ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feeling*, -feeling-

feeling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feeling (n.) ความรู้สึก See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส Syn. disposition, emotion, mood, temper Ops. apathy, insensitivity
feeling (n.) ความคิด See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ Syn. opinion, belief
feeling (n.) ความเข้าใจ See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
feeling (n.) การสัมผัส See also: การแตะ, การคลำ Syn. touch, perception
feeling (adj.) อ่อนไหวง่าย See also: รับรู้ได้ง่าย
feeling no pain (sl.) ตาย
feeling unwell (adj.) รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. unhappy
English-Thai: HOPE Dictionary
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
English-Thai: Nontri Dictionary
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตา (v.) show one´s feeling with one´s eyes
ปวดร้าว (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม
หวิวๆ (v.) have a feeling of faintness Syn. ใจหวิวๆ
เจ็บระบม (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด
ใจหวิวๆ (v.) have a feeling of faintness
ความรู้สึก (n.) feeling See also: emotion, passion
ความรู้สึกนึกคิด (n.) feeling See also: emotion, sentiment Syn. ความนึกคิด
เพทนา (n.) feeling See also: sensation Syn. เวทนา, ความรู้สึก
หัวจิตหัวใจ (n.) feelings See also: heart Syn. ความรู้สึก, หัวใจ
หัวอก (n.) feelings See also: heart Syn. ความรู้สึก, หัวใจ, หัวจิตหัวใจ
หัวใจ (n.) feelings See also: heart Syn. ความรู้สึก, หัวจิตหัวใจ
กระทบกระเทือนใจ (v.) hurt one´s feelings See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one´s feeling, be hurt Syn. สะเทือนใจ
กระทบใจ (v.) hurt one´s feelings See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one´s feeling, be hurt Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ
ความรู้สึกด้อย (n.) inferiority feeling Syn. ปมด้อย Ops. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น
ความรู้สึกเขื่อง (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกเด่น (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ทำร้ายจิตใจ (v.) hurt one´s feeling See also: grieve, sadden, distress, pain, upset, wound
มิตรจิตมิตรใจ (n.) friendly feelings See also: cordiality, friendliness, sympathy Syn. น้ำใจ
มีความรู้สึก (v.) have feelings See also: be emotive Ops. หมดความรู้สึก, ไร้ความรู้สึก
ลองใจ (v.) test one´s feeling See also: prove or test another´s purpose
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
I know you're feeling badฉันรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้?
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า
You're feeling it now, fish.คุณรู้สึกได้ในขณะนี้ปลา
I have the most awful feeling that nobody really knows... what is going on or what we're up to...{\cHFFFFFF}I have the most awful feeling that nobody really knows... {\cHFFFFFF}what is going on or what we're up to...
It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.{\cHFFFFFF}It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณย่อม ฉันสามารถรู้สึก ลง
# Feeling two foot smallความรู้สึกสองเท้าเล็ก ๆ
# And feeling like this I just can't go on anymoreฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปอีกต่อไป
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณฉันสามารถรู้สึกลง
I've a feeling it's really gonna be a good long battle.รู้สึกเหมือนมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนาน

feeling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, 一吐为快 / 一吐為快] feeling relief after the task is done
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, 好受] feeling better; to be more at ease
怀旧感[huái jiù gǎn, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ, 怀旧感 / 懷舊感] feeling of nostalga
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
无助[wú zhù, ˊ ㄓㄨˋ, 无助 / 無助] helpless; helplessness; feeling useless; no help
蕴结[yùn jié, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 蕴结 / 蘊結] latent (desire, feeling etc); bottled up
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 乘兴 / 乘興] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 情怀 / 情懷] feelings; mood
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, 情绪 / 情緒] feeling; sentiment
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 情面] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, 柔情] gentle feelings; tender sentiments
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 柔情侠骨 / 柔情俠骨] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw)
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, 冷酷] grim; unfeeling; callous
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, 绝情 / 絕情] heartless; without regard for others' feelings
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 悲喜交集] mixed feelings of grief and joy
民族主义情绪[mín zú zhǔ yì qíng xù, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, 民族主义情绪 / 民族主義情緒] nationalist feelings; nationalist sentiment
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, 人心] popular feeling; the will of the people
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 心意] regard; kindly feelings; intention
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
挚情[zhì qíng, ㄓˋ ㄑㄧㄥˊ, 挚情 / 摯情] true feelings
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
百感交集[bǎi gǎn jiāo jí, ㄅㄞˇ ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 百感交集] all sorts of feelings well up in one's heart

feeling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P)
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P)
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
伸び伸び[のびのび, nobinobi] (adv,adv-to,vs) (uk) feeling at ease; carefree; (P)
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness
厭戦気分[えんせんきぶん, ensenkibun] (n) feeling of war-weariness
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
含むところがある;含む所がある[ふくむところがある, fukumutokorogaaru] (exp) to harbor ill feeling
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
嫉妬心[しっとしん, shittoshin] (n) feeling of envy; jealous feeling
嫌な気持;厭な気持ち[いやなきもち, iyanakimochi] (n) unpleasant feeling
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances
孤立感[こりつかん, koritsukan] (n) isolation; sense of isolation; feeling of being isolated
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
寒々した心;寒寒した心[さむざむしたこころ, samuzamushitakokoro] (n) feeling listless
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling

feeling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively ; with feeling FR:
หักหาญน้ำใจ[v. exp.] (hakhān nāmj) EN: disregard someone' s feeling FR:
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
การแสดงความรู้สึก[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expression of feeling FR:
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกด้อย[n.] (khwāmrūseuk) EN: inferiority feeling FR: sentiment d'infériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกไม่สบาย[n. exp.] (khwām rūseu) EN: painful feeling FR:
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling of alienation FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
หมดความรู้สึก[adj.] (mot khwām r) EN: feeling numb FR:
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina FR:
หน้ามืด[adj.] (nāmeūt) EN: dizzy ; giddy ; feeling faint FR:
น้ำใจเพื่อน[n. exp.] (nāmjai pheū) EN: friendly feeling FR:
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome FR: solitaire ; seul
หง่าว[adj.] (ngāo) EN: feeling lonely ; listless FR:
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
เป็นเหน็บ[adj.] (pen nep) EN: devoid of sensation ; having no feeling FR:
ผีอำ[n.] (phī-am) EN: suffocating feeling during a nightmare FR: cauchemar [m]
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ฤทัย[n.] (reuthai) EN: heart ; mind ; feeling FR:
ฤๅทัย[n.] (reūthai) EN: heart ; mind ; feeling FR:
โรคกลัวการมีความสุข[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: hedonophobia ; fear of feeling pleasure FR:
รู้สึก[v.] (rūseuk) EN: feel ; sense ; have a feeling FR: ressentir ; éprouver
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
ไส้กลวง[n. exp.] (sai klūang) EN: have an empty feeling in the stomach FR:
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:

feeling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling
abtasten; fühlen | abtastend; fühlend | abgetastet; gefühltto feel {felt; felt} | feeling | felt
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens{felt; felt} | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling
Schwächegefühl {n}feeling of faintness
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity
Sprachgefühl {n}feeling for language
Völlegefühl {n}feeling of fullness
Gefühllosigkeit {f}unfeelingness
gefühllos {adj} | gefühlloser | am gefühllosestenunfeeling | more unfeeling | most unfeeling
gefühllos {adv}unfeelingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feeling
Back to top