ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equally*, -equally-

equally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equally (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically, uniformly
English-Thai: Nontri Dictionary
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัดเทียมกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน
พอกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
เท่ากัน (adv.) equally Syn. เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
เท่าเทียมกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
เท่าเทียมกัน (adv.) equally See also: pari passu Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่ Ops. เหลื่อมล้ำกัน
เทียบเท่ากัน (adv.) equally See also: pari passu Syn. เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน Ops. เหลื่อมล้ำกัน
เสมอกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
เสมอบ่าเสมอไหล่ (adv.) equally See also: pari passu Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน Ops. เหลื่อมล้ำกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, that's Bava. Different, but equally good.ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ
Finally, his equally exhausted wife, forced to share a bed with this genius, convinces him to take a bath, to relax.ในที่สุด ภรรยาผู้อ่อนล้าเช่นเดียวกับเขา ผู้จำต้องร่วมเตียงกับอัจฉริยะผู้นี้ เธอแนะนำให้เขาไปอาบน้ำ เพื่อผ่อนคลาย
As far as life is concerned you and the sweet potato are equally meaningless.ในเวลาที่ชีิวิตมีเรื่องที่ต้องกังวล เธอและมันเทศ มันก็ไม่มีความหมายเท่ากัน
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances.สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้
Our noble houses may be separated by a great ocean but we are equally committed to the survival of the bloodlines.บ้านชนชั้นสูงอาจจะแตกออกได้โดยมหาสมุทรที่ทรงพลัง แต่เราได้รับมอบหมายที่เท่าเทียมกับเพื่อการอยู่รอดของสายเลือด
But equally if it's the only part it's not going to work.แต่ถ้าแยกมันออกมาต่างหาก มันก็ใช้การไม่ได้เหมือนกัน
I, Melman Mankowitz being of sound mind and on sound body have divided my estate equally among the three of you.ฉัน, เมลเมน เมนโควิทซ์ ได้ยินเสียงของใจและกาย แบ่งมีทรัพย์สินของฉันอย่างเท่ากัน ให้ทั้งสามคน
And if it's a trick, then it's equally impressive.แต่ถึงแม้มันเป็นแค่กล.. มันก็ยังน่าประทับใจอยู่ดี
To John Casey and his many quiches, which are equally as great. Mm-hm.แล้วก็จอห์นที่เอาพายมา แจ๋วเหมือนกันนะ
Oh, well,I am equally as shocked, because when she said she foundsomething amazing in brooklyn, your gallery never entered my mind.โอ้ อืม ฉันก็ช็อกพอ ๆ กัน เพราะว่า เมื่อหล่อนพูด หล่อนเจออะไรบางอย่างที่บรูคลิน ฉันไม่คิดว่าจะเป็นแกลเลอรี่คุณเลย
A marriage promise is equally precious.เค้าตกลงจะแต่งงานกัน

equally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 不相上下] equally matched; about the same
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 莫不然] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone)
不分轩轾[bù fēn xuān zhì, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄒㄩㄢ ㄓˋ, 不分轩轾 / 不分軒輊] well-matched; equally matched
平分[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, 平分] divide equally

equally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
平分[へいぶん, heibun] (n,vs) bisection; dividing equally
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike
纏る[まつる, matsuru] (v5r,vt) to blindstitch the inside of a fold with (equally spaced) threadings (i.e. pulling shoe lacing tight)

equally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ปานกัน[adv.] (pān kan) EN: comparably ; equally ; about the same ; as FR:
เทียบเท่ากัน[adj.] (thīepthao k) EN: equally FR: équivalent
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:

equally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungleich {adv}unequally
unvergleichlich {adv}unequally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equally
Back to top