ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disposition*, -disposition-

disposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disposition (n.) การจัดการ See also: การควบคุม
disposition (n.) นิสัย See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์ Syn. character, mood temperament
disposition (n.) แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ) See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง Syn. inclination, bent, bias Ops. disinclination
disposition (n.) พินัยกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
English-Thai: Nontri Dictionary
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispositionการจำหน่าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีอัธยาศัย (v.) have a disposition See also: give someone a warm reception
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a disposition conference.นี่เป็นการประชุมตัดสิน
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
Normally, I have a very sweet disposition as a dog.ปกติแล้วฉันเป็นหมาที่มีความคิดดีนะ
"that he was exactly the man who, in disposition and talents,""เขาเป็นคนคนนั้นอย่างแท้จริง ทั้งในด้านอารมณ์และพรสวรรค์"
This sounds suspiciously like illegal activity,and,well, a man of my delicate disposition is not suited to that kind of thing.ฟังดูแหม่งๆว่าจะผิดกม.ในทางปฎิบัติ,และเยี๋ยมจริงๆ. ซึ่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช่ว่าจะสวมสูทเสมอไป.
Well? # Disposition ##งั้นเราไปกันมั้ยครับ?
With that feeble disposition of his.ด้วยนิสัยที่อ่อนแอของเขา
You know, statistically the abduction of a child by its mother, no matter the psychological disposition of said mother, would be one of low risk to a child.รู้ไหม จากสถิติแล้วการลักพาตัวเด็กโดยผู้เป็นแม่ ไม่ว่าจะมีอาการทางจิตหรือไม่ มักจะไม่ทำให้เด็กเสี่ยงต่ออันตราย
He may be using the storm as the body disposition modality.เขาอาจวางแผนที่จะใช้ พายุเป็นที่กำจัดศพ
Look, I want you to know there are no hard feelings about the disposition of the case, but I'd appreciate being informed of any developments.ผมอยากให้รู้ว่า จะไม่มีความรู้สึกติดค้างใดๆ เรื่องในการจัดการ กับคดีความ ผมจะขอบคุณมาก ถ้าได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดี
I don't get to witness his sunny disposition on a daily basis.พ่อไม่ได้ไปเป็นพยานในการทำงานทุกๆวันของเขา
But let me advise you to think the better of it. I know your disposition, Lizzy.แต่ขอให้พ่อแนะนำลูกว่าให้คิดเกี่ยวกับมันให้ดีกว่านี้ พ่อรู้เรื่องราวของลูกดีลิซซี่

disposition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 柔情侠骨 / 柔情俠骨] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw)
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
意向[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 意向] disposition
体性[tǐ xìng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 体性 / 體性] disposition
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 秉性] innate character; natural disposition; attitude
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, 性格] nature; disposition; temperament; character
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, 病痛] slight illness; indisposition; ailment
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, 脾气 / 脾氣] temperament; disposition; temper
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, 质地 / 質地] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition

disposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition
気稟[きひん, kihin] (n) innate character; temperament; disposition
熱性[ねっせい, nessei] (n,adj-no) excitable disposition
衒学趣味[げんがくしゅみ, gengakushumi] (n) pedantry; display of one's learning; being of a pedantic disposition
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition
隊形[たいけい, taikei] (n) battle formation; disposition of troops
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic)
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness
体質[たいしつ, taishitsu] (n,adj-no) constitution (physical); genetic make-up; predisposition (to disease); (P)
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P)
処理[しょり, shori] (n,vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P)
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition)
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P)
意気(P);意氣(oK)[いき, iki] (n) spirit; heart; disposition; (P)
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P)
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships
素因[そいん, soin] (n,adj-no) (1) basic factor; (2) (medcal) predisposition; diathesis
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P)
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P)
血を引く[ちをひく, chiwohiku] (exp,v5k) to be descended from; to inherit (a disposition, etc.) from one's ancestors
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition

disposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: disposition ; mind FR:
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; provision ; legislation FR: précepte [m] ; statut [m] ; disposition [f]
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
เจ้าเรือน[n.] (jaoreūoen) EN: disposition FR:
กมลสันดาน[n.] (kamonsandān) EN: nature ; disposition FR:
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดที่นั่ง[n. exp.] (kān jat thī) EN: seat configuration FR: disposition des sièges [f] ; configuration des sièges [f]
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]
มาตรการ[n.] (māttrakān) EN: measure ; step FR: mesure [f] ; disposition [f]
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
อุปนิสัย[n.] (upanisai = ) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
อุปนิสัย[n.] (uppanisai =) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
บทบัญญัติทั่วไป[n. exp.] (botbanyat t) EN: general provisions FR: dispositions générales [fpl]
ใช้มาตรการ[v. exp.] (chai māttra) EN: take steps ; take measures FR: prendre des mesures ; prendre des dispositions
ความไม่สบาย[n. exp.] (khwām mai s) EN: malaise ; indisposition ; morbidity FR:
เตรียมการ[v.] (trīem kān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange FR: préparer ; arranger ; prendre des mesures ; prendre des dispositions ; goupiller (fam.)
ยินดีให้บริการ[xp] (yindī hai b) EN: at your disposal FR: à votre service ; à votre disposition

disposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planung {f}; Disposition
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal
Erbanlage {f}hereditary disposition
Blechabräumer {m} [techn.]tray disposition point
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Widerwille {m} (gegen)indisposition (to; towards)
Empfänglichkeit {f} (für)predisposition (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disposition
Back to top