ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

die

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *die*, -die-

die ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
die (vi.) ตาย See also: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ Syn. decease, expire, be no more, depart, passaway, end Ops. be born, live, survive, exist
die (vi.) พินาศ See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม Syn. perish, fail, collapse Ops. succeed
die (vi.) หยุด See also: หยุดทำงาน Syn. stop
die (n.) แม่พิมพ์ตอกโลหะ
die (n.) ลูกเต๋า See also: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า
die a natural death (idm.) ตายด้วยวิธีธรรมชาติ (จากโรคภัยไข้เจ็บหรือความชรา)
die away (phrv.) หายไป (เสียง, ลม, เเสงฯลฯ) Syn. fade away, fade out
die back (phrv.) เหี่ยวเฉา Syn. die down
die by (phrv.) ตายเพราะ See also: ตายจาก Syn. die from, die of
die down (phrv.) ค่อยๆหายไปทีละน้อย Syn. settle down
die for (phrv.) ยอมตายเพื่อ
die from (phrv.) ตายเพราะ See also: ตายเนื่องจาก Syn. die by, die of
die game (phrv.) ตายอย่างกล้าหาญ
die hard (phrv.) ตายอย่างเจ็บปวด See also: ตายอย่างช้าๆ
die hard (phrv.) ค่อยๆหมดไป See also: ค่อยๆเลิกไป
die in (phrv.) ตายระหว่าง See also: ตายในขณะ
die in harness (idm.) ตายขณะทำงาน
die laughing (idm.) ขำมาก See also: ขำกลิ้ง
die of (phrv.) ตายเนื่องจาก See also: ตายเพราะ Syn. die by, die from
die of a broken heart (idm.) ตายด้วยความตรอมใจ See also: ตายเพราะความเศร้าใจ
die of boredom (idm.) เบื่อมาก See also: เบื่อสุดๆ
die off (phrv.) ตาย See also: ร่วง (ใบไม้)
die out (phrv.) หายไป See also: จากไป
die out (vi.) สูญพันธุ์ See also: สาบสูญ Syn. perish
die with (phrv.) ตายไปพร้อมกับ
die-hard (n.) คนหัวรั้น See also: คนดื้อ Syn. bitter-ender, stamina Ops. liberal, anarchist
diehard (n.) คนหัวรั้น See also: คนดื้อ Syn. bitter-ender
diehard (adj.) หัวดื้อ See also: หัวรั้น, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง Syn. conservative, unchanging
diem (n.) วัน
dieresis (n.) เครื่องหมาย ที่ใส่เหนือสระตัวที่สอง เพื่อแสดงว่า ออกเสียงแยกจากสระตัวแรก
diesel (adj.) เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
diesel (n.) เครื่องยนต์ดีเซล See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel (n.) น้ำมันดีเซล Syn. diesel oil
diesel dyke (sl.) ทอม
diesel engine (n.) เครื่องยนต์ดีเซล Syn. motor, steam engine, pony engine
diesel oil (n.) น้ำมันดีเซล
diet (vi.) ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve Ops. gain
diet (n.) อาหาร See also: สิ่งที่กินได้ Syn. fare, intake, nutrition
dietary (adj.) เกี่ยวกับอาหาร See also: เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร Syn. dietetic
dieter (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, faster, abstainer, weight-watcher
English-Thai: HOPE Dictionary
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diecious(ไดอี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน., Syn. dioecious
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
dieldrinn. สารพิษที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
dielectricn. ฉนวน
diene(ได'อีน) n. สารประกอบที่มีสองdouble bonds
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
English-Thai: Nontri Dictionary
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
die outเครื่องดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dietสภานิติบัญญัติ (บางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dieเบ้า [การแพทย์]
Dieldrinดีลดริน,สาร,ดีลดริน,ไดเอลดริน [การแพทย์]
Dielectricไดอีเลคตริค [การแพทย์]
Dienesไดอีน [การแพทย์]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Dietaryอาหาร [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]
Dietitiansนักกำหนดอาหาร,ผู้กำหนดอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
ไม้ตายขาน (n.) the trees die in standing state for the whole row See also: row of dead wood-tree
give up the ghost (v.) die See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, Ops. ตาย
กลับบ้านเก่า (v.) die See also: pass away Syn. ตาย
จบชีวิต (v.) die See also: pass away, stop living Syn. ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต Ops. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด
จุติ (v.) die See also: pass away, stop living Syn. ตาย (มักใช้แก่เทวดา) Ops. เกิด, กำเนิด
ชีวงคต (v.) die See also: pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา
ชีวิตักษัย (v.) die See also: become dead, pass away Syn. สิ้นชีวิต, ตาย
ซี้ (v.) die See also: pass away, perish, croak Syn. ตาย, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม
ดับชีพ (v.) die See also: pass away, perish, croak Syn. สิ้นชีพ, เสียชีวิต, วายชนม์
ตาย (v.) die See also: pass away, decease, perish, expire, be dead, croak, kick the bucket, peg out, breathe one´s last Syn. ม้วยมรณ์, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, สิ้นใจ Ops. เป็น, มีชีวิตอยู่
ตาย (มักใช้แก่เทวดา) (v.) die See also: pass away, stop living Ops. เกิด, กำเนิด
ถึงกาลกิริยา (v.) die See also: pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา
ถึงอนิจกรรม (v.) die See also: pass away Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต
ถึงอสัญกรรม (v.) die See also: pass away Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต
นอนตาย (v.) die See also: become dead Syn. ตาย
ปลดปลง (v.) die See also: pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา
พบจุดจบ (v.) die See also: come to an end Syn. ตาย
มรณะ (v.) die See also: pass away Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย Ops. ชาตะ
มรณา (v.) die See also: pass away Syn. ตาย, วายชนม์, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย Ops. ชาตะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
I'd rather die than go backฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
He didn't die in vainเขาไม่ได้ตายเปล่า
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
You have studied English for yearsคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
You have to leave, or you're gonna dieคุณต้องไปมิฉะนั้นคุณจะตาย
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
What do you wish you'd done before you died?คุณปรารถนาจะทำอะไรให้เสร็จก่อนที่คุณจะตายหรือ?
He has to focus in his studiesเขาจะต้องให้ความสนใจกับการเรียนของเขา
You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies?เธออยู่ปีสุดท้ายแล้วนะ ควรทุ่มเวลาให้กับการเรียนไม่ใช่หรือ?
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
You want to see this boy die because you want it, not because of the facts.คุณต้องการที่จะเห็นเด็กคนนี้ตายเพราะคุณต้องการมันไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริง
You can't send someone off to die on evidence like that.You can't send someone off to die on evidence like that.
I could not fail myself now and die on a fish like this.ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้
Fish, you're going to die anyway.ปลาที่คุณกำลังจะตายอยู่แล้ว
If we have to die again, we will die again.{\cHFFFFFF}ถ้าเราต้องตายอีกครั้ง เราจะตายอีกครั้ง
They're not willing to die for Freedom Road.{\cHFFFFFF}They're not willing to die for Freedom Road.

die ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 徇 / 侚] buried with dead; die for a cause
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, 喋喋不休] chatter
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, 蝴蝶酥] crispy short-crust pastry; mille-feuilles
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
死难[sǐ nán, ㄙˇ ㄋㄢˊ, 死难 / 死難] die in accident or political incident
阵亡[zhèn wáng, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ, 阵亡 / 陣亡] die in battle
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
暴卒[bào zú, ㄅㄠˋ ㄗㄨˊ, 暴卒] die of sudden illness; die suddenly
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, 殍] die of starvation
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 殣] die of hunger
病故[bìng gù, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄨˋ, 病故] die of an illness
跌跌跄跄[diē diē qiàng qiàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄑㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, 跌跌跄跄 / 跌跌蹌蹌] to dodder along
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, 凹凸印刷] embossing; die stamping
间谍活动[jiàn dié huó dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 间谍活动 / 間諜活動] espionage; spying
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, 罹难 / 罹難] fatality; to die in an accident; to be killed
折叠式[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, 折叠式 / 折疊式] folding (i.e. portable)
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 涨跌幅限制 / 漲跌幅限制] limit up, limit down; limit on daily price variation
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, 光磁碟机 / 光磁碟機] magneto-optical drive; floptical drive
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
惨遭不幸[cǎn zāo bù xìng, ㄘㄢˇ ㄗㄠ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 惨遭不幸 / 慘遭不幸] to meet with disaster; to die tragically
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 二叠纪 / 二疊紀] Permian (geological period 292-250m years ago)
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 二迭纪 / 二迭紀] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
欧蝶鱼[ōu dié yú, ㄡ ㄉㄧㄝˊ ㄩˊ, 欧蝶鱼 / 歐蝶魚] plaice
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, 兰摧玉折 / 蘭摧玉折] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young
假词叠词[jiǎ cí dié cí, ㄐㄧㄚˇ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄘˊ, 假词叠词 / 假詞疊詞] pseudo-affixation
层峦叠嶂[céng luán dié zhàng, ㄘㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 层峦叠嶂 / 層巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
重峦叠嶂[chóng luán dié zhàng, ㄔㄨㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 重峦叠嶂 / 重巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
宁死不屈[nìng sǐ bù qū, ㄋㄧㄥˋ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 宁死不屈 / 寧死不屈] rather die than submit (成语 saw)
迷迭香[mí dié xiāng, ㄇㄧˊ ㄉㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, 迷迭香] rosemary
沙爹酱[shā diē jiàng, ㄕㄚ ㄉㄧㄝ ㄐㄧㄤˋ, 沙爹酱 / 沙爹醬] satay sauce
小碟子[xiǎo dié zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧㄝˊ ㄗ˙, 小碟子] saucer
间谍软件[jiàn dié ruǎn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 间谍软件 / 間諜軟件] spyware
态叠加[tài dié jiā, ㄊㄞˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧㄚ, 态叠加 / 態疊加] superposition of states (quantum mechanics)
[yāo, ㄧㄠ, 夭] tender; gentle; to die prematurely

die ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この世を去る[このよをさる, konoyowosaru] (exp,v5r) to leave this world; to die
ダイス[, daisu] (n) (1) dice; (2) (See ダイス回し) die (tool)
ダイス回し[ダイスまわし, daisu mawashi] (n) (See ダイス・2) diestock; die handle
事切れる[こときれる, kotokireru] (v1,vi) to expire; to die
他界[たかい, takai] (n) (1) death; the next world; (vs) (2) to pass away; to die
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
先立つ[さきだつ, sakidatsu] (v5t,vi) to lead; to precede; to die before someone; to go before; to take precedence
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
凍え死ぬ[こごえしぬ;こごえじぬ, kogoeshinu ; kogoejinu] (v5n) (sens) to freeze to death; to die of cold
凪ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vi) to become calm; to die down
大往生を遂げる[だいおうじょうをとげる, daioujouwotogeru] (exp,v1) to die peacefully; to have lived a full life
屍を晒す[しかばねをさらす, shikabanewosarasu] (exp,v5s) (See 屍・1) to die on the battlefield
廃る[すたる, sutaru] (v5r) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
廃れる;頽れる[すたれる, sutareru] (v1,vi) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed
悶死[もんし, monshi] (n,vs) die in agony
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
末枯れる;うら枯れる[うらがれる, uragareru] (v1,vi) to die (esp. foliage as winter approaches)
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity
棺を覆う[かんをおおう, kanwooou] (exp,v5u) to cover a coffin; to die
極印[ごくいん, gokuin] (n) seal; hallmark; stamp die
死に変わる;死に変る[しにかわる, shinikawaru] (v5r,vi) to die and be reborn as something else
死に絶える[しにたえる, shinitaeru] (v1,vi) to die out; to become extinct
死んでも死に切れぬ[しんでもしにきれぬ, shindemoshinikirenu] (exp) (id) I can't die and leave things this way
消失[しょうしつ;そうしつ, shoushitsu ; soushitsu] (n,vs) die out; disappear; vanish
溺れ死ぬ[おぼれじぬ, oborejinu] (v5n) (sens) to die by drowning; to drown
犬死に[いぬじに, inujini] (n,vs) (sens) die in vain
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die
畳の上で死ぬ[たたみのうえでしぬ, tataminouedeshinu] (exp,v5n) (sens) to die a natural death; to die in one's own bed
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P)
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young
老死[ろうし, roushi] (n,vs) die of old age
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
見殺し[みごろし, migoroshi] (n) letting (someone) die without helping
討ち死に;討死[うちじに, uchijini] (n,vs) (sens) die in battle; die in action
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
身罷る[みまかる, mimakaru] (v5r,vi) to pass away; to die

die ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
ชะตาขาด[v.] (chatākhāt) EN: be destined to die FR:
ชีวิตักษัย[v.] (chīwitaksai) EN: die FR:
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับจิต[v.] (dapjit) EN: die ; pass away ; succomb FR: mourir
ดับขันธ์[v.] (dapkhan) EN: die ; pass away FR:
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhā) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die FR: mourir
ห่ากิน[v.] (hākin) EN: die from some contagious diseases FR:
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death FR: mourir de mort violente
จยุติ[v.] (jayutti) EN: die ; pass away FR: mourir
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti = jutt) EN: die ; pass away ; stop living FR: mourir ; s'éteindre
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
ขำตกเก้าอี้[v. exp.] (kham tok ka) EN: die with laughter FR:
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
ขึ้นสวรรค์[v. exp.] (kheun sawan) EN: die FR:
กลับบ้านเก่า[v.] (klapbānkao) EN: die ; pass away ; return to one's maker FR: mourir
กล้าตาย[v. (aux.)] (klā tāi) EN: have the courage to die FR: affronter la mort
กล้าตาย[adj.] (klā tāi) EN: death-defying ; ready to die FR:
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead FR: tomber mort
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
มะตี[v.] (matī) EN: die FR: mourir
ม่อยกระรอก[v.] (mǿikrarøk) EN: die FR:
ม่อง[v.] (møng) EN: die FR:
มรณะ[v.] (mørana) EN: die ; pass away FR: mourir
มรณา[v.] (møranā) EN: die FR:
มรณภาพ[v.] (møranaphāp) EN: pass away ; die FR:
มอด[v.] (møt) EN: die ; pass away FR: mourir ; s'éteindre
หมดบุญ[v.] (motbun) EN: die FR: mourir
หมดลม[v.] (motlom) EN: die FR:
มอดไหม้[v.] (møt mai) EN: burn out ; burn down ; die out FR:
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away FR:
นิคาลัย[v.] (nikhālai) EN: die FR:
นิพพาน[v.] (nipphān) EN: go to nirvana ; die FR:
นอนตาย[v. exp.] (nøn tāi) EN: die FR:

die ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
aurikular {adj}; die Ohrmuschel betreffend [med.]auricular
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten
Verlobte {m,f}; Verlobter | die Verlobten
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot
katholisch {adj} | die katholische KircheCatholic | the Catholic Church
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice
chromosomal {adj}; die Chromosomen betreffend [med.]chromosomal; chromosome-related
Besatzung {f} | vollständige Besatzung | die volle Schiffsbesatzungcomplement | complement; complements | the ship's complement
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Crimpbacke {f} [techn.] | obere Crimpbacke | untere Crimpbackecrimp die | upper crimp die | lower crimp die
Zahnseide {f} | sich die Zähne mit Zahnseide reinigen | mit Zahnseide reinigen | Mundhygiene mit Zahnseidedental floss; floss | to floss one's teeth | to floss | flossing
hinterhältig; verschlagen; krumm; trickreich {adj} | auf die krumme Tourdevious | by devious means
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Prägevorrichtung {f}embossing die
Notbremse {f} | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Schutzwall {m} | der antifaschistische Schutzwall; die Mauer [hist.]protective wall; barrier | the Berlin Wall
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Schuld {f} (an) | die Schuld für etw. tragenguilt (of; for) | to bear the guilt of sth.
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell
hepatisch {adj}; die Leber betreffend [med.]hepatic
hepatotoxisch {adj}; die Leber schädigend [med.]hepatotoxic
hepatozellulär {adj}; die Leberzellen betreffend [med.]hepatocellular
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death
Mensch {m} | die Menschen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า die
Back to top