ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbiased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbiased*, -unbiased-

unbiased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbiased (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง See also: ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา Syn. fair Ops. prejudiced
English-Thai: HOPE Dictionary
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
English-Thai: Nontri Dictionary
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง
In cases where family's involved, we like to have an unbiased agent conduct the interview.ในกรณีที่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้อง เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง ดำเนินการสอบสวน
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ

unbiased ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased

unbiased ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed)
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade

unbiased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอนเอียง[adj.] (mai ēn-īeng) EN: unbiased FR:
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: unbiased ; unbiassed FR:
ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: unbiased estimator FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

unbiased ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbefangen {adv}unbiasedly; unbiassedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbiased
Back to top