratch See also: scrape Syn. ขีด
ขีด (v.) scratch See also: scrape, mark, etch Syn. ขูดขีด
ขูดขีด (v.) scratch See also: scrape, mark, etch
ตะกุย (v.) scratch See also: claw, scrape, dig up, dig with fingers, paws or claws, paw with hooves Syn. คุ้ย, ข่วน Ops. กลม
ถลอก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก
ถลอกปอกเปิก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก
ปอกออก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, เปิดออก
รอย (n.) scratch See also: mark
รอยขีด (n.) scratch Syn. รอยขีดข่วน
รอยขีดข่วน (n.) scratch See also: mark, abrasion (of skin)
รู่ (v.) scratch Syn. ครูด
ลอกออก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ถลอกปอกเปิก, ปอกออก, เปิดออก
ลาย (n.) scratch See also: mark, scrape Syn. รอย
สะกิดสะเกา (v.) scratch See also: poke, nudge Syn. สะกิด
เกา (v.) scratch See also: scrape
เขี่ยน (v.) scratch Syn. ข่วน, ขีด, ขูด
เปิดออก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we get caught in a white-out, you can scratch one doctor and one pilot.พอเมฆยกตัวสูง เราก็จะมีช่อง
If you so much as scratch that bike, I'm gonna kill you!ถ้านายทำให้รถชนกับมอเตอร์ไซค์คันนั้น ฉันจะฆ่านาย!
I've heard that old men wake up ... and scratch itchy legs that have been dust for over 50 years.ผมได้ยินว่าคนแก่พวกนั้นตื่นมา เกาขาที่ไม่ได้ใช้งานมากว่า 50 ปี
Whatever you do, don't get a scratch on my car!ไม่ว่าจะทำอะไร อย่าให้รถเป็นรอยก็แล้วกัน !
Her fingers scratch my buns As I mount to have some fun,นิ้วของเธอคุ้ยเขี่ยประตูหลังของฉัน ดั่งฉันขึ้นขี่แรงมันส์
We'll start from scratch and plow ahead.เราจะเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
We scratch around here like rats in the ground, and what does it ever get us?เราใ้ชีวิตอย่างกับหนูสกปรก แล้วมีอะไรตอบแทนเราบ้าง?
Safe... without so much as a scratch on her.ข้าจะไม่ทำให้เจ้าสึกหรอมากนักหรอก
But I still wanna have the plans, the mould, and the scratch material.แต่ผมยังต้องการแบบและวัสดุคืน จำได้มั้ย
The scratch on the roof of your mouth that would heal if you could stop tonguing it.แล้วก็ กลุ่มมะเร็งลูกอัณฑะ แล้วไอ้ที่คุณฝึกมาเนี่ย
You don't have a scratch on you.คุณไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน
Just one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.แค่หนึ่งรอยกัด,หนึ่งรอยข่วน เหล่านี้มันเพียงพอที่จะติดเชื้อ... และหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบพวกเขา

scratch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, 度日] scratch out a difficult, meager existence
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, 刮伤 / 刮傷] scratch (wound); scratch (damage to an object)
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
[sāo, ㄙㄠ, 搔] disturb; to scratch
不痛不痒[bù tòng bù yǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, 不痛不痒] scratching the surface; superficial; perfunctory
抓伤[zhuā shāng, ㄓㄨㄚ ㄕㄤ, 抓伤 / 抓傷] scratch
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape

scratch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
スクラッチ[, sukuracchi] (n,vs) scratch
スクラッチノイズ[, sukuracchinoizu] (n) scratch noise
スクラッチヒット[, sukuracchihitto] (n) scratch hit
スクラッチプレーヤー[, sukuracchipure-ya-] (n) scratch player
スクラッチマッチ[, sukuracchimacchi] (n) scratch match
スクラッチレース[, sukuracchire-su] (n) scratch race
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P)
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties
擦過傷[さっかしょう, sakkashou] (n) abrasion; scratch
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch)
スクラッチパッド[, sukuracchipaddo] (n) {comp} scratchpad
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
孫の手[まごのて, magonote] (n) (from 麻姑の手) (See 麻姑・1) backscratcher
引っ掻く;引っかく;引掻く[ひっかく, hikkaku] (v5k,vt) to scratch; to claw
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
掻き傷;かき傷[かききず, kakikizu] (n) scratch; scrape; abrasion
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P)
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P)
条痕[じょうこん, joukon] (n) linear mark; abrasion; scratch; streak
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スクラッチ[すくらっち, sukuracchi] scratch (vs)
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad

scratch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกา[v.] (kao) EN: scratch ; scrape FR: gratter ; se gratter
เกาหัว[v. exp.] (kao hūa) EN: scratch one's head FR: se gratter la tête
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons
เขี่ย[v.] (khīa) EN: scratch ; brush FR: gratter ; effleurer ; toucher
เขี่ยดิน[v. exp.] (khīa din) EN: scratch the ground FR: gratter la terre
เขี่ยน[v.] (khīen) EN: scratch FR:
ขีด[v.] (khīt) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out FR: gratter
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
ครูด[v.] (khrūt ) EN: scrape ; rub over ; scratch FR: gratter ; frotter
ข่วน[v.] (khūan) EN: claw ; scratch FR: griffer ; égratigner ; gratter
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage ; scratch about FR: fouir ; creuser
คุ้ยเขี่ย[v.] (khuikhīa) EN: scratch ; dig ; rummage FR:
ขูดขีด[v.] (khūtkhīt) EN: scratch FR:
แผลถลอก[n. exp.] (phlaē thalø) EN: scratch FR: égratignure [f]
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
รอยขีด[n.] (røikhīt) EN: scratch FR: éraflure [f] ; rayure [f]
รอยขีดข่วน[n. exp.] (røi khīt kh) EN: scratch ; mark ; abrasion FR: griffe [f]
สะกิดสะเกา[v.] (sakitsakao) EN: scratch FR:
สมุดฉีก[n. exp.] (samut chīk) EN: notepad ; writing pad ; scratch pad FR:
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves FR: griffer ; gratter
ตะกุยเป็นหลุม[v. exp.] (takui pen l) EN: scratch out a hole FR:
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher
ฉลองได[n.] (chaløngdai) EN: backscratcher FR:
ขนแมว[n.] (khonmaēo) EN: scratches FR:
แกรก[X] (kraēk) EN: scratching sound FR:
ไม้เกาหลัง[n.] (māikaolang) EN: backscratcher ; scratch-back FR: gratte-dos [m]
นารายณ์หัตถ์[n.] (nārāihat) EN: backscratcher FR:
สนองได[n.] (sanøngdai) EN: backscratcher FR:

scratch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsband {n}scratch tape
Streichmaß {n}scratch gauge
Zwischenregister {n}scratch pad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scratch
Back to top