ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

biased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *biased*, -biased-

biased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biased (adj.) ที่ซึ่งลำเอียง Syn. prejudiced Ops. unbiased, unprejudiced
biased stubborn (adj.) หัวรั้น See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ Syn. opinionated, hardheaded
English-Thai: Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอนเอียง (v.) be biased See also: be prejudiced, incline, lean toward(s), show a preference Syn. เอนเอียง, โอนเอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก.
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย
Yeah, and you're not biased or anything.แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ
If I were,it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good,clean high school fun.ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ.
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
If that was true,maybe she kept it a secret so her testimony wouldn't seem biased.ถ้าเป็นเรื่องจริง เธออาจจะเก็บเป็นความลับ เพื่อคำให้การของเธอจะดูไม่มีอคติ
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง

biased ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, 僻] biased; low; rustic; secluded
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric

biased ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing
曲論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed)

biased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
เอนเอียง[adj.] (ēn-īeng) EN: partial ; biased FR:
ค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง[n. exp.] (khā khlātkh) EN: biased error FR:
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
เข้าใครออกใคร[v. exp.] (khao khrai ) EN: be partial ; be biased FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
เลือกที่รักมักที่ชัง[adj.] (leūak thīra) EN: partial ; biased FR: partial
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
ตัวประมาณค่าเอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: biased estimator FR:
ไม่เอนเอียง[adj.] (mai ēn-īeng) EN: unbiased FR:
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: unbiased ; unbiassed FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: unbiased estimator FR:
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

biased ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
unbefangen {adv}unbiasedly; unbiassedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า biased
Back to top