ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unchanging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unchanging*, -unchanging-

unchanging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unchanging (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: ที่ยืนยันมั่นคง Syn. static, stable Ops. dynamic, changeable
unchanging stage (n.) สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ) See also: การไม่พัฒนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ.
The days were unchanging.ทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง
I swore to uphold the law, because the law is steady, the law is unchanging, the law needed to be protected.ผมสาบานว่าจะรักษากฎหมาย เพราะกฏหมายมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง กฏหมายจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

unchanging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不渝] constant; unchanging; abiding; faithful
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging

unchanging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying

unchanging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
ไม่เปลี่ยนแปลง[adj.] (mai plīenpl) EN: stable ; steady ; unchanging ; constant FR: stable ; constant
มาตรฐานตายตัว[n. exp.] (māttrathān ) EN: unchanging standard ; absolute standard FR: standard absolu [m]
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: permanent ; unchanging ; immutable ; steady FR: constant ; permanent ; immuable ; invariable ; intemporel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unchanging
Back to top