ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detachment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detachment*, -detachment-

detachment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detachment (n.) การแยกออก See also: การถอดออก Syn. separation
detachment (n.) การวางเฉย See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส Syn. aloofness Ops. union
English-Thai: HOPE Dictionary
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
English-Thai: Nontri Dictionary
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นปพ. (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando Syn. นปพ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, how's the detachment thing?แล้ว ไอ้เรื่องถอดร่างนี่มันเป็นยังไง?
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM
If the only remaining ties were to be severed we predict total detachment from the human condition."ถ้าหากพันธะทางอารมณ์ สุดท้ายหมดสิ้นไป... ...คาดว่าเค้าจะขาดสะบั้น จากภาวะความเป็นมนุษย์
♪ ♪ me, I put the wall around my heart ♪ ♪ why didn't I notice ♪ ♪ such a cold detachment from the start?me, I put the wall around my heart why didn't I notice such a cold detachment from the start?
Security? Get me a detachment of MPs here this instant!รปภ ตามสารวัตทหารมาตรงนี้ ฝูงนึง ด่วน
I know that you think that I should stay out of it, but detachment isn't really my thing.เครื่องปริ้นท์คุณเป็นอะไร? ฉันรู้ว่าคุณกำลัง วางเฉยอยู่ ผมจะบอกคุณ แองจี้
I summoned a detachment to ferry the chest back to Washington in secret.ผมเลยสั่งให้พวกทหาร นำหีบใส่เรือส่งกลับไปให้วอชิงตันอย่างลับๆ
And here is the French detachment.นั่นเป็นกองกำลังฝรั่งเศส
Regimental reconnaissance detachment,หน่วยลาดตระเวนที่แยกจากกรมทหาร
Now, this creates a sense of detachment.ตอนนี้มีการสร้างความรู้สึก แ่ห่งการเฉยเมย
Barnes has always operated with a certain level of detachment... always the designer, the seller, never the delivery agent of his own weapons.บานส์ มักจะปฏิบัติการเฉพาะส่วนการผลิต ตรงกลาง ระหว่างนักออกแบบ และผู้ขายเสมอ เขาไม่เคยขนส่งอาวุธด้วยตัวเอง
And I also think there is something about being old, a kind of detachment.แล้วก็คิดด้วยว่า ต้องเกี่ยวกับการเป็นคนแก่ ท่าทางเฉยเมย

detachment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, 支队 / 支隊] detachment (of troops)
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad

detachment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
分遣隊[ぶんけんたい, bunkentai] (n) detachment
尖兵[せんぺい, senpei] (n) vanguard; advance-guard point; advance detachment
派遣隊[はけんたい, hakentai] (n) contingent; detachment
独立班[どくりつはん, dokuritsuhan] (n) detachment
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment
超脱[ちょうだつ, choudatsu] (n,vs) transcendency; detachment
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment
分遣[ぶんけん, bunken] (n,vs) detachment; detail
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P)
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P)

detachment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปล่อยวาง[n.] (khwām plǿiw) EN: detachment FR:

detachment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeiaufgebot {n}police detachment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detachment
Back to top