ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emotion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emotion*, -emotion-

emotion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emotion (n.) อารมณ์ See also: ความรู้สึก Syn. feeling, sensation, sentiment
emotional (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์
emotional (adj.) ถืออารมณ์เป็นใหญ่ See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. melodrama, photism, sentimentality
emotionalist (n.) คนเจ้าอารมณ์ See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์
emotionally (adv.) โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionless (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. unemotional Ops. emotional, passible
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
English-Thai: HOPE Dictionary
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling
English-Thai: Nontri Dictionary
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารมณ์สะเทือนใจ (n.) emotion
ความฉลาดทางอารมณ์ (n.) Emotional Intelligence See also: EQ
อีคิว (n.) Emotional Intelligence See also: EQ Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
คนขี้หงุดหงิด (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห Ops. คนใจเย็น
คนขี้โมโห (n.) emotional person Syn. คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
คนเจ้าอารมณ์ (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
ไร้อารมณ์ (adj.) emotionless Ops. มีความรู้สึก
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์
การถอดถอน (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก
การถอดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก
การปลด (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลดออก, การถอดออก
การปลดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การถอดออก
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
หมดอารมณ์ (v.) be emotionless Ops. มีอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.
I'm trying to keep emotion aside, even though it's important.ผมพยายามไม่เอาความรู้สึกส่วนตัว มาเกี่ยวแม้ว่ามันสำคัญสำหรับผม
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้
Such emotion over something so small. It's just a kiss.ให้อารมณ์มาบดบังเรื่องขี้ประติ๋วแค่เนี่ยเหรอ แค่จูบเท่านั้นเอง
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth:อารมณ์ที่บังตาคุณจากความจริงที่อยู่ตรงหน้า
I can't show emotion for another hour and a half.ฉันไม่สามารถแสดงสีอารมณ์ได้ - เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง
But the human emotion is a much more delicate thing.แต่อารมณ์คนนั้น มันละเอียดอ่อนกว่านัก
But her emotion is also her... weakness.แต่อารมณ์ของเธอ ยังคงแปรปรวน
It's that emotion inside you. It's that emotion inside you.เพราะความรู้สึกข้างในแก มันต้องเป็นความรู้สึกข้างในแก
It's that emotion inside you.มันเป็นความรู้สึกข้างในแก
The emotion is absurd.อารมณ์เป็นเรื่องไร้สาระ

emotion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 襟怀 / 襟懷] bosom (the seat of emotions); one's mind
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, 削职 / 削職] demotion; to have one's job cut
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, 削职为民 / 削職為民] demotion to commoner (成语 saw)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 寄怀 / 寄懷] emotions expressed in writing
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, 激情] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, 压抑 / 壓抑] repression; to constrain or repress emotions
感喟[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, 感喟] sighing with emotion
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 撩] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions)
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 缠绵 / 纏綿] touching (emotions); lingering (illness)
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively

emotion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P)
わい;わえ[, wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
知情意[ちじょうい, chijoui] (n) emotion and volition; intellect
血潮;血汐[ちしお, chishio] (n) (1) blood spilt from the body; (2) blood circulating within the body (often as a metaphor for strong emotion or hot-bloodedness)
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system)
エモーショナリスム[, emo-shonarisumu] (n) emotionalism
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc.
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
万感胸に迫る[ばんかんむねにせまる, bankanmunenisemaru] (exp) (id) A thousand emotions crowd in on me
主情主義者[しゅじょうしゅぎしゃ, shujoushugisha] (n) an emotionalist
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
坦懐[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
左遷[させん, sasen] (n,vs) demotion; degradation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)

emotion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheū) EN: emotion FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สภาพอารมณ์[n. exp.] (saphāp ārom) EN: sentiment ; emotion FR:
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:
ทำอารมณ์[v. exp.] (tham ārom) EN: build up a feeling (of) ; build up an emotion (of) ; develop an emotion FR:
หวาม[v.] (wām) EN: be seized with emotion FR:
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
การควบคุมอารมณ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emotional control FR:
การลดตำแหน่ง[n. exp.] (kān lot tam) EN: demotion FR:
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ข่มอารมณ์[v. exp.] (khom ārom) EN: control one' s emotions ; control oneself FR:
ข่มความรู้สึก[v. exp.] (khom khwām ) EN: control one's emotions ; suppress one's feelings ;suppress one's emotions FR: contrôler ses émotions
คนขี้โมโห[n. exp.] (khon khī mō) EN: emotional person FR:
คนขี้หงุดหงิด[n. exp.] (khon khī ng) EN: emotional person FR:
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR:
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deung) EN: emotional appeal FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
เกี่ยวกับอารมณ์[adj.] (kīo kap āro) EN: emotional FR:
กลั้นอารมณ์[v. exp.] (klan ārom) EN: suppress (one's) emotions FR: réprimer ses émotions
มีอารมณ์[adj.] (mī ārom) EN: emotional ; in the mood FR:
มีอารมณ์ผสม[v. exp.] (mī ārom pha) EN: feel mixed emotions FR: avoir des sensations mitigées
นอกกาย[X] (nøk kāi) EN: emotionally FR:
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
พัฒนาการทางอารมณ์[n. exp.] (phatthanākā) EN: emotional development FR:
แสดงอารมณ์[v. exp.] (sadaēng āro) EN: express one's emotions FR: exprimer son humeur

emotion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefühl {n}; Emotion
Affekthandlung {f}emotional act
Emotionalität {f}emotionality
emotional; seelisch {adj}emotional
Innenleben {n}inner life; emotional life
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emotion
Back to top