ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perception

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perception*, -perception-

perception ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perception (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, recognition, mindfulness Ops. ignorance
perception (n.) แนวความคิด See also: การแสดงความคิด Syn. knowledge
English-Thai: HOPE Dictionary
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ญาณ (n.) perception See also: insight, knowledge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because even though the perception is that you have absolute power to do whatever you want the reality is you don't have that power sometimes if you had a really free hand if you really did what you wanted to doแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ซีอีโอมีอำนาจสูงสุดที่จะทำอะไรก็ได้ ความจริงก็คือซีอีโอไม่มีอำนาจขนาดนั้น
It's with the public perception and the public image that they are projecting.อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ
What do you mean a different angle? What does that mean? Regarding your perception of reality.เกี่ยวกับทัศนคติของความเป็นจริง เดี๋ยวเขาจะบอกเอง
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ
HAS CHANGED, AND SO HAS HIS ROLE IN IT. AND THAT OF HIS FAMILY. HIS PERCEPTION OF HIS HOME LIFEที่บ้าน เขาจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นลูกผู้ชาย เป็นพ่อและสามีที่ล้มเหลว
We have to undermine their perception that we're an invading army laying siege to their home.เราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราส่งกำลังเข้าไป
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง
Well, that perception would be entirely wrong.อืม ความรู้สึกนี้มันน่าจะผิดนะ
Something about his perception triggers his fixation.และความรู้สึกนั้นกระตุ้นความสนใจเขา
We're each a fragment of total perception --เราคือ แต่ละส่วน ของการเข้าใจทั้งหมด --
Now, the key to this total, shared perception --ตอนนี้ กุญแจของการ แบ่งปันความเข้าใจ --
Or else, they're not limited by our human perception of time.หรือไม่ก็ พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด ด้วยแนวความคิดเรื่องกาลเวลาอย่างพวกเรา

perception ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, 动觉 / 動覺] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, 反映论 / 反映論] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, 感知] perception; awareness
知觉[zhī jué, ㄓ ㄐㄩㄝˊ, 知觉 / 知覺] perception

perception ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセプション[, pa-sepushon] (n) perception
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception
勘の良い人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception
感知[かんち, kanchi] (n,vs) perception
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life
触知覚[しょくちかく;しょっちかく, shokuchikaku ; shocchikaku] (n) haptic perception; sensation of touch; tactual perception; tactile perception
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception)
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P)
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding
統覚[とうかく, toukaku] (n,adj-no) apperception
超能力[ちょうのうりょく, chounouryoku] (n) (1) extra-sensory perception; ESP; psi; psychic ability; (2) psychokinesis; PK

perception ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: picking FR: perception [f] ; collecte [f]
การมองเห็น[n.] (kān mønghen) EN: vision FR: perception visuelle [f]
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception ; acknowledgement ; cognition ; awareness FR: perception [f]
การตอบสนองของพืช[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: plant perception ; plant response FR:
ฆนสัญญา[n.] (khanasanyā) EN: perception of compactness ; the idea of massiveness FR:
ฆานวิญญาณ[n.] (khānawinyān) EN: nose-consciousness ; olfactory perception FR:
โคจร[n.] (khōjøn) EN: sphere of sense perception ; sense-object FR:
ความเข้าใจ[n.] (khwām khaoj) EN: understanding ; comprehension ; perception FR: compréhension [f]
ความเข้าใจรับรู้[n. exp.] (khwām khaoj) EN: perception FR:
ผัสสะ[n.] (phatsa) EN: senses ; sensation ; perception FR: sensation [f]
ผัสสะ-[pref.] (phatsa-) EN: sensation ; perception FR: sensation [f]
โรคกลัวแสง[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: photophobia ; abnormal intolerance to visual perception of light ; light sensitivity FR:
สัญชาน[n.] (sanchān) EN: perception FR:
สติ[n.] (sati) EN: consciousness ; mind ; conscience ; sense FR: conscience [f] ; esprit [m] ; pensée [f] ; perception [f]
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; real knowledge ; insight ; knowledge ; vision ; sight ; wisdom FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณวิถี[n.] (yānwithī) EN: means of perception FR:
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
จิตตสังขาร[n.] (jittasangkh) EN: mental formation ; mental function (perception and feeling) FR:
ความเข้าใจผิด[n. exp.] (khwām khaoj) EN: misunderstanding ; misperception FR: malentendu [m] ; méprise [f]

perception ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perception
Back to top