ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long*, -long-

long ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
long (n.) กางเกงขายาว Syn. long pants
long (adj.) ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง) Syn. lengthy, longish, extended Ops. short
long (adv.) ยาวนาน See also: นาน, มีระยะนาน
long (adj.) ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ) See also: นาน Syn. prolonged, enduring, lengthy Ops. short, brief
long (adj.) ยืดยาว (รายการต่างๆ)
long (n.) เวลานาน See also: เวลาที่ยาวนาน
long (vi.) ปรารถนา See also: อยากได้, รอคอย, ต้องการ Syn. yearn, desire, wish
long ago (adv.) นานมาแล้ว See also: นมนาน, นาน, นานมาก
long and thin (adj.) ยาวเรียว
long division (n.) การหารยาว
long faced (adj.) ที่มีใบหน้าเป็นทุกข์
long for (phrv.) อยากอย่างมาก See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก Syn. itch for, sigh for, yearn or
long headed (adj.) มองการณ์ไกล
long johns (n.) เสื้อกางเกงติดกันรัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว
long jump (n.) กระโดดไกล
long pants (n.) กางเกงขายาว
long pig (n.) เนื้อมนุษย์ที่ใช้เป็นอาหาร
long shot (n.) การเลือกแทง (ม้า) ที่มีโอกาสถูกน้อยมาก See also: การเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมาก
long sleep (n.) ความตาย Syn. death
long staple (n.) ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม Syn. woolens, suiting, wool
Long time no see. (idm.) ไม่ได้พบกันมานาน
Long time no see. (sl.) ไม่ได้เจอกันนาน
long ton (n.) หน่วยน้ำหนัก เท่ากับ 2.240 ปอนด์
long-drawn-out (adj.) ยืดยาว See also: ยืดเยื้อ Syn. prolonged, long, overlong Ops. shortened, truncated
long-faced (n.) ใบหน้าที่ไม่มีความสุข See also: ใบหน้าที่ไม่สบายใจ
long-headed (adj.) มองการณ์ไกล Syn. long headed
long-lasting (adj.) คงอยู่เป็นเวลานาน See also: ยาวนาน Syn. enduring, durable, long-lived
long-lasting (adj.) ที่สวมใส่ได้เป็นเวลานาน (เสื้อผ้า)
long-lived (adj.) ใช้ได้นาน See also: ทนทาน, อยู่ได้นาน Syn. enduring, durable, long-lasting
long-lived (adj.) มีอายุยืน
long-range (adj.) ใช้ยิงระยะไกล
long-range (adj.) ที่มุ่งการณ์ไกล See also: ที่มุ่งผลระยะยาว
long-run (adj.) ในระยะยาว
long-sighted (adj.) สายตายาว Syn. farsighted, hyperopic
long-standing (adj.) นาน See also: ยาวนาน, ที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน Syn. enduring, lasting, long-lasting
long-suffering (n.) การอดทนเป็นเวลานาน
long-suffering (adj.) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
long-term (adj.) ที่อยู่มายาวนาน See also: ที่อยู่มาเป็นเวลานาน Syn. long-standing, long-lived Ops. short-lived
long-term soldier (adj.) ทหารประจำการ
long-time (adj.) ยาวนาน See also: เนิ่นนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
long johnsเสื้อกางเกง (ในตัวเดียวกัน) รัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว
long jumpn. กระโดดไกล
long-run(ลอง'รัน) adj. ระยะยาว
long-sighted(ลอง'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,มองตาไกล., See also: long-sightedness n.
long-term(ลอง'เทิร์ม) adj. ระยะยาว,กินเวลานาน, Syn. long, See also: lasting
longan(ลอง'เกิน) n. ลำไย,ต้นลำไย, Syn. lungan
longevity(ลอนเจฟ'วิที) n. ชีวิตอันยืนยาว,ระยะยาวนานของชีวิต,ช่วงชีวิต
longing(ลอง'กิง) adj. ยืดยาว,ไม่หยุดหย่อน,เฝ้าปรารถนา. n. ความต้องการ,ความปรารถนา., See also: longingness n. ดูlonging
longitude(ลอง'จิทูด) n. ระยะตามยาวของพื้นผิวโลก,ระยะตามยาว
longitudinal(ลอง'จิทูด'ดะเนิล) n. ตามยาว,เกี่ยวกับแกนยาวของร่างกาย,จากหัวไปยังหาง. n. ส่วนตามยาว.
longshore(ลอง'ชอร์) adj. พบตามชายฝั่ง,ทำงานตามชายฝั่ง,ชายฝั่ง
longshoreman(ลอง'ชอร์'เมิน) n., กรรมกรท่าเรือ pl. longshoremen
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived
longwise(ลอง'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. longways
English-Thai: Nontri Dictionary
long(adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
LONG-long-winded(adj) ทนทาน,เยิ่นเย้อ,ยืดยาว
longevity(n) อายุยืน,ความยั่งยืน,ช่วงชีวิต
longhand(n) ลายมือเขียน,ตัวหนังสือ
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
longitude(n) เส้นลองจิจูด,เส้นแวง
longitudinal(adj) เกี่ยวกับเส้นลองจิจูด,ตามยาว,เกี่ยวกับเส้นแวง
longsighted(adj) สายตายาว,สายตาไกล,มองการณ์ไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
long axis๑. แกนตามยาว๒. แกนฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
long divisionการหารยาว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
long-term agreementข้อตกลงระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
longevityช่วงชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
longitudinalตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
longshore barสันดอนชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Long - wave radiationการแผ่รังสีคลื่นยาว [อุตุนิยมวิทยา]
Long-Lastingมีฤทธิ์อยู่นาน [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Long-Termระยะเวลานาน [การแพทย์]
Longanลำไย [TU Subject Heading]
Longevityการมีอายุยืน [TU Subject Heading]
Longhorn (Computer operating system)ลองฮอร์น (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
longitudelongitude, เส้นแวง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครู่ใหญ่ (n.) a long moment See also: a long while, a long pause
คันโพง (n.) basket-dipper with a long handle See also: long spout of watering pot
จนแล้วจนรอด (adv.) for a long time See also: frequently
จวบจวน (conj.) as long as See also: whenever, until, till Syn. ตลอด, ถึง
ช้านาน (adv.) for a long time See also: long Syn. นาน, เป็นเวลายาวนาน
ตราบเท่า (conj.) as long as See also: whenever, until, till Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน
ตราบเท่าที่ (conj.) as long as See also: so long as, on condition that, provided that Syn. จนกว่า, จวบจน, กระทั่ง, จนกระทั่ง
ตราบใด (conj.) as long as See also: so long as Syn. จนถึง, เมื่อ
ตราบใดที่ (conj.) so long as Syn. ตราบเท่าที่
ตาบ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบหน้า, ตาบทับ
ตาบทับ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบหน้า
ตาบหน้า (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบทับ
ติดมือ (v.) take something long with someone
ทรหึง (adj.) for a long time See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม Ops. รวดเร็ว
ทับทรวง (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบหน้า, ตาบทับ
นานๆ (adv.) for a long time Syn. นานมาก Ops. ไว, เร็ว
นานนม (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน, นานมาก Ops. เร็ว, ไว
นานมาก (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time)
นานมาก (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน Ops. เร็ว, ไว
นานมาก (adv.) for a long time See also: agelong, lastingly Syn. นมนาน, นาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
How long have you stayed here?คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน
How long has she lived there?เธออาศัยอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้ว
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
I've waited a long time for thisฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
It took me so long to find this bookฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
How long do we have?พวกเรามีเวลานานแค่ไหนหรือ?
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
How long have you guys been together?พวกคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้ว?
It was a long time agoมันนานมาแล้ว
You've been here long enoughคุณอยู่ที่นี่มานานพอควรแล้ว
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
How long did it take you to speak English?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
I thought that might have taken long timesฉันคิดว่านั่นอาจต้องใช้เวลานาน
How long have you been working here?คุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหน?
How long are you going for?คุณจะไปนานแค่ไหน?
How long have you been in this country?คุณอยู่ที่ประเทศนี้มานานแค่ไหนแล้ว?
You can stay as long as you want!คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
How long have you been like this?คุณเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้ว?
It's been over for a long timeมันจบลงนานแล้ว
I've known about it for a very long timeฉันรู้เกี่ยวกับมันมานานแล้ว
It is a long time since we've been hereพวกเรามาอยู่ที่นี่นานแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
How long is it going to last?วิธีที่ยาวไกลและไปล่าสุด
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
But I'd like to know how long he's going to stay here.แต่ฉันมีวิธี เขาจะอยู่ที่นี่
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา
One night, a long time-- Pardon me.คืนหนึ่งเป็นเวลานานประทาน โทษ
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
Is that so? This is a surprise. I've known her a long time.งั้นเหรอน่าประหลาดใจนัก ผมรู้จักกับหล่อนมานาน
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก

long ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, 整年累月] all year round; over a long period
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
反垄断[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 反垄断 / 反壟斷] anti-trust legislation; anti-monopoly
[yōu, ㄧㄡ, 悠] at ease; long (in time); sad
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, 烘笼儿 / 烘籠兒] bamboo drying frame
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, 抱枕] bolster; a long pillow or cushion
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
布隆迪[Bù lóng dí, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˊ, 布隆迪] Burundi
蒲隆地[Pú lóng dì, ㄆㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, 蒲隆地] Burundi
利隆圭[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 利隆圭] Lilongwe (capital of Malawi)
卡内基梅隆大学[Kǎ nèi jī Méi lóng dà xué, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 卡内基梅隆大学 / 卡內基梅隆大學] Carnegie Mellon University, Pittsburgh
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, 摆龙门阵 / 擺龍門陣] chat; gossip; spin a yarn
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
雪佛龙公司[xuě fó lóng gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 雪佛龙公司 / 雪佛龍公司] Chevron Corporation
雪佛龙石油公司[xuě fó lóng shí yóu gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 雪佛龙石油公司 / 雪佛龍石油公司] Chevron Corporation
克隆人[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 克隆人] clone human
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
[jì, ㄐㄧˋ, 觊 / 覬] covet; long for
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, 小龙虾 / 小龍蝦] crayfish; langoustine; chicken lobster
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
恐龙类[kǒng lóng lèi, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, 恐龙类 / 恐龍類] dinosaurs
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
老态龙锺[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙锺 / 老態龍鍾] doddering; senile
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
天龙座[tiān lóng zuò, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 天龙座 / 天龍座] Draco (constellation)
赛龙船[sài lóng chuán, ㄙㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 赛龙船 / 賽龍船] Dragon-boat race
[yīng, , 甇] earthen jar with long neck
[yīng, , 罃] earthen jar with long neck
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, 漫漫长夜 / 漫漫長夜] endless night (成语 saw); fig. long suffering
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 长夜漫漫 / 長夜漫漫] endless night (成语 saw); fig. long suffering
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated

long ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because
キー[, ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P)
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
ズボン下[ズボンした, zubon shita] (n) long johns; long underpants; long underwear
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end
その昔;其の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days
チヨッキ[, chiyokki] (n) long vest with open sleeves; chokki vest; kimono vest
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P)
テンジクザメ属[テンジクザメぞく, tenjikuzame zoku] (n) Chiloscyllium (genus of carpet sharks or bamboo sharks in the family Hemiscylliidae with long snouts and subterminal nostrils)
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
まじまじと見る[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something
ロングストライド[, rongusutoraido] (n) long stride
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P)
ロングドリンク[, rongudorinku] (n) long drink (Moscow mule, gin fizz, etc.)
ロングトン[, ronguton] (n) long ton
ロングファイルネーム[, rongufairune-mu] (n) {comp} long file name
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
ロングリリーフ[, ronguriri-fu] (n) (abbr) long relief pitcher
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一昔[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P)
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P)
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
Japanese-English: COMDICT Dictionary
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company
属する[ぞくする, zokusuru] to belong
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
長々[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long

long ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจิระ[adv.] (ajira) EN: not long ; soon ; shortly FR:
อาการหลงผิด[n. exp.] (ākān long p) EN: delusion FR:
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล[v. exp.] (āsai tām na) EN: FR: habiter le long des côtes
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
อายุยืน[n. exp.] (āyu yeūn) EN: long life ; longevity FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บาร์[n.] (bā) EN: bar ; long pole FR: barre [f]
ใบลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bai long wē) EN: job sheet FR:
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
บาง[n.] (bāng) EN: village along a waterway ; settlement aside a waterway FR: village le long d'un cours d'eau [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
บึงโขงหลง ; อำเภอบึงโขงหลง = อ.บึงโขงหลง[n. prop.] (Beung Khōng) EN: Bueng Khong Long ; Bueng Khong Long District FR: Bueng Khong Long ; district de Bueng Khong Long
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ใช้เวลานานเท่าไหร่[xp] (chai wēlā n) EN: how long ? FR: combien de temps ?
ช้าลงหน่อย[v. exp.] (chā long nǿ) EN: slow down FR:
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
เชิ้ตแขนยาว[n. exp.] (choēt khaēn) EN: long sleeve shirt FR:
ช้อน[n.] (chøn) EN: long handled fishnet FR:
โฉบลงอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (chōp long y) EN: swoop FR: piquer
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode FR: rater ; faire long feu
ดีดัก[X] (dī dak) EN: a long time FR:
ดิ่งลงเหว[v. exp.] (ding long h) EN: FR: être en chute libre
ดีปลี[n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper FR:
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
เฟื้อย[adj.] (feūay) EN: elongated ; long and flowing FR: allongé
ฝนลงเม็ด[v. exp.] (fon long me) EN: start to rain ; rain FR:
หายต๋อม[v. exp.] (hāi tǿm) EN: vanish ; disappear for a long time FR: s'évanouir
ห่างไกล[adj.] (hāng klai) EN: far ; far away ; remote ; a long way ; afar ; a great distance ; distant FR: lointain ; éloigné ; distant
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
ห้อยลงมาจาก[v. exp.] (hǿi long mā) EN: hang from FR:
ห้อยลงมาจน[v. exp.] (hǿi long mā) EN: FR: pendre jusqu'à
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long FR: bientôt
อีกไม่นาน[adv.] (īk mai nān) EN: before long ; soon FR: un de ces quatre matins
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī n) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull FR: aviron [m] ; rame [f]
จำเนียร[adv.] (jamnīen) EN: long ago ; a long time ago ; in the days of yore FR:
จมูกยาว [n. exp.] (jamūk yāo) EN: long nose FR: long nez [m] ; nez allongé [m]

long ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions
sofern {adv}provided (that); as long as
solang; solange {conj}so long as; as long as
(großer) Schritt {m} | große Schritte machen; lange Schritte machenstride | to take long strides
Abyssinische Ohreule {f} [ornith.]Abyssinian Long-eared Owl
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
längs {prp; +Genitiv} | längs der Straßealong | along the road
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Angola-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Pulitzer's Longbill
Langschwanz-Laubtyrann {m} [ornith.]Long-tailed Tyrannulet
Campostäubchen {n} [ornith.]Long-tailed Ground Dove
Großspornpieper {m} [ornith.]Cape Longclaw
Schwanzmeise {f} [ornith.]Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus)
Chathamregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Plover
Weihnachtsbaumkoralle {f} (Studeriotes longiramosa) [zool.]Christmas tree coral
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Reinwardttaube {f} [ornith.]Reinwardt's Long-tailed Pigeon
Schweifkuckuck {m} [ornith.]Dusky Long-tailed Cuckoo
Wühlerkakadu {m} [ornith.]Eastern Long-billed Corella
Langloch {n}elongated hole; oblong hole
Streckungswachstum {n}elongation growth
Grimwoodpieper {m} [ornith.]Grimwood's Longclaw
Helmtaube {f} [ornith.]Crested Long-tailed Pigeon
Indopazifischer Schnabelwal {m} [zool.]Longman's beaked whale; Pacific beaked whale; Indo-Pacific beaked whale (Mesoplodon pacificus)
Fahrgeschwindigkeit {f} (beim Kran)long travel speed
Güterfernverkehr {m}long hauls
Kranfahren {n}long travel
Kranfahrgeschwindigkeit {f}long travel speed
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Längsfalzung {f}long fold
Läufer {m}long narrow carpet
Langstator-Linearmotor {m}long stator linear motor
Langwelle {f}long wave
Röhrenknochen {m}long bone
Totale {f} (Film)long shot
Weitschuss {m} [sport]long shot
Weitsichtigkeit {f}long sightedness
Weitsprung {m} [sport]long jump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long
Back to top