ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

croak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *croak*, -croak-

croak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
croak (vt.) ฆ่า (คำสแลง)
croak (vi.) ตาย (คำสแลง) Syn. die, expire, pass away
croak (vi.) พูดด้วยเสียงต่ำ
croak (vt.) พูดด้วยเสียงต่ำ
croak (vi.) ร้องเสียงต่ำๆ (เช่น เสียงร้องของกบ)
croak (sl.) ตาย
croak (sl.) ฆ่า
English-Thai: HOPE Dictionary
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should I just croak over?ฉันก็แค่เสียงแหบเอง?
You have to relieve the pressure so that she doesn't croak before you put the chest tube in.คุณไม่เคยทำมาก่อน\คุณใส่ท่อ
I'm not gonna croak from carrying a lamp and an empty suitcase.ผมไม่ตายด้วยการถือตะเกียงกับกระเป๋าเสื้อผ้าเปล่าๆหรอกฮะ
♪ It's a little like a... ♪ ♪ Croak# ฟังๆแล้วก็เหมือน... # # บ่น #
That pool's a very slippery surface and that elderly woman with the shower cap, she looks like she's going to croak right there in the pool, sir.ขอบสระนั่นลื่นมากครับ และกลุ่มผู้หญิงอายุมาก ที่ใส่หมวกว่ายน้ำ ดูเหมือนพวกเธอจะสิ้นลมในสระนั่นอยู่แล้วครับ
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า
If she croaks on me, I am a fucking grease spot!ถ้าเธอ croaks ที่ฉันฉันจุดไขมันร่วมเพศ!
She croaked like a dead fishเธอร้องเหมือนปลาตายเลย
Give us some money before you croak!ให้เงินเราเถอะ ก่อนที่พี่จะตาย!
He couldn't take it, and he croaked to his friend that he was finished.มันไม่สามารถทนว่ายต่อไปได้ แล้วมันก้ร้องกับเพื่อนของมัน ว่ามันจะตายแล้ว
Changelings can drain them for a few weeks before mom finally croaks.เชนจลิงค์จะดูดกินสารนั้นได้ 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่แม่เด็กจะตายในที่สุด
Yep. Somebody croaked our snitch.รู้ ขโมยไปจากเหยื่อของเรา

croak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカー[, ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog)
白口[しろぐち;シログチ, shiroguchi ; shiroguchi] (n) (uk) white croaker (Pennahia argentata)
石持;石首魚[いしもち;イシモチ, ishimochi ; ishimochi] (n) (uk) white croaker; blue drum (Pennahia argentata)
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii)
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii)

croak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียดร้อง[v. exp.] (khīet røng) EN: croak FR:
โครกคราก[X] (khrōkkhrāk) EN: croak ; arsh sound as of snoring ; rumbling FR:
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak FR: mourir ; périr
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
จวด[n.] (jūat) EN: croaker FR:
กัดป่า[n. exp.] (katpā) EN: striped croaking gourami FR:
เกรียด[adj.] (krīet) EN: croaking FR:
ปลาจวด[n.] (plā jūat) EN: croaker FR:
ปลาจวดเทียน[n. exp.] (plā jūat th) EN: Reeve's croaker FR:
ปลาจวดเตียนเขี้ยว[n. exp.] (plā jūat th) EN: Tiger-toothed Croaker FR:
ปลาจวดทอง[n. exp.] (plā jūat th) EN: Reeve's croaker FR:
ปลากริมข้างลาย[n. exp.] (plā krim kh) EN: croaking gourami FR:
ปลาม้า[n.] (plā mā) EN: Boeseman croaker FR:
วงศ์ปลาจวด[n. exp.] (wong plā jū) EN: croaker ; drum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า croak
Back to top